Navigácia

Obsah

Voľné pracovné miesto

Typ: ostatné
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 

                Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 980 61  Tisovec,

v zriaďovateľskej pôsobnosti

Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

 

prijme do pracovného pomeru od 1.4.2020

na pozíciu

 

sociálneho pracovníka

záujemcu, ktorý spĺňa nasledovné kvalifikačné predpoklady:

 

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca, alebo v zmysle § 45 ods.1 písm. a) a ods. 2 Zákona č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Iné kritériá a požiadavky:

- Prax v sociálnej oblasti vítaná 

- Bezúhonnosť

- Osobnostné predpoklady na výkon práce sociálneho pracovníka

- Organizačné schopnosti, komunikatívnosť

- Schopnosť pracovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a seniormi

- Užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point)

 

Záujemcovia o voľné pracovné miesto zašlú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

s nasledovnými prílohami:

 -Profesijný životopis

- Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

- Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- Zdravotná spôsobilosť na výkon práce sociálneho pracovníka

- Presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailová adresa

 

Platové podmienky:

Podľa počtu rokov praxe v rozmedzí od 802,00 Eur do 962,50 Eur + zvýšenie tarifného platu 5 %.

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru so všetkými prílohami zasielajte najneskôr

do 20.02.2020 na horeuvedenú adresu, prípadne emailom na adresu: riaditelka@ddadsstisovec.sk. Následne budú všetci uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

 

V Tisovci, 29.01.2020

    Mgr. Mariana Kókaiová

      riaditeľka DD a DSS v Tisovci


Vytvorené: 29. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2020 11:06
Autor: Správca Webu