Navigácia

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2017.

Typ: Úrádná tabuľa | Samospráva | Občan
Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2017. 1Na úvod, ako každý rok môžem iba konštatovať, že mestská polícia ( ďalej MsP) v Tisovci, sa na 90 percent zaoberala riešením iba tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m.č. Rimavská Píla.

Na úvod, ako každý rok môžem iba konštatovať, že mestská polícia ( ďalej MsP) v Tisovci, sa na 90 percent zaoberala riešením iba tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m.č. Rimavská Píla. Ale nie je to iba MsP, ktorá najmä rieši tieto osoby. Stačí sa pozrieť na sociálne veci, základnú školu, atď, atď. To je proste fakt. Výkon služby mestskej polície, v roku 2017( ďalej len MsP) v Tisovci v kladnom zmysle, ovplyvnilo prijatie tretieho člena MsP. Prijatie bolo uskutočnené na základe výberového konania, ktoré sa konalo v roku 2016. Výberové konanie, vyhral náš spoluobčan Ján Vengrín. Žiadosť o prácu v MsP si podali štyria občania, ale na samotnom výberovom konaní, sa nakoniec zúčastnili traja záujemcovia. Najúspešnejším bol Ján Vengrín. Jedná o skúseného policajta, ktorý služil na OO PZ Hnúšťa a mal na starosti, najmä Tisovec. Bol zaradený, na Policajnú stanicu PZ SR Tisovec. Preto jeho prechod k MsP, bol v podstate plynulý. Je to skúsený policajt, ktorý má dobrú miestnu a osobnú znalosť. Svoje bohaté skúsenosti, ktoré nazbieral počas služby u Policajného zboru SR, môže teraz využiť ako platný člen MsP. Takže MsP Tisovec, má od mesiaca február 2017 troch členov. To sa prejavilo na zvýšenom výkone služby MsP, kde služba mohla byť plánovaná denne v dobe od 07,00 hod až do 22,00 hod. V prípade potreby, MsP vykonávala službu i v nočných hodinách, taktiež počas víkendov. A z toho vyplýva, že MsP môže viac kontrolovať mesto a miestnú časť, zistiť a i zisťuje viac porušení zákona. Pretože to je podstatné, aby boli mestský policajti viac vidieť, to je najlepšia prevencia. Rôzne elektronické zariadenia ( kamery, fotopasce a iné.) sú veľká pomoc, ale hlavná a podstatná je fyzická prítomnosť policajtov, v tej ktorej lokalite. So zvýšením počtu členov MsP, súvisia i iné skutočnosti, t.j. viac prijatých oznámení, viac zistených priestupkov, viac riešených vecí priamo na mieste a pod. Služby MsP sú planované od 1. februára tak, že jeden člen MsP vykonáva službu v dobe od 07,00 hod. do 15,00 hod. a dvaja členovia MsP, vykonávajú službu poobede od 14,00 hod. do 22,00 hod. Počas vyplácania sociálných dávok, sú plánované 12 hodinové služby a to od 08,00 hod. do 20,00 hod. Teda je väčšia fyzická prítomnosť hliadok MsP v meste Tisovec, ako i v časti Rimavská Píla. A je to vidieť a kladne to hodnotia i občania. A najmä sa MsP, mohla viac a častejšie sústrediť na porušovanie zákona, čo sa týka odpadov, znečisťovania verejných priestranstiev a znečisťovanie vodných tokov, ktoré nás už roky trápia. Celkom bolo zistených 27 priestupkov, v tejto oblasti porušenia zákona. Okrem uloženia pokút, boli priestupcovia zaviazaní zistenú lokalitu vyčistiť.

MsP ale vykonáva i iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou mestskej polície. MsP vykonáva a rieši úlohy i v iných oblastiach, najmä sociálnej. Tu úzko spolupracujeme najmä s terennými sociálnými pracovníčkami (TSP), ktoré fungujú pri MsÚ Tisovec, v rámci projektu. Taktiež robíme asistencie pracovníkom MsÚ, pri rôzných šetreniach a iných činnostiach. Ďalej sú to rôzne iné činnosti, na žiadosť ZŠ Tisovec, vyrozumievanie rodičov, vyrozumievanie a dovoz žiakov do ZŠ a pod. Ďalej doručovanie rôzných písomnosti pre osoby, ktoré sú vedené ako bezdomovci, ale majú trvalý pobyt iba mesto Tisovec. Taktiež sa jedná o doručovanie písomnosti zo súdov a súdných exekútorov.

Na podnet MsP sa na MsÚ konalo v mesiaci október 2017 stretnutie, za účasti MsP, TSP, prednostu MsÚ Ing. Tokár, riaditeľky ZŠ Tisovec PaeDr. Dominikovej a detskej lekárky MUDr. Bindasovej. Tu bol dohodnutý postup pri riešení školskej dochádzky, hlavne detí z rodin tzv. neprospôsobivých osôb. MsP eviduje tieto deti, hlavne počas poberania sociálných dávok, ako sa pohybujú s rodičmi po námesti a okolí. Na dotazy prečo nie sú v škole, je ich odpoveď že sú chorí. Po vyplatení dávok, následne chodia rodičia s deťmi, alebo i deti samé k MUDr. Bindasovej pre potvrdenia do školy, že v predchádzajúce dni boli choré. Proste sociálne dávky sú väčšie lákadlo, ako nejaká výučba v ZŠ. Preto MsP iniciovala toto stretnutie s cieľom, tieto negatívne javy odbúrať. Bol dohodnutý spoločný postup, aby takéto prípady boli klasifikované ako neospravedlnené vymeškanie hodín v ZŠ. A s tým spojený následný postih rodičov a to trestno právny a hlavne postih finančný, ktorý ich „ bolí“ najviac.

V niektorých mesiacoch roka 2017, bolo niekoľko poobedných služieb naplanovaných do 23,00 hod. až 24,00 hod. V dobe služby boli vykonávané kontroly, dodržiavania zatváracích hodín a to najmä Energy bar na námesti, reštaurácia Dolina, bar Deravý sud a podnik Game Pub, v objekte bývalého CSM Marketu. Tu bolo zistené porušenie zákona v jednom prípade, čo sa týkalo prevádzky Deravý sud v Rim. Píle, kde neboli dodržané zatváracie hodiny, čím bolo porušené VZN mesta Tisovec. Porušenie zákona vyriešila MsP uložením blokovej pokuty. Okrem kontroly dodržiavana zatváracích hodín v reštauráciách, sa MsP sústredila i na požívania alkoholu mladistvými a maloletými osobami. Pri kontrolách, neboli zistené závady. Najzavážnejší problém v tejto oblasti, sa týkal predajne potravín-večierky, zv. U Revúčana, na Daxnerovej ulici v Tisovci. Predavač dňa 31.3.2017 predal alkohol mladistvým osobám, kde u jedného mladistvého došlo následne k takej opitosti, že bolo podozrenie na otravu alkoholom. Bola privolaná RZP-čka, ktorá chlapca ošetrila. Po ošetrení v sanitnom vozidle, si chlapca prevzali rodičia. Ďalší dvaja chlapci, ktorí požili alkohol boli MsP odovzdaní zákonným zástupcom. Ďalšie porušenie MsP evidovala v caffé Darián, na námesti. Tu sa ale vôbec nepotvrdilo podozrenie, že alkohol študentom podala obsluha caffé, ako to bolo pôvodne prezentované. Alkohol študentom zakúpil dospelý muž, ktorý im ho nasledne podal. Obsluha v caffé Darian, to v tomto prípade nemohla vôbec ovplyvniť.

