Navigácia

Obsah

Výberové konanie na funkciu vedúci(a) Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec

Typ: ostatné
Mestský úrad v Tisovci vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúci(a) Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec

Výberové konanie na funkciu
vedúci(a) Oddelenia kultúry a športu
Mestského úradu Tisovec

 

 

Mesto Tisovec v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na funkciu vedúci(a)Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

 

Povinné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Stredoškolské (vysokoškolské vzdelanie výhodou);

 • Prax v oblasti kultúry a športu – minimálne 3 roky.

 

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

 • Bezúhonnosť (pred nástupom do zamestnania sa preukazuje výpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace);

 • Práca s počítačom (Word, Excel, Outlook);

 • Znalosť právnych predpisov v oblasti miestnej samosprávy a kultúry;

 • Znalosť problematiky samosprávy a orientácia vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta;

 • Samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, organizačné schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť, zvládanie záťažových situácií.

 

Predpokladaný nástup do práce je 1. novembra 2019

 

 

Základný plat (brutto):

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Miesto výkonu práce:

 • Mesto Tisovec, Mestský úrad Tisovec, Mestské kultúrne stredisko Tisovec, Jesenského 835, 980 61 Tisovec

 

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 1. Komplexne zodpovedá za činnosť Oddelenia kultúry a športu pri Mestskom úrade v Tisovci, podľa prílohy č. 2 Organizačného poriadku MsÚ, dbá o dodržiavanie všeobecno-právnych a interných predpisov mesta.

 2. Vytvára priaznivé podmienky pre kultúrnu, osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť v meste Tisovec a m. č. Rimavská píla.

 3. Zostavuje návrh a je zodpovedný(á) za realizáciu plnenia rozpočtu mesta v oblasti kultúry, športu, mestskej knižnice, mestských novín a Kina pod Hradovou a hospodárenie jednotlivých prevádzok a súborov.

 4. Zabezpečuje ročné plánovanie Oddelenia kultúry a športu a zostavenie Plánu podujatí na príslušný kalendárny rok, ktorý slúži ako základná informácia a prehľad o kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích či športových aktivitách v meste.

 5. Koordinuje významné kultúrne aktivity a spoluprácu s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v regióne pri zabezpečovaní tradičných mestských kultúrnych podujatí, v ktorých je Mesto Tisovec jedným z hlavných organizátorov.

 6. Zodpovedá za realizáciu kultúrnych a spoločenských akcií, pripomienok výročí osobností a historických výročí v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla.

 7. Dbá o súčinnú spoluprácu všetkých súborov, Oddelenia kultúry a športu a Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve, minimálne 1 x ročne zasadne s vedúcimi súborov za účelom funkčnosti a koordinácie činnosti.

 8. Zodpovedá za správu, prevádzku a zabezpečenie múzejníckej činnosti v Mestskom múzeu a Rodnom dome Dr. V. Clementisa.

 9. Dohliada na stav nehnuteľností, ktoré využíva oddelenie kultúry a športu.

 10. Dohliada na stav pamätihodností mesta, vojnových hrobových miest a hrobových miest osobností mesta Tisovec.

 11. Vykonáva funkciu šéfredaktorka(y) Tisovského mesačníka.

 12. Spolupracuje s kultúrnymi, športovými, spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, spolkami, záujmovými skupinami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry a športu.

 

Požadované doklady od uchádzačov do výberového konania:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;

 • Profesijný štruktúrovaný životopis;

 • Úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 • Koncepcia rozvoja kultúry a športu na území mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla;

 • Potvrdenie o získanej praxi;

 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti s úradne overeným podpisom;

 • Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti;

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom
na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu vedúci(a) Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovecso sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec doručia prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej: „VÝBEROVÉ KONANIE - ODDKaŠ“.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Tisovec alebo poštou na adresu:

Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec

najneskôr do 30. septembra 2019 do14.00 hod. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená fyzicky, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem kalendárnych dní pred výberovým konaním. Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádzačov a predloží výsledky výberového konania primátorke mesta.

 

Mesto Tisovec si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov. Mesto Tisovec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

 

Mgr. Irena Milecová

primátorka mesta

 

 


Prílohy

Vytvorené: 10. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2019 08:51
Autor: Správca Webu