Navigácia

Obsah

Stredoslovenská distribučná eviduje v Tisovci zvýšený počet výpadkov elektriny a pracuje na viacerých opatreniach

Typ: ostatné
Stredoslovenská distribučná eviduje v Tisovci zvýšený počet výpadkov elektriny a pracuje na viacerých opatreniach 1Mestský úrad v Tisovci zverejňuje v plnom znení otvorený list obyvateľom mesta od Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

Stredoslovenská distribučná eviduje v Tisovci zvýšený počet výpadkov elektriny a pracuje na viacerých opatreniach

 

(otvorený list obyvateľom mesta)

 

Vážení Tisovčania,

viacerí z Vás zaznamenali v posledných mesiacoch vo svojich domácnostiach niekoľko výpadkov elektriny. Niektoré trvali pár sekúnd alebo minút, ale boli aj také, ktoré trvali hodiny. Vedenie mesta preto požiadalo o stretnutie so zástupcami našej spoločnosti (Stredoslovenská distribučná, a. s.), ktorá prevádzkuje elektrické vedenia na strednom Slovensku, a teda aj vo Vašom meste.

 

Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici mája. Vedeniu mesta sme na ňom vysvetlili príčiny výpadkov a predstavili opatrenia, ktoré ich pomôžu v budúcnosti eliminovať. Výsledkom stretnutia je aj tento otvorený list pre všetkých obyvateľov Tisovca, ktorí pociťujú problémy s distribúciou elektriny. Zástupcovia mesta nás totiž požiadali o zhrnutie nášho rozhovoru do písomnej podoby, aby ste sa ním mohli oboznámiť aj Vy. Stručne a laicky Vám teda vysvetlíme, čo výpadky v Tisovci spôsobuje, ako Vám môže naša spoločnosť pomôcť s ich riešením a aké môžete mať reálne očakávania.

 

Začneme tým najdôležitejším – konkrétnymi krokmi, ktoré naša spoločnosť urobila v posledných týždňoch a dňoch a ktoré ešte plánuje urobiť v blízkej dobe, aby situáciu s výpadkami elektriny vo Vašom meste zlepšila:

 

Čo sme už stihli urobiť?

 

  • Na podnet mestského úradu sme vykonali kontrolu viacerých vedení vysokého napätia. Zamerali sme sa najmä na rizikové komponenty a porasty siahajúce do vodičov. Na základe kontroly sme pripravili špecializovanej firme zadanie na vykonanie nevyhnutných výrubov v ochranných pásmach vedení.
  • 19. a 20. mája prebehla v Tisovci vynútená odstávka elektriny, počas ktorej sme vymenili viacero poškodených izolátorov na vedení vysokého napätia

 

Čo ešte plánujeme urobiť?

 

  • 5. júna prebehne v čase od 9:00 do 15:00 hod. vynútená odstávka elektriny, počas ktorej narovnáme dva nachýlené stĺpy na Sládkovičovej ulici.
  • 9. júna prebehne v čase od 8:00 do 12:00 hod. vynútená odstávka elektriny, počas ktorej natiahneme povolené vodiče na vedení nízkeho napätia na Hviezdoslavovej a Partizánskej ulici.
  • V spolupráci s mestom plánujeme zrealizovať orezávanie porastov pod vedením nízkeho napätia v intraviláne mesta, aby sme eliminovali kolízie konárov s vodičmi, ktoré spôsobujú skraty.
  • Mestský úrad sme požiadali o súčinnosť pri vyzývaní jednotlivých majiteľov pozemkov v extraviláne mesta, cez ktoré prechádzajú elektrické vedenia, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a vyčistili ochranné pásma vedení od stromov a trvalých porastov. 
  • Pripravujeme rekonštrukciu trafostanice na Štefánikovej ulici a časti vzdušného vedenia vysokého napätia. Pôvodné drevené stĺpy plánujeme zdemontovať a ak to terénne a technické podmienky umožnia, vedenie vložíme do podzemného kábla. Momentálne, žiaľ, nie je možné určiť presný termín rekonštrukcie. Situáciu  ohľadom údržbových a investičných prác nám výrazne skomplikovali mimoriadne opatrenia prijaté našou spoločnosťou v súvislosti s koronavírusom. Množstvo aktivít sme museli prerušiť a odložiť. V týchto dňoch sa už dostávame takmer do bežnej prevádzky. Zatiaľ ale nevieme presne odhadnúť, do akého veľkého časového sklzu sme sa dostali a ako rýchlo sa nám ho podarí dobehnúť. Určite však urobíme všetko, čo bude v našich možnostiach, aby sme túto rekonštrukciu pripravili a zrealizovali čo najskôr.