Na MsP bolo v roku 2017 podaných celkom 259 oznámení. Hlavne boli oznámenia podávané našími občanmi, ale taktiež oznámenia podávali na MsP iné osoby, prípadne právnické osoby. Na ilustráciu uvádzam, že v roku 2016, bolo na MsP podaných celkom 211 oznámení. Aj pri tomto sa odzrkadlila skutočnosť, že sa počet členov MsP sa zvýšil, zvýšil sa i počet oznámení, ktoré MsP prijíma. Oznámenia sú rôznorodé, závažné, ale i menej závažné, niekedy aj úsmevné. Na ilustráciu uvádzam, že MsP prijala závažné oznámenia o spáchaní závažnej trestnej činnosti. Ale i úsmevné oznámenia, napr. ako nášmu spoluobčanovi z Daxnerovej ulice ušiel zo záhrady cap, ktorý behal po hlavnej ceste, po autobusovej zastávke, kde cap napádal občanov, ktorí tu čakali na autobus. Ale tých úsmevných, je bohužiaľ oveľa menej, ako tých závažných a závažnejších. Naších občanov hlavne trapi tzv. drobná kriminalita. T.j. správanie sa časti tzv. neprispôsobivých osôb, drobné krádeže, rušenie verejného poriadku ako dospelými osobami, tak i deťmi, nelegálne skládky odpadu, znečisťovanie vodných tokov, neporiadok a pod. Tieto porušenia zákona sa nedostanú do žiadných štatistík, ale občanov najviac trápia. Preto sa MsP počas celého roka týmito problémami zaoberala a riešili sme tieto porušenia zákona, ako sa k tomu dostanem v ďalších častiach správy o činnosti MsP.

 

Trestné činy:

 

MsP v sledovanom období zistila 10 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania ôsmich trestných činov. Jenalo sa o zločiny lúpeže, podozrenia zo znásilnenia, týranie blízkej a zverenej osoby a prečiny krádeže, porušovania domovej slobody, násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi. Je to menej ako v roku 2016, čo je potešujúce. Menej trestnej činnosti, eviduje v celom služobnom obvode i OO PZ Hnúšťa. Najzávažnejšie z týchto skutkov boli zločiny znásilnenia a týrania blízkej a zverenej osoby. Podozrenia zo spáchania zločinu znásilnenia, sa dopustili traja páchatelia z Tisovca Nikolas T., Marek T. a Denis H., ktorí dňa 30.11.2017 v rodinnom dome Trníkovcov, na ulici Partizánskej v Tisovci, všetci traja zneužili zdravotne ťažko postihnutú Gabrielu M.. Jedná sa o osobu ktorá trpí Dawnovým syndrómom. MsP bolo dňa 30.11.2017 oznámené, že G.M. je nezvestná. MsP prijala oznámenie a vykonala prešetrenie oznámenia. Medzitým sa už G. M. dostala domov. MsP pri prešetrovaní oznámenia zistila uvedené závažné skutočnosti. Ihneď bol prípad oznámený na OO PZ Hnúšťa, ktoré prípad prevzalo na mieste. Ďalším bol zločin týrania blízkej a zverenej osoby, ktorého sa dopustil J. J., ktorý doma v podnapitom stave poviem to jemne „ ubližoval“ svojej matke. Uvedeného konania sa dopúšťal opakovane, najmä pod vplyvom alkoholu. Nakoniec poškodená, prišla konanie svojho syna oznámiť na MsP. MsP hneď vykonala prvotné úkony, podľa Trestného poriadku a vyrozumela OO PZ Hnúšťa.

 

Priestupky:

 

Pri riešení priestupkov postupuje MsP v zmysle zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch, ale i podľa schválených Všeobecno záväzných nariadení ( VZN) mesta Tisovec. Ale riešime i priestupky v zmysle zákona o cestnej premávke podľa cestného zákona, priestupky na úseku chovu a držania psov, znečisťovanie vodných tokov podľa vodného zákona, priestupky v zmysle zákona č.219/1996 Z.z. O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č.377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov. MsP v roku 2017 objasňovala celkom 108 priestupkov, kde boli uložené blokové pokzty vo výške 750.- euro. Jednalo sa o priestupky, ktoré boli na MsP jednak nahlásené, alebo priestupky ktoré MsP zistila vlastnou činnosťou. A hlavne sa MsP sústredila na narušiteľov verejného poriadku, znečisťovanie vodných tokov, hlavne toku Rimavy a toku Losinca. Taktiež na znečisťovanie verejných priestranstiev. Jednalo sa o spáchanie priestupkov proti zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch, ako i porušenie VZN mesta Tisovec o verejnom poriadku a čistote mesta Tisovec, taktiež VZN mesta Tisovec o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Tu MsP zistila celkom 41 priestupkov, ktoré MsP vyriešila v blokovom konaní uložením blokovej pokuty. Blokové pokuty boli uložené vo výške 357,- euro, ktoré MsP vybrala v hotovosti. Ďalej bolo riešených celkom 27 priestupkov, ktoré MsP riešila dohováraním. MsP sa podarilo zistiť i jedného "rekordéra" a to Ivana M. z Tisovca, ktorý v roku 2017 celkom 15 x vysypal odpad a splašky do toku Rimavy. MsP mala podozrenie, že I. M. koná tieto protiprávne činnosti, len sme mu to nevedeli dokázať. Použili sme preto elektronické zariadenie, ktorým sme mu to preukázali. Okrem uloženia blokovej pokuty, bol I. M. zaviazaný, vykonať čistenie toku Rimavy. Ďalšieho takéhoto priestupcu na Rim. Píle zistili a dokonca odfotili samotní občania. Jednalo sa o Ľudovíta P., ktorý používal tok Rimavy ako svoj smetný kôš. MsP sa mu „ odvďačila“ uložením blokovej pokuty, vo výške 30.- euro.

Ďalej MsP riešila priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) zákona o priestupkoch. Jednalo sa celkom o 10 priestupkov. Dva priestupky boli po objasňovaní, odovzdané na OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu. Osem priestupkov vyriešila MsP uložením blokovej pokuty.

Dva priestupky MsP riešila, vo veci porušenia VZN mesta Tisovec o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Tu boli uložené dve blokové pokuty.

Celkom 11 priestupkov riešila MsP za porušenie zákona č.282/2002 Z.z. o chove a držaní psov. MsP za spáchanie týchto priestupkov, uložila blokové pokuty v jedenástich prípadoch. Jednalo o najmä o priestupky, kde majitelia psov dovolili voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v Tisovci a m.č. Rimavská Píla. Taktiež sa jednalo i o majiteľov psov, ktorí po svojích psov neodstránili extrementy, z verejného priestranstva.

