Navigácia

Obsah

Vyberove konanie vedúca oddelenia finančného a majetkového

Typ: ostatné
Vyberove konanie vedúca oddelenia finančného a majetkového 1 Mestský úrad Tisovev

Výberové konanie na miesto
vedúceho zamestnanca – vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového mestského úradu

Zamestnávateľ Mesto Tisovec podľa ustanovení Čl. 5, ods. 3), veta tretia Pracovného poriadku Mestského úradu Tisovec, reg. zn.: AG1-2/2023 (ďalej len „Pracovný poriadok“) a v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 1) až ods. 3) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

 

v y h l a s u j e

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

 

na miesto vedúceho zamestnanca pre výkon práce vo verejnom záujme  - vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového Mestského úradu Tisovec za nasledovných podmienok:

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

 • miesto výkonu práce: Mestský úrad Tisovec so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec a Mesto Tisovec,

 

 • stručná charakteristika pracovného miesta: vedenie oddelenia finančného a majetkového, riadenie, organizovanie a kontrola činnosti oddelenia, zodpovednosť za činnosti v nasledovných oblastiach – financie, rozpočet, účtovníctvo, výkazníctvo, dane a poplatky, mzdová agenda, komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, koordinačná a metodická činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu, koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy,

 

 

 • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer v rámci výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 1 ods. 1), ods. 4) Zákona,

 

 • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času = 37,5 hod./týždeň,

 

 • pracovný režim: rovnomerné rozvrhnutie pracovného času v zmysle § 86 Zákonníka práce s využitím inštitútu pružného pracovného času v rámci jednozmenného pracovného režimu,

 

 • ponúkaný plat: platové podmienky sú určené podľa č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o odmeňovaní“). Zamestnávateľ rozhodnutím podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní zaradí zamestnanca na obsadzovanej pracovnej pozícii do platovej triedy 8. Funkčný plat je závislý od dĺžky započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej od zaradenia do platového stupňa v zmysle ustanovení § 6 zákona o odmeňovaní,

 

 • predpokladaný termín vymenovania do funkcie vedúceho zamestnanca: júl 2024.

 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 

 • kvalifikačné predpoklady vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania (nadobudnutie kvalifikačného predpokladu vzdelania sa v zmysle ustanovení § 2 ods. 4) zákona o odmeňovaní posudzuje podľa osobitných predpisov (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov))

 

 

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 

 • odborná prax ekonomického zamerania (z oblasti vyššie uvedenej stručnej charakteristiky pracovného miesta) minimálne 3 roky,
 • tvrdé zručnosti: znalosť príslušnej legislatívy, užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),
 • jemné zručnosti: vedenie ľudí, time management, komunikácia, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, riešenie problémov a konfliktov,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť v zmysle ustanovení § 3 ods. 3) Zákona,
 • prax v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy - výhodou,
 • prax v riadiacej funkcii – výhodou,
 • vodičské oprávnenie – aktívne vedenie motorového vozidla - výhodou

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov,
 • kópie dokladov preukazujúce splnenie podmienky odbornej praxe,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zároveň údaje nevyhnutné pre preukázanie bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6) Zákona,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového Mestského úradu Tisovec – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Tisovec alebo poštou (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) najneskôr do 12. júna 2024 (vrátane) na adresu:

 

Mesto Tisovec - Mestský úrad

Nám. Dr. V. Clementisa 1/1

980 61 Tisovec

 

Výberovú komisiu pre výberové konanie rozhodnutím zriadi zamestnávateľ podľa ustanovení Čl. 6, ods. 2, písm. a) Pracovného poriadku.  Členov výberovej komisie podľa uvedeného ustanovenia a s poukazom na Čl. 6, ods. 2, písm. a)  Pracovného poriadku písomne menuje štatutár zamestnávateľa.

 

Výberová komisia podľa ustanovení Čl. 6, ods. 2, písm. d), písm. e) Pracovného poriadku po ukončení termínu na podanie prihlášok do výberového konania skontroluje úplnosť žiadostí a požadovaných príloh ako aj splnenie podmienok pre zaradenie do výberového konania jednotlivými uchádzačmi. Výberová komisia má právo vyradiť uchádzača z výberového konania pre nesplnenie stanovených podmienok.  

 

Uchádzačov, ktorí splnia podmienky pre zaradenie do výberového konania komisia k výberovému konaniu pozve písomne, v termíne nie menej ako 7 dní pred samotným výberovým konaním. V pozvánke okrem iného uvedie aj zloženie výberovej komisie, meno zapisovateľa, poučenie o spôsobe podania (vrátane lehoty) prípadnej námietky zaujatosti, forme výberového konania a prípadne aj metodike hodnotenia.

 

 

Zamestnávateľ si v zmysle ustanovení Čl. 6, ods. 2), písm. q) Pracovného poriadku vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovnoprávny vzťah so žiadnym z účastníkov výberového konania.

 

 

 

 

 

Bc. Ján Vengrín, MBA v. r.

primátor mesta


Vytvorené: 10. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2024 12:16
Autor: Správca Webu