Navigácia

Obsah

Vyhlásenie Chráneného areálu Pramenná oblasť Rimavy neovplyvní doterajší režim využívania územia

Typ: ostatné
Vyhlásenie Chráneného areálu Pramenná oblasť Rimavy neovplyvní doterajší režim využívania územia 1Prevyhlásením Národného parku Muránska planina a úpravou jeho hranice v roku 2022 boli časti krajiny v k. ú. Tisovec v dolinách Slávče, Kačkavy, Rimavy až po Strieborný potok z národného parku vyňaté.

Toto územie predstavuje mozaiku trvalých trávnych porastov a lesa, od jeho prípravných formácií tvorených pionierskymi krovinami a stromami až po prirodzené lesy. Na poľnohospodársky využívaných pozemkoch prevažujú lúky a pasienky. Charakteristický ráz krajiny dotvárajú roztrúsené horské usadlosti – lazy alebo ich ruiny. Vyznačuje sa tiež rozmanitosťou druhov rastlín a živočíchov. Účelom vyhlásenia CHA Pramenná oblasť Rimavy je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými je 20 typov biotopov, 9 druhov rastlín európskeho a národného významu, 58 druhov živočíchov európskeho a národného významu, ako aj abiotické javy.  Celková výmera chráneného areálu je 2 058,67 ha.

Z národného parku bolo toto územie napriek jeho prírodným hodnotám a kráse jeho krajiny vyňaté preto, lebo cieľ starostlivosti nie je rovnaký, ako je cieľ v národného parku. V národnom parku má byť väčšina územia ponechaná na prírodu, naproti tomu v chránenom areáli je jeho stav podmienený súčinnosťou človeka a prírody a túto historicky pretrvávajúcu súčinnosť je žiadúce aj zachovať.

Pramenná oblasť Rimavy je ako územie európskeho významu Muránska planina súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a Slovenská republika má povinnosť zabezpečovať tu ochranu formou vyhlásenia chráneného územia. Doteraz to bolo zabezpečené v podobe národného parku.

V území navrhovaného CHA Pramenná oblasť Rimavy sa navrhuje zachovať 3. stupeň ochrany podľa o ochrane prírody a krajiny, t. j. nedôjde k zmene súčasného stupňa ochrany a ani k zmenám v podmienkach doterajšieho využívania v porovnaní s tými, na ktoré boli vlastníci, užívatelia, a návštevníci zvyknutí.

Ján Šmídt, Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej


Vytvorené: 10. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2022 12:01
Autor: Správca Webu