Celkom 6 priestupkov riešila MsP vo veci spáchania priestupkov proti občiankému spolunažívaniu podľa § 49 zákona č.372/90 Zb. Jeden priestupok bol odovzdaný na OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu. Jeden priestupok bol odovzdaný, na Okresný úrad Rimavská Sobota. Štyri priestupky vyriešila MsP v blokovom konaní.

Sedem priestupkov riešila MsP, vo veci spáchania priestupkov podľa zákona o ochrane nefajčiarov, kde boli uložené blokové pokuty v siedmich prípadoch. Jednalo sa o porušenie zákona, kde páchatelia priestupkov fajčili na zastávke SAD.

Štyri priestupky MsP riešila v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej prámávky. Tu boli uložené blokové pokuty v štyroch prípadoch.

 

Prevencia kriminality:

 

V roku 2016 spracoval náčelník MsP Ján Martiniak a pracovníčka MsÚ Tisovec Denisa Mániová projekt, v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Jednalo sa o projekt, zameraný na rozšírenia nášho kamerového systému, i do časti Rimavská Píla. V mesiaci december 2016, sme boli oboznámení s výsledkami výberovej komisie. Mestu Tisovec na základe spracovaného projektu, boli odsúhlasené financie vo výške 10 000.- euro, na vybudovanie kamerového systému v m. č. Rimavská Píla. V roku 2017 firma PMXnet, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, vykonala montáž monitorovacieho kamerového systému v m.č. Rimavská Píla. Jedná sa celkom o sedem kamier, ktoré sú umiestnené na uliciach Hlavná, Vansovej, Družstevnej a Železničnej. Monitorovací kamerový systém, bol po skončení skúšobnej prevádzky odovzdaný do užívania Mestu Tisovec v mesiaci september 2017. A už v mesiaci október 2017, riešila MsP občana ktorý pri cintoríne založil nelegálnu skládku domového odpadu. Pomocou kamerového systému bolo zistené, na akom vozidle a čo občan viezol, čo poslúžilo ako dôkazový materiál pri riešení priestupku. Nelegálnu skládku odstránil a MsP mu uložila blokovú pokutu, za porušenie VZN mesta Tisovec.

Ďalšie tri kamery, ktoré boli financované z rozpočtu Mesta Tisovec, boli namontované na križovatku ulíc Partizánska, Sládkovičová a Hviezdoslavová v Tisovci, prí bývalom Srdiečku. Takže Mesto Tisovec, prostredníctvom mestskej polície disponuje v súčasnej dobe 29-timi kamerami. Ďalej sa v roku 2017 vykonala údržba tzv. starých kamier, ktoré boli umiestnené na námesti v Tisovci. Poruchové kamery, boli vymenené za nové. Toto bolo financované z rozpočtu mesta Tisovec.

V rámci preventívnej činnosti vykonala MsP i školenie detí, žiakov ZŠ Tisovec, na dopravnom ihrisku v Hnúšti.

Ďalej MsP počas celého roka, venovala zvýšenú pozornosť časti Rimava. Konkrétne lokalite Kolkáreň. Tu dochádzalo k veľkým problémom, hlavne s deťmi, ktoré tu bývajú. Opakovane boli zaznamenané prípady rušenia verejného poriadku a občianského spolunažívania. Deti obťažovali susedov, obyvateľov mesta, ako i návštevníkov, hádzali po chodcoch a vozidlách kamene a pod. Preto to bol ďalší okruh problémov, ktoré sme museli riešiť a venovať tomu zvýšenú pozornosť. Mestská polícia zvýšila dohľad nad touto časťou, častejšie sme v lokalite hliadkovali. A hneď sme aj na mieste všetky veci riešili. Ďalším problémovým miestom, ktoré sa nám počas roka 2017 objavilo, bolo okolie katolíckého kostola na ulici Sládkovičovej. Tu sa najmä poobede, hrávali deti z tejto časti mesta. Pri hrách, hlavne fotbalu poškodzovali objekt kostola. Taktiež v okolí kostola vykonávali malé, dokonca niektoré deti i veľké potreby !!! Preto MsP venovala zvýšenú pozornosť tejto lokalite. K týmto lokalitám, ktorým MsP musela venovať zvýšenú pozornosť, pribudla lokalita na miestnej komunikácii, na ulici Hviezdoslavovej, povyše bývalého Srdiečka, časť zv. pod múrom. Taktiež tu boli zaznamenané sťažnosti občanov, hlavne na maloleté deti. Deti behali po ceste, hrali sa tu a bolo nebezpečenstvo kolízie s vozidlami. Taktiež obťažovali chodcov, ktorí po komunikácii prechádzali. Ako príklad uvádzam jednu našu spoluobčianku, z časti Slávča. Podvečer prechádzala po tejto komunikácii a tu ju zastavili maloleté deti. Niektore sa jej prihovárali a zabávali ju a jeden maloletý, sa k nej priblížil odzadu a snažil sa jej, z vrecka kabáta odcudziť peňaženku! Keď si to poškodená všimla, tak všetky deti ušli preč.

Ďalšia lokalita ktorej sa musela MsP vo zvýšenej miere venovať, bola časť ulice Muránskej, smerom na malú železničnú stanicu. Tu boli taktiež problémy s deťmi, ktoré tu bývajú ale hlavne so psami, ktoré sa tu voľne pohybovali. Ale pravidelnými kontrolami a uloženými sankciami, sa tieto negatívne javy podarilo eliminovať. Samozrejme MsP po celý rok vykonávala kontroly Rim. Píly a hlavne cigánskej osady. Tu boli riešené problémy so psami, znečistenie osady, vzájomné spolunažívanie. MsP tu vykonávala preventívne kontroly, počas celého roka. Tu sme najmä znova spolupracovali s TSP, ktoré spoločne s MsP vykonávali kontroly cigánskej osady.

 

Spolupráca MsP s inými subjektami:

 

MsP pri svojej činnosti, spolupracuje hlavne s terennými sociálnými pracovníčkami, pri MsÚ Tisovec. Spolupráca je veľmi dobrá. Nakoľko MsP plní úlohy i v sociálnej oblasti, preto spolupracujeme s TSP. Spoločne riešíme všetky podstatné problémy, ktorých je v našej lokalite neúrekom. Okrem iných činnosti, MsP spoločne s TSP v mesiaci január 2017 vykonávala doručovanie potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov v Tisovci a m.č. Rimavská Píla.