 

Prečo dochádza v Tisovci k výpadkom?

 

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcim kvalitu distribúcie elektriny v Tisovci je jeho geografická poloha. Leží v hornatom a zalesnenom území. Elektrické vedenia, ktoré mesto napájajú, vedú z Hnúšte a z Brezna. Ide o vzdušné vedenia vysokého napätia, ktoré tiež prechádzajú hornatým terénom a hustými lesmi. To má zásadný vplyv na kvalitu dodávky elektriny.

 

Ak príde víchrica, stromy často padajú na elektrické vedenia, trhajú vodiče a ničia stĺpy i stožiare. Aj keď sa v ochrannom pásme vedenia nenachádzajú žiadne stromy, nie je to stopercentná ochrana. Ochranné pásmo vysokého napätia je najviac desať metrov na každú stranu od krajného vodiča. Stromy v lese majú často výšku viac ako 15 alebo 20 metrov. Hoci sú mimo ochranného pásma, ak spadnú smerom k vedeniu, poškodia ho. V takýchto prípadoch trvá odstraňovanie poruchy aj niekoľko hodín. Najnáročnejšie je to počas veternej kalamity, kedy sa nahromadí v krátkom čase mimoriadne veľa porúch. Na strednom Slovensku sme to pocítili napríklad vo februári. Vtedy došlo k trom energetickým kalamitám v priebehu necelého mesiaca. Určite si na to pamätáte, lebo sa to dotklo aj Tisovca. Dalo by sa povedať, že tieto občasné problémy sú akousi „daňou“ za malebné prostredie, ktoré ho obklopuje.

 

A čo výpadky za pekného počasia?

 

Určite ste už zažili vo svojej domácnosti niekoľkosekundový výpadok prúdu. Niekde sa to deje často, niekde takmer vôbec. Sú za tým automatické ochranné mechanizmy elektrických vedení. Chránia nielen samotnú sústavu, ale aj bezpečnosť samotných odberateľov. Aktiváciu ochrany na vysokom napätí môže spôsobiť napríklad odlomený konár. Ak spadne na vodiče, spôsobí skrat. Vtedy sa vedenie automaticky vypne a po niekoľkých sekundách opäť zapne, alebo zaregistrujete len zákmit, žiaľ s vypnutím jemnej elektroniky. Ak konár medzitým z vodičov spadol, vedenie zostáva zapnuté. Ak zostal na vodičoch, vedenie sa opäť vypne a zostane vypnuté. Okrem konárov dokážu tieto krátke výpadky spôsobiť aj väčšie vtáky sediace na stĺpoch alebo kuny, ktoré obhrýzajú káble v trafostaniciach.

 

Nebolo by lepšie zakopať všetky elektrické vedenia do zeme?

 

Určite sa pýtate prečo nezakopeme všetky vedenia do zeme, aby sme sa vyhli problémom spôsobeným počasím. Má to viacero dôvodov. Nie všade je na to vhodný terén a technicky vyhovujúce podmienky. Niekde sa to jednoducho nedá a jedinou možnosťou je vzdušné vedenie. Vaše mesto je v tomto ukážkovým príkladom.

 

Ďalším dôvodom, prečo nie sú všetky vodiče zakopané v zemi, je ekonomická efektivita. Zakopať vedenie vysokého napätia do zeme na desaťkilometrovom úseku niekde v horách, navyše s prevažne skalnatým podložím, by bolo mnohonásobne drahšie a trvalo by to oveľa dlhšie, ako keby sme v tom istom úseku postavili vzdušné vedenie. Ak by naša spoločnosť investovala viac do podzemných vedení, zostalo by jej menej prostriedkov na údržbu existujúcich vedení alebo na budovanie nových sietí. Namiesto dvadsiatich nových vzdušných vedení by sme mohli vybudovať napríklad len päť podzemných. Skúste sa vžiť do niekoho, kto netrpezlivo čaká už len na dotiahnutie elektrickej siete k jeho novostavbe. A takých ľudí sú tisícky.

 

Inou možnosťou by bolo výrazné navýšenie finančných prostriedkov na údržbu a budovanie nových vedení. Lenže v takom prípade by sa to logicky odzrkadlilo aj na koncovej cene elektriny. Bola by oveľa vyššia. Ruku na srdce, koľko odberateľov by s tým súhlasilo? Preto sa snažíme hľadať zlatú strednú cestu. Naši technici robia všetko pre to, aby našli vždy to najrozumnejšie riešenie. Snažíme sa, aby sme elektrinu dodávali v čo najvyššej kvalite, aby sme nové pripojenia budovali čo najrýchlejšie a aby sme náš investičný rozpočet využívali efektívne.

