Navigácia

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

          Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 980 61  Tisovec,

v zriaďovateľskej pôsobnosti

Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

 

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Príkazom č. 005/2017/ODDSSZ „Postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení SPODaSK zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom“

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovnej pozície

vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca, alebo v zmysle § 45 ods.1 písm. a) a ods. 2 Zákona č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritériá a požiadavky:

- Prax v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov 

- Prax v riadiacej funkcii vítaná

- Bezúhonnosť

- Osobnostné a manažérske predpoklady na výkon práce vedúceho zamestnanca

- Organizačné schopnosti, komunikatívnosť

- Schopnosť pracovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a seniormi

- Užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet)

- oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny B

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými údajmi

a prílohami:

 -Profesijný životopis

 -Motivačný list

- Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- Doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

- Potvrdenie o odbornej praxi, referencie od posledných zamestnávateľov

 -Prezentácia projektu vo vzťahu k výkonu práce vedúceho pracovníka sociálno-zdravotného   

   úseku, sociálny pracovník na tému „Plán rozvoja poskytovania sociálnej služby na sociálno-

   zdravotnom úseku“ (v rozsahu maximálne troch strán)

- Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na pozíciu vedúci/a sociálno-zdravotného úseku,   

   sociálny pracovník  

-  Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

-  Presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailová adresa

 

 

Platové podmienky:

Podľa počtu rokov praxe v rozmedzí od 887,00 Eur do 1.064,50 Eur +110,- Eur príplatok za riadenie + príplatok k tarifnému platu 15 %.

 

Žiadosť so všetkými prílohami potrebnými na výberové konanie zasielajte najneskôr

do 20.02.2020 v zalepenej obálke s označením

 

Výberové konanie – vedúca/vedúci sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník"

na adresu:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 980 61 Tisovec

 

 

 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím na emailovú adresu uchádzača.

 

 

V Tisovci, 22.01.2020

   Mgr. Mariana Kókaiová

                                                                                             riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Vytvorené: 23. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2020 14:06
Autor: Správca Webu