Navigácia

Obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy Tisovec

Typ: ostatné
Výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy Tisovec 1 Materská škola Tisovec

Výberové konanie na funkciu
riaditeľ(ka) Materskej školy Tisovec


 

Mesto Tisovec v súlade s §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na funkciu riaditeľ(ka)Materskej školy Tisovec so sídlom Daxnerova 1085, 980 61 Tisovec za nasledovných podmienok:

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

 • miesto výkonu práce:Mesto Tisovec

 • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času

 • predpokladaný termín nástupu:14. júl 2023.

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 

 • kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia § 39 ods. 3 uvedeného zákona a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 • zaradenie minimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§39 ods. 3, písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),

 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ostatné predpoklady, požiadavky na vykonávanie funkcie:

 

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,

 • znalosť príslušnej legislatívy zákonov,

 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z.,

 • organizačné a riadiace schopnosti,

 • samostatnosť, kreativita, dobré komunikačné zručnosti, analytické myslenie, vysoké pracovné nasadenie, zvládanie záťažových situácií, schopnosť pracovať v kolektíve,

 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),

 • občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.,

 • spôsobilosť na právne úkony.

 

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 • profesijný štruktúrovaný životopis,

 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce zaradenieminimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej/odbornej činnosti,

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako jeden mesiac),

 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie,

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),

 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,

 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ MŠ Tisovec – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Tisovec alebo poštou (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) najneskôr do 29. mája 2023 (vrátane) na adresu:

 

Mesto Tisovec - Mestský úrad

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

 

Výberovou komisiou na výberové konanie je rada školy. Uchádzačov, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

 

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa/riaditeľku školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy.

 

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ján Vengrín, MBA v.r.

primátor mesta

 

 


Príloha

Vytvorené: 28. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2023 11:30
Autor: Správca Webu