Ďalej je to spolupráca so ZŠ Tisovec. MsP zabezpečuje dohľad pred ZŠ, pri príchode žiakov do školy. Ďalej poobede, kedy sa končí vyučovanie a žiaci sa rozchádzajú domov. MsP tu vykonáva kontrolu od 13,25 hod. do 14,00 hod. Často sa stávalo, že žiaci ZŠ ostávali pred ZŠ, dochádzalo tu ku konfliktom medzi žiakmi. Taktiež na autobusovej zastávke. Ako príklad správania niektorých detí, uvádzam jedného žiaka ZŠ. Dňa 31.3.2017 pri kontrole pred ZŠ, bol zistený maloletý Andrej Pištula, žiak 2. triedy ZŠ z Hačavy-Mútnik, ktorý za autobusovou zastávkou vytiahol prirodzenie a na spolužiaka kričal po cigánsky, aby zjedol jeho kok..! A to všetko pred zrakmi cestujúcich, ktorí stáli na zastávke. Maloletý A. Pištula predvedený do ZŠ, oznámené v ZŠ, zistené jeho osobné údaje a následne priestupok zaslaný na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu Rimavská Sobota. Taktiež MsP na žiadosti ZŠ, vykonáva rôzne činnosti, napr. vyrozumievanie rodičov žiakov, zvoz žiakov do ZŠ na rôzne úkony, ktoré súvisia s povinnou školskou dochádzkou a pod.

MsP spolupracuje i so strážnou službou firmy Calmit, s.r.o. Nakoľko sa v areáli firmy nachádza uskladnený železný šrot, ktorý láka niektorých naších spoluobčanov. MsP opakovene vykonávala kontroly areálu Calmitu, hlavne areálu bývalého VMKP kde je železný šrot uskladnený.

Ďalej je to spolupráca s našími strednými školami SOŠ a EGT.

MsP taktiež spolupracuje s o.z. Pomocnica, čo sa týka výkladok kamiónov, ktoré privážajú rôzný tovar pre o.z. Tu je potrebné zabezpečiť dohľad nad cestnou premávkou. Taktiež MsP vykonáva kontroly vjazdu vozidiel do športového areálu a k Pomocnici. MsP vykonáva i kontroly samotného okolia Pomocnice v stredu, kedy je Pomocnica otvorená pre verejnosť.

 

Dopravná situácia a parkovanie v meste Tisovec :

 

V m. č. Rimavská Píla nie je žiadny problém s parkovaním, tu je situácia s parkovaním bezproblémová. Ale dopravná situácia nie je dobrá. V m. č. bol namontovaný merač rýchlosti, ktorý je bohužiaľ iba orientačný. A vodiči to vedia. Preto sa často stáva, že tu vodiči na vozidlách jazdia vysokou rýchlosťou. Nie je nič neobvyklé, že v m. č. niektorí vodiči nebezpečne predbiehajú. A to i cez plnú čiaru. A neraz sa to týka, i nákladných vozidiel. MsP požiadala OR PZ Rimavská Sobota, o častejšie meranie rýchlosti v m. č. Pretože iné opatrenie, tu nepomôže. Vodiči svojou jazdou ohrozujú chodcov, ktorí v m. č. prechádzajú po hlavnej ceste, nakoľko tu nie je doposiaľ chodník.

Iná situácia, čo sa týka parkovania je v Tisovci. Najmä na sídlisku pri penzione Kôlnička situácia kritická! Niekedy tam naozaj nie je možné zaparkovať. Týka sa to najmä parkoviska, pri bytových domoch na Daxnerovej č. 1120,1121a 1083. Jediným riešením ktoré MsP navrhla, je vytvorenie parkovacích miest medzi bytovými domami č. p. 1083 a 748 na Daxnerovej ulici. Tu už v minulosti parkovisko bolo vytvorené, ale sa zrušilo. Ale toto je jediná možnosť, ako rozšíriť parkovacie miesta v uvedenej lokalite. Ak sa k tomuto kroku neprístúpi čim skôr, je reálne, že nám vozidlá budú parkovať na ceste I. triedy. Pretože inde sa reálne už parkovať nedá! Situácia došla až tak ďaleko, že v mesiacoch november a december 2017, len s veľkými ťažkosťami a spomocou MsP, pracovníci Služieb mesta Tisovec, s.r.o. vysypávali kontajnery na TKO. A to kvôli zaparkovaným autám. Zopár parkovacích miest, sa podarilo vytvoriť za penziónom Kôlnička, kde sa odstránila zbytočná železná konštrukcia, ktorá slúžila na prášenie kobercov, ale roky sa už nevyužívala. Taktiež málo parkovacích miest, je pri bytovom dome na Daxnerovej č. 958, oproti bryndziarni Brysyrt. Pretože tu parkujú ako obyvatelia z bytového domu č. 958, ale i obyvatelia bytového domu na Štefánikovej č. 956, oproti reštaurácii Hradová. Na týchto dvoch parkoviskách, je situácia niekedy veľmi zlá. Pokiaľ sa v čo najkratšom čase nevykonajú opatrenia, bude situácia doslova kritická. Pretože áut pribúda, ale nové parkovacie miesta sa nevytvárajú.

Čo sa týka dopravného značenia v meste Tisovec, bolo doplnené dopravné značenie na miestnych komunikáciách. Niekde sa osadili nové, niekde sa vymenili staré za nové.

Čo sa týka cesty I. triedy v meste, zlá situácia je na ulici Partizánskej. Je to nešťastná ulica, pretože občania ktorí tu bývajú, musia zaparkovať svoje auto priamo na komunikácii. Nedá sa parkovať mimo komunikácie, nedá sa parkovať na chodníku. Buď vo dvore domu, alebo na ceste. A tým vznikajú kolízne situácie. Ale tu nevidím žiadne riešenie, pretože táto komunikácia a ulica je taká, aká je. Ďalším problémom je parkovanie zákazníkov potravín a pekárne Alfex, na ulici Muránskej. Nakoľko predajňa je situovaná tak ako je, nemá parkovacie miesta, tak musia zákazníci parkovať na komunikácii. A taktiež tu vznikajú kolízne situácie.

 

 

Verejný poriadok:

 

Na úseku ochrany verejného poriadku v meste Tisovec, sa ako problematické stále javia dni, kedy sú vyplácané sociálne dávky prostredníctvom Slovenskej pošty Tisovec. Preto počas vyplácania dávok, vykonáva MsP dvanásť hodinové služby od 08,00 hod do 20,00 hod., aby bola k dispozícii po celý deň na námestí, pošte a okolí. Jedná sa okrem iného o objekt samotnej pošty, predajne potravín JSD na námestí, potravín firmy Beati s.r.o. V roku 2017 sa naplno prejavilo rozhodnutie, zrušiť výherné hracie automaty. V kladnom slova zmysle, veľmi to pomohlo po stránke dodržiavania verejného poriadku. Pretože sociálne odkázané osoby, po prevzatí dávok, smerovali rovno do reštaurácii, kde sa automaty nachádzali. A to doslova celé rodiny, aj s malými deťmi. Toto bolo spojené s užívaním alkoholu. A následne s rušením verejného poriadku, tieto osoby sa správali hlučne ako v reštauráciách, tak na verejných priestranstvách, často dochádzalo k vzájomnému napádaniu, prípadne napádaniu hostí.