 

Prečo nevymeníme všetky drevené stĺpy za betónové?

 

Na mestskom úrade prebehla diskusia aj o tom, prečo stále používame aj drevené stĺpy. Je pravda, že nie sú také pevné a odolné ako betónové, ale stále majú niekoľko plusov. V porovnaní s betónovými sú niekoľkonásobne ľahšie, takže sa s nimi manipuluje jednoduchšie a rýchlejšie. Tam, kde sa kvôli neprístupnému terénu nedostane žeriav s betónovým stĺpom, sa môže dostať skupina elektrikárov s dreveným stĺpom na pleciach. Preto ich ešte stále využívame najmä v odľahlých miestach s komplikovaným prístupom.

 

Na druhej strane je pravda, že niektoré staršie vedenia sú ešte stále na drevených stĺpoch, hoci by bolo vhodnejšie, keby boli na betónových. V drvivej väčšine prípadov ide o vedenia, ktoré čakajú na rekonštrukciu, takže skôr či neskôr vymeníme drevené stĺpy za betónové, prípadne za oceľové stožiare.

 

Majú odberatelia nárok na náhradu škody pri poškodení elektrického spotrebiča pri výpadku?

 

Ako sme už spomínali vyššie, naše elektrické zariadenia majú svoj ochranný mechanizmus. V prípade nejakej kolízie alebo poruchy sa dokážu vypnúť. Je to kvôli tomu, aby nedošlo k jeho vážnemu poškodeniu, v horšom prípade požiaru alebo ohrozeniu zdravia a života. Je pravda, že niekedy dochádza pri aktivácii týchto ochranných mechanizmov k výpadkom elektriny, ktoré poškodzujú elektrické spotrebiče zákazníkov. Zákon o energetike hovorí, že ak dôjde k poruche na elektrickom vedení vplyvom takzvanej vyššej moci (búrka, vietor, blesk, zlyhanie komponentu), jeho prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody. Ak dôjde k poškodeniu majetku, v tomto prípade spotrebičov, zo strany distribučnej spoločnosti (napríklad pri nedodržaní správnych pracovných postupov), majiteľ má právo žiadať odškodné.

 

V prípade Tisovca sa najčastejšie stretávame práve s pôsobením vonkajších vplyvov, najmä živlov, takže nie je možné požadovať náhradu škody za poškodené elektrospotrebiče. Tí odberatelia, ktorí pracujú s citlivou elektronikou, či už je to počítač v domácnosti alebo výrobný stroj v nejakej prevádzke, by mali zvážiť dodatočnú ochranu svojich zariadení. Napríklad záložný zdroj energie alebo ochranu pred prepätím či podpätím.

 

Ako nás môžete kontaktovať v prípade poruchy? 

 

Naša bezplatná poruchová linka je Vám k dispozícii nonstop na telefónom čísle 0800 159 000.

 

Ako vybavíte požiadavky súvisiace s distribúciou elektriny (žiadosť o pripojenie odberného miesta, vyjadrenie k existencii elektrických sietí, zmena hodnoty hlavného ističa a pod.)?

 

Navštívte našu vynovenú internetovú stránku www.ssd.sk. Nájdete na nej všetky potrebné informácie. Prípadne Vám ochotne poradíme na našej zákazníckej linke 0850 166 007 (pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod.) alebo nás kontaktuje mailom na adrese prevadzkovatel@ssd.sk

 

Kde nájdete informácie o plánovaných odstávkach elektriny?

 

Na našej internetovej stránke www.ssd.sk nájdete sekciu PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY. Tu si môžete pozrieť kompletný prehľad podľa času, mesta, ulice alebo čísla domu. Obzvlášť dávame do pozornosti možnosť bezplatnej registrácie do služby NOTIFIKÁCIE O PLÁNOVANÝCH ODSTÁVKAVCH. Ak sa zaregistrujete, budete dostávať informácie o plánovaných odstávkach na vašom odbernom mieste priamo cez SMS správy alebo mail s niekoľkotýždňovým predstihom. Služba je zadarmo.

Všetky informácie o plánovaných prácach posielame s minimálne dvojtýždňovým predstihom aj mestskému úradu, ktorý Vám ich sprostredkuje cez svoje komunikačné kanály.

S úctou

Stredoslovenská distribučná, a. s.

 


Vytvorené: 5. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2020 14:19
Autor: Správca Webu