MsP ďalej pokračovala, počas celého roku 2017 v monitorovaní rodinných domov, ktoré by mohli skončiť v rukách neprispôsobivých osôb. Najmä ale z okolitých miest a obcí. Ako problémova sa javila časť Papiereň, kde bývala početná rodina M.. MsÚ kontaktovala exekútora a podarilo sa dom dostať do takého štádia, že v mesiaci november 2017 sa konala dražba uvedeného domu. Na dražbe dom kúpili susedia. Investovali do toho nemalé finačné prostriedky, aby mali pokoj! MsP vykonala asistenciu súdnému exekútorovi a taktiež odhadcovi, ktorý prišiel dom ohodnotiť. Taktiež na žiadosť nových majiteľov, MsP doručila tejto rodine M. výzvu na vypratanie nehnuteľnosti. A v mesiaci december sa rodina z domu v Papierni aj vysťahovala. Ale z Tisovca neodišli, iba sa presunuli na Podhradovú ulicu, kde majú v prenájme dom. A už sa zvýšila frekvencia návštev rómov, ktorí sa po ulici Podhradovej pohybujú a chodia k tejto rodine na návštevu.Taktiež to platí i o cigánskej osade Rimavská Píla. Počas celého roka 2017 MsP vykonávala kontroly cigánskej osady, hlavne či sa nám tu nenasťahovali cudzie osoby, prípadne rodiny. Nikto nový nám v osade nepribudol. V cigánskej osade boli okrem toho riešené ďalšie problémy, psy, odpad, vzájomné spolužitie a pod. . Hlavne psy, ktorých tu bolo neúrekom. Ale sa to podarilo preriediť na únosnu mieru, ako v Tisovci tak i v m .č. Rimavská Píla. MsP v roku 2017, vykonala odchyt celkom 30 psov. Jednalo sa o psov rôzných rás, ktoré sa túlali v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Mesto Tisovec má uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, útulkom Fiľakovo. Odchytené psy umiestňuje mestská polícia do kotercov na Vápenke. Následne sa MsP snaží nájsť majiteľa psa. V prípade že sa majiteľ psa nenájde, psa preberú pracovníci útulku Fiľakovo a je umiestnený v ich zariadení. Pracovníci sa následne snažia psy umiestniť k majiteľom, ktorí o psíky prejavia záujem.

Ďalším akútnym problémom je čistota vodných tokov v našom meste. Hlavne sa jedná o tok rieky Rimava. Počas celého roka sa MsP zaoberala týmto problémom. Počas roka bolo zistených celkom 5 osôb, ktoré znečistili tok Rimavy, či už domovým odpadom alebo splaškami. Pristihnutým páchateľom boli uložené pokuty vo výške 148.- euro. To je ale iba zlomok znečisťovateľov vodného toku. Ale bez aktívnej pomoci občanov, sa tomuto znečisťovaniu nepodarí zabrániť.

 

Verejné kultúrne a športové podujatia:

 

Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto, ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2017, Dní mesta Tisovec 2017, Deň Rimavskej Píly. Hlavne Off Road Tisovec 2017 bola akcia, kde mestská polícia vykonáva službu, od štvrtka až do nedele. Vykonáva dohľad na verejným poriadkom, cestnou premávkou. V neposlednom rade vypomáha organizátorom, hlavne v nedeľu, kedy je najväčší počet divákov. V roku 2017 boli zaznamenané problémy s malým počtom organizátorov, ktorí sa podieľali na organizovaní podujatia. Tu mám najmä na mysli organizátorov, ktorý by sa podieľali na parkovaní vozidiel, uzatváraní priestranstiev a pod. Toto všetko musela suplovať MsP. MsP ako i MsÚ vstupilo do jednania s organizátormi akcie OFF ROAD Tisovec, aby sa takáto situácia v roku 2018 už neopakovala. Taktiež Dni mesta Tisovec 2017 pritiahli stovky ľudí. Hlavne koncert Petra Jandu, ktorý sa konal v sobotu večer. Ďalej MsP už tradične vykonáva službu na Silvestra, zabezpečuje priebeh osláv na námesti. Taktiež bezpečnosť občanov, počas ohňostroja. MsP zabezpečuje ďalšie verejné kultúrne podujatia, ktoré sú organizované v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla.

 

 

Ján Martiniak

náčelník MsP Tisovec

 

Vážení občania, v ďalšej časti správy o činnosti MsP, som "vypichol" hlavné problémy, ktorými sa MsP počas celého roka 2017 zaoberala denno denne a aké problémy riešila. Nakoľko v samotnej správe o činnosti, sú viac menej zachytené iba štatistické údaje, počty oznámení, počty priestupkov, atď., ale nie je možné zachytiť všetko, čím sa MsP počas celého roka zaoberá a aké problémy rieši. Preto ako prílohu samotnej správy o činnosti MsP, Vám predkladám výpisy z výsledkov zo služieb. Tieto výpisy, sú zoradené podľa štrťrokov roka 2017.

 

Prvý štrťrok.

 

 • 3.1.2017 hliadka MsP, spoločne s P. Demianom vykonala zabezpečenie bytu nebohého Pinzíka na Bakulínyho ulici, na základe sťažnosti susedov, nakoľko byt bol otvorený, a boli poškodené okná,

 • 4.1. riešení maloletí Kevin K., Dávid S. a Michaela F., ktorí použili na ulici Malinovského silnú zábavnú pyrotechniku,

 • počas zimných mesiacov vykonávala MsP kontrolu zimnej údržby komunikácii a chodníkov, taktiež kontrolu cigánskej osady na Rimavskej Píle,

 • spoločne s TSP zabezpečená potravinová pomoc, pre sociálne odkázané rodiny a to v Tisovci a Rimavskej Píle, kde potravinové balíčky boli rozvážané na vozidle MsP Tisovec.

 • 12.1.2017 bolo zistené, že potok Furmanec zamrzol tak, že pri odmäku sa voda vylievala z koryta toku, do záhrady p. D. na Podhradovej ulici. Oznámené na MsÚ.

 • 17.1.2017 riešné nepojazdné vozidlo zn. Opel, ktoré bolo zaparkované na parkovisku na sídlisku Hradová a zaberalo parkovacie miesto. Zistený majiteľ Marek H., dňa 18.1. po upozornení MsP vozidlo z miesta odstránil,

 • v mesiaci január opakovane vykonaná asistencia kriminalistom z OR PZ Lučenec, ktorí v Tisovci pátrali po Romanovi T., dôvodne podozrivom z vykonania krádeže vlámaním do penziónu v Kokave n. Rimavicou,bolo zistené, že R. T. sa nachádza na salaši v Klenovci, kde si ho kriminalisti vyzdvihli,

 • 26.1.2017 vykonaná kontrola psov a extraviláne Tisovca a to v Rejkove, Markove, Losinci, v časti Zbojská, Košianovo ako i Ľaukovo, zistené počty nahlásené na MsÚ,

 • v mesiaci február vykonala rodina B. z malej stanice, na základe kontrol MsP vyčistenie potoka Losinec od odpadu, rôzneho druhu. A to opakovane.

 • 9.2.2017 vykonané šetrenie v ZŠ, na základe sťažnosti Mgr. Resutíkovej na žiaka Erika B., vec vybavená priamo v ZŠ pohovorom so žiakom, za prítomnosti tr. učiteľky,

 • 17.2.2017 zistený vofič kamiona, ktorýpoškodil predajne stánky na tržnici, MsP vstúpila do jednania s firmou Grosyma s.r.o. Partizánske, konkrétne s majiteľom p. Cabalom. Bolo s majiteľom firmy dohodnuté, že zapalatí opravu vo výške 150.- euro, vodičovi kamióna bola uložená bloková pokuta,

 • 20.2.2017 odovzdal Ján B. hliadke MsP sumu 70.- euro, ktorú sumu niekto zabudol vybrať z bankomatu, na námesti. Hliadka MsP sumu 70.- euro odovzdala v pobočne SlSP Tisovec. Dňa 21.2.2017 bolo toto vyhlásené prostredníctvom mestského rozhlasu,kde sa našiel majiteľ Martin P., ktorý si sumu 70.- euro prevzal v pobočke SlSP a.s.Tisovec,

 • 27.2.2017 pátranie po nezvestnom Vladimírovi P. zo Sládkovičovej ulice, na žiadosť rodiny. V. P. vypátraný živý a zdravý.

 • 1.3.2017 spoločne s TSP, vykonaná kontrola rómov v Tisovci, ktorí tu bývajú, ale nemajú tu trvalý pobyt, celkom zistených 10 osôb. Tieto osoby, okrem iného, nahlásené p. Cabanovej na MsÚ, za účelom vyrubenia poplatkov za odpady,

 • 13.3.2017 zadržaní maloletí páchatelia – deti z rodiny O., bytom Sládkovičová ulica, ktoré rozkrádali zhorenisko na Kášteri. Vyriešené s rodičmi v priestupkovom konaní, ako zákonní zástupcovia a zodpovedné osoby za svoje maloleté deti. Odcuzdené veci vrátené.

 • uvedeného dňa, pri kontrole pred ZŠ bol zistený maloletý Andrej P., žiak 2 triedy ZŠ z Hačavy-Mútnik, ktorý za autobusovou zastávkou vytiahol prirodzenie a na spolužiaka kričal po cigánsky, aby zjedol jeho kok..! Maloletý predvedený do ZŠ, oznámené v ZŠ, zistené jeho osobné údaje a následne priestupok zaslaný na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu Rimavská Sobota,

 • 14.3.2017 MsP zadržala dvoch páchateľov Ľubomíra M. a Ondreja C., ktorí rozoberali železný most, bývalej železničnej vlečky, k hornému závodu CSM a snažili sa rozobraté diely odcudziť. Boli vyriešení v rámci priestupkového konania.

 • 15.3.2017 o 11,30 hod zasahovala hliadka MsP na R. Píle, kde došlo ku konfliktu dvoch rómskych rodin, prípad na mieste prevzala hliadka OO PZ Hnúšťa, nakoľko bolo podozrenie zo spáchania trestného činu,

 • v mesiaci marec 2017 opakovené kontroly cigánskej osady, nakoľko osada bola značne znečistená odpadkami, obyvatelia boli sankciami donútení k tomu, aby celú osadu vyčistili,

 • zabezpečovanie verejného poriadku dňa 20.03.2017, počas návštevy premiera SR

 • 21.3.2017 vykonaná asistencia exekútorovi JUDr. Ďuricovi, ktorý vykonával exekúciu, spojenú so znaleckým posudkom, na rodinný dom v Papierni.Bola obava, že ho môžu

 

 

terajší obyvatelia domu napadnúť. Po vykonaní exekúcie a znaleckého posudku, by mal dom isť už konečne do dražby.

 • uvedeného dňa vykonané prešetrenie oznámenia, že rómovia chcú kúpiť rodinný dom č.304 na ulici Sládkovičovej. Boli vyrozumení susedia na ulici, zistený majiteľ p. Cesnek z Blavy, tieto skutočnosti sa však nepotvrdili, dom majiteľ nepredá,

 • 24.3.2017 preverené oznámenie v ZŠ, že jeden žiak ZŠ chcel vyhodiť z okna ZŠ druhého žiaka, oznámenie sa nepotvrdilo, vec prevzalo na ďalšie šetrenie vedenie ZŠ,

 • 27.3.2017 bolo oznámené zo ZŠ, že o 12,30 hod chodil pred vchodom do ZŠ malý róm so sekerou. Oznámenie prešetrené, jednalo sa o maloletého Jozefa B. z ulice Jozeffyho. Niesol sekeru od Ivana M. z Daxnerovej ulice domov a zastavil sa pred ZŠ, kde údajne čakal sestru. Vyriešené s rodičmi a maloletým J. B.

 • Uvedeného dňa riešená sťažnosť Štefana M. z Daxnerovej ulice, ktorú podal prednostovi MsÚ. Sťažoval sa na skládku rôzného „ bordelu“ na dvore, ktorý tu postupne nanosil Ondrej B. Vybavené na mieste, skládku môže Š. M. odstrániť.

 • na základe sťažnosti riaditeľky ZŠ Tisovec PaeDr. K. Dominikovej, sa MsP od februára, do odvolania, počas vyučovacích dní v dobe od 07,30 hod. do 08,00 hod. a od 13,30 hod, do 14,00 hod. sústredila na verejný poriadok pred ZŠ Dr. Clementisa,nakoľko tu dochádzalo ku konfliktom medzi žiakmi,

 • počas štvrťroka neustále kontroly časti Rimava – Kolkáreň, obyvatelia donútení k tomu, že vyčistili tok rieky Rimavy, ako i okolie svojích domov,

 • 29.3.2017 prešetrované oznámenie Ivety D., že dňa 27.3.2017 poobede vykonala maloletá rómka veľkú potrebu! na futbalovom ihrisko v športovom areáli Rudolfa Valenta. Vykonané šetrenie, kde sa podatrilo zistiť, že toto urobila 5 ročná Karolína B.,, bytom Tisovec, Jozeffyho ulica a to o 15,17 hod. Kôpku odpratala jej sestra Vanesa B., ale miesto musela dočitisť I. D., správkyňa areálu. Vec riešená v priestupkovom konaní.

 • zabezpečená akcia v MsKS Filmovanie a to dňa 30.3.2017 od 18,00 hod do 24,00 hod.

 • vykonané úkony a prešetrenie k informáciam, že nejakí rómovia chcú kúpiť dom na Sládkovičovej ulici č.304. MsP informovala občanov na uvedenej ulici, títo kontaktovali majiteľa a dohodli sa s majiteľom z Bratislavy, že ak bude chcieť dom predať, tak ho prednostne ponúkne susedom,

 • v mesiaci február boli prešetrované poznatky, že jeden „ špekulant“ kupuje byty pre migrantov, ktorí sú v súčastnosti v Nemecku a mali by prísť na Slovensko. Bolo zistené, že už kúpil dva byty na Hačave. Taktiež v Tisovci sa po bytových domov objavili ponuky na odkúpenie bytov, aj zadlžených, platba v hotovosti. Do dnešného dňa sa zatiaľ na Hačavu nikto nesťahoval. Ale v budúcnoti, kto vie...?

 • 29.3. prešetrovanie oznámenia Mgr. I. M. z Domova mládeže pri SOŠ Tisovec, ktoré oznámenie podala na MsZ dňa 28.3.2017 a týkalo sa, požívania alkoholu študentami 1. ročníka SOŠ a EGT Tisovec. Alkohol malí piť v reštaurácii Caffé Darian v Tisovci. Alkohol mladistvým študentom, ale nepodal personál caffé Darian, ale nezistený dospelý muž, ktorý im ho na ich požiadanie kúpil a doniesol,

 • 31.3 riešený personál potraviny na ulici Daxnerovej „ U Revúčana“, ktorý predal alkohol mladistvým osobám, riešené v rámci priestupkového zákona,

 • v dňoch 30.3. a 31.3. sa MsP podieľala, na lokalizovaní lesného požiaru v časti Tisovec - Kášter,

 • v rámci nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota, na základe výskytu vtáčej chrípky, vykonala MsP kontrolu všetkých komerčných a nekomerčných chovov hydiny, a iných vtákov žijúcich v zajatí v meste Tisovec a v miestsnej časti Rimavská Píla. Kontrolavykonaná v dňoch od 14.2. do 20.2.2017,

 • vykonávané kontroly časti Kášter, kde kúpil vyhorený dom Ján B. s manželkou Kristínou a nemali žiadné povolenia na rekonštrukciu domu. Tu MsP úzko spolupracovala s občanmi, ktorí bývajú v predmetnej lokalite,

 

 

 

 

Druhý štvrťrok.

 • 4.4. zadržaný Marián M. z Tisovca, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Zadržaný náslene odovzdaný hliadke OO PZ Hnúšťa.

 • 4.4. na základe oznámenia, zadržaní maďarskí „obchodníci“, ktorí vykupovali železo po Tisovci, boli vyriešení v rámci VZN mesta Tisovec. im uložená bloková pokuta za porušenie VZN mesta Tisovec a z mesta boli vykázaní. Pri takýchto " obchodníkoch" nie je nebezpečné, že niečo vykupujú alebo predávajú. Ale nebezpečné je to, že nikto nevie, čo su to za ľudia a na čo sa hlavne zameriavajú. Krádeže, podvody ?

 • 4.4. vykonané šetrenie v Domove mládeže pri SOŠ, k podávaniu alkoholu mladistvým v caffé Darian, na základe oznámenia I. M. Šetrením bolo zistené, že alkohol študentom nepodal personál caffé Darian, ale neznáma osoba, ktorá ho študentom zakúpila,

 • 6.4. vykonané objasňovanie priestupku majiteľky psa Žanety B., ktorej pes pohrýzol poškodenú turistku z Prahy I. V. Po ukončení objasňovania, predložení lekárských správ od poškodenej, bol priestupok ukončený uložením blokovej pokuty majiteľke psa,

 • 12.4.oznámila na MsP G.K.,že vyberala z bankomatu sumu 50.- euro. Bankovku ale nechala v bankomate. Pomocou kamerového systému bolo zistené, že bankovku zobral M.O. z Tisovca. Tento sa dostavil na MsP, bankovku vydal a bola vrátená majiteľke,

 • 12.4. vykonané preverenie oznámenia, že do osady na Píle sa mala nasťahovať cudzia rodina s 8 deťmi, oznámenie sa nezakladalo na pravde,

 • v mesiaci apríl 2017 vykonané zabezpečenie akcie „ OFF ROAD Tisovec 2017“. Počas akcie boli zistené nedostatky : nedostatočná usporiadateľska služba, zo strany organizátorov. Uvedené zistené nedostatky oznámené primátorovi mesta, ako i samotným organizátorom akcie,

 • 20.4. oznámené z OO PZ Hnúšťa, že v časti Zbojská došlo k dopravnej nehode, kde vodič vozidla AUDI z miesta ušiel, smerom na Tisovec. Pomocou kamerového systému bolo zistené EČ vozidla. Oznámené na OO PZ Hnúšťa,

 • 27.4. kontrola toku Losinca pri malej stanici, potok vyčistila rodina B., na príkaz MsP,

 • v mesiaci apríl vykonané opakované služobné zákroky, v rodine K. na ulici Sládkovičovej, kde pod vplyvom alkoholu dochádzalo k sporom a vyhrážkam medzi súrodencami K. MsP opakovane toto riešila v rámci priestupkového konania,

 • pri týchto zákrokoch bolo zistené, že p. K., ktorá je ZŤP a o ktorú sa ma rodina starať, žije v otrasných podmienkach. Oznámené TSP. Kontrolu vykonali Mgr.Ivanová a R. Huľuková, ktoré ihneď začali konanie, na umiestnenie p. K. do DD a DSS,

 • 27.4.2017 o 20,05 hod oznámil poškodený Štefan C. zo Slávče, že si položil príručnu tašku na auto, pri svojom dome. Kým odniesol nákup do domu, niekto mu z tašky odcuzil mobil, platobnú kartu a sumu 40.- euro. MsP vykonala šetrenie, kde pomocou kamerového systému bolo zistené, že veci mu odcudzil „ kamarát“Ivan P. Tento išiel k Šteanovi C. na návštevu. Využil to, že "kamarát" sa nachádzal v dome a z príručnej tašky mu odcudzil uvedené veci. Všetky veci vrátené poškodenému.

 • koncom mesiaca marec MsP vykonávala kontrolu vodných tokov v Tisovci, nakoľko vo zvýšenej miere pršalo a došlo k zvýšeniu hladiny vodných tokov v Tisovci,

 • v mesiaci máj vykonané šetrenia u rodiny P.-S. na R. Píle, k vypúšťaniu splaškov na verejné priestranstvo a do záhrady susedky. Šetrenia vykonané s Ing. Janotíkovou z MsÚ opakovane. MsP následne vykonávala kontroly, ako predmetná rodina dodržiava nariadenie MsÚ Tisovec.

 • 9.5. zistila MsP troch páchateľov, ktorí pred Game Pubom v Tisovci, fyzicky napadli dvoch prítomných hostí. Došlo k ublíženiu na zdraví. Oznámené OO PZ Hnúšťa.

 • 11.5. ako preventívne opatrenie, bola umiestnené elektronické zariadenie na cintoríne v R. Píle, nakoľko tu došlo k odcudzeniu oplotenia cintorína.

 • taktiež v mesiaci máj boli preplánované služby, do 23,00 hod, resp. do 24,00 hod, kde bola vykonávaná kontrola dodržiavania zatváracích hodin v podnikoch, najmä reštaurácii Dolina. Tu boli zasznamenané sťažnosti občanov, že nie sú dodržiavané zatváracie hodiny.

 • 12.5. bolo v cigánskej osade zistené, že Ján B. predal svoju chatrč Jánovi P., ktorý sa tu nasťahoval aj s rodinou. Oznámené na MsÚ, ako i občianskému výboru R. Píla,

 • v mesiaci máj na podnet MsP, bola zvolaná porada ohľadom dochádzky, najmä rómských detí do základnej školy. Porady sa zúčastnili prednosta MsÚ, MsP, MUDr. Bindasová, riaditeľka ZŠ PaeDr. Dominiková, ako i terenné sociálne pracovníčky. Bol dohodnutý spoločný postup, v riešení tejto problematiky. Pretože, hlavne počas poberania dávok, sú deti všade inde, len nie v škole. Následne si vybavujú potvrdenia od lekára a to i za niekoľko dní spätne. Aby sa toto odbúralo, iniciovala MsP predmetné stretnutie.

 • v mesiaci máj vyrozumená rodina H. z Papierne, že 13.6. sa bude konať dražba susedného domu v Papierni. Dražba sa konala vo Zvolene a rodina p. H., uvedený dom kúpila, aj keď ho nepotrebovala. A to iba preto, aby mali od "susedov" pokoj!

 • 22.5. poskytnutá pomoc malej sove, ktorá vypadla z hniezda pri kostole na námesti, sovu prevzali ochránari, z NP MP,

 • 25.5. vykonaná služba od 18,00 hod do 02,00 hod, nakoľko sa v Energy bare na námesti konala akcia študentov maturantov z EGT,

 • 26.5. vykonané preverenie oznámenia zástupcu CSM Tisovec, že zo závodu odcudzili 2 ks ramená žeriavu,

 • 29.5. vykonané prevešetrenie oznámenia, že rómovia kúpili Petrovičov dom na R. Píle. Výsledky oznámené na MsÚ, ako i občianskému výboru R. Píla,

 • 1.6. vykonané šetrenie na základe sťažnosti Blaženy K. z ulice Jozeffyho, ktorá podala sťažnosť, že niekto poprepisoval bez jej súhlasu pozemky a stavby, ktoré patrili jej. Boli jej vytlačené listy vlastníctva, taktiež vysvetlené, že musí isť na kataster nehnuteľnosti R. Sobota a požiadať o nahliadnutie do zmlúv, ktoré sú v archíve,

 • 2.6. oznámila Iveta B. z Muránskej ulice, že od 1.6.2017 od 21,30 hod., je nezvestná jej matka Marta Bobáková. Mala sa ísť prejsť a domov sa nevrátila. Oznámenie preverené, bolo zistené, že jej matka noc strávila v NsP Revúca a ráno bola prepustená domov,

 • v júni vykonaná kontrola psov v Tisovci, na základe žiadosti E. Cabanovej z MsÚ. Výsledky kontroly oznámené E. Cabanovej.

 • 5.6. vykonaná asistencia a výpomoc policajtom OR PZ Rimavská Sobota, nakoľko v meste Tisovec došlo k dvom lúpežným prepadnutiam, taktiež použitý i kamerový systém. Podozrivé osoby zistené, nahlásené OO PZ Hnúšťa,

 • 12.6. umiestnené elektronické zariadenie na dvor domu majiteľa D. K. z Malinovského ulice, ktorému začali kradnúť " susedia" zo záhrady zeleninu,

 • 14.6. vykonané preverenie oznámenia z komisie podnikateľskej, že reštaurácia Dolina je oficiálne zatvorená, ale neoficiálne funguje. Bolo zistené, že Dolina nefunguje, ale schádzajú sa tu dôchodcovia, hrajú biliard, stolný tenis a šípky,

 • 15.6. zabezpečenie priebehu prác na Šťavici – výrub drevín,

 • 15.6. poobede asistencia záchranárom, v prípade smrteľného pracovného úrazu pilčíka pod Voniacou – Tri dierky, nakoľko zachranári nevedeli, ako sa na miesto dostať. Taktiež asistencia a doprovod policajtom z OR PZ Rimavská Sobota, ktorí uvedený pracovný úraz vyšetrovali ako usmrtenie,

 • 16.6. vykonané šetrenie majiteľa plechovej garáže, na ulici Štefánikovej, pri oplotení CSM. Pracovníci Veolie a.s. oznámili, že pod garážou sa nachádza ventil prívodu vody do CSM. Bolo zistené, že garáž, na ktorej nebolo číslo, patrí Jánovi S. z Tisovca. Oznámené L. Vardzelovi z Veolie,a.s.

 • 19.6. oznámil Jozef H. z Malinovského ulice, že mu poobede, z dvora domu niekto odcudzil slnečník. Oznámenie preverené, vysvetlenie podali susedia, ktorí nič nevideli. Nakoniec bolo zistené, že dáždnik odniesol vietor do susedovej záhrady, kde bol nájdený.Kvoli vysokej tráve v záhrade slnečník majiteľ nevidel. A tak si myslel, že mu slnečník z dvora domu niekto odcudzil

 • Počas celého roka 2017, opätovne MsP nachádzala rôzne časti rozpílených osobných motorových vozidiel, v rôzných častiach Tisovca. Všetko fotograficky zadokumentované a oznámené na OO PZ Hnúšťa ako i na OR PZ Rimavská Sobota. Niekto sa takto, v našom katastri zbavuje časti odcudzených osobných motorových vozidiel. Jednalo sa výlučne o značky VW,Audi, Škoda.

 • 20.6. vykonaný služobný zákrok na ulici Sládkovičovej, kde J. K. vlyvom alkoholu, ohrozovala zbraňou svojho manžela I. K. J. K. spacifikovaná, privolaná RZP-čka, ktorá J. K., previezla na psychiatrické oddelenie NsP Rimavská Sobota. Následne bolo zistené, že sa jednalo o plynovú zbraň, bez nábojov. Prípad prevzalo OO PZ Hnúšťa.

 • 22.6. spoločne s hliadkou OO PZ Hnúšťa, vykonané opatrenia v súvislosti s M. L. Tento sa správal podozrivo,nepredvídateľne, so sklonmi k samoublíženiu. Po dohode s otcom, bol M. L. obmedzený na osobnej slobode, privolaná RLP-čka z Hnúšte, bola vykonaná asistencia pri ošetrení M. L. Následne bol prevezený na psychiatriu do R. Soboty.

 • 22.6.pobede bol prijatý oznam, že po R. Píle sa pohybujú dva muži a jedna žena, ktorí chodia po domoch a snažia sa urobiť "odpočty" elektriny.Evidentne sa jednalo o podvodníkov. Oznámenie okamžite preverené, vyrozumené OO PZ Hnúšťa. Spomínana trojica, sa už ale na R. Píle nenachádzala,

 • 26.6. vykonaný služobný zákrok u rodiny M., na ulici Štefánikovej, kde Marián M. napadol brata V. M.. Vec na mieste vybavená, k zraneniu osôb nedošlo, poškodený V. M., na brata oznámenie nepodal.

 • 29.6. vykonaný dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, na pohrebe neb. E. R., na R. Píle. Už pred pohrebom sa tu stali incidenty, nakoľko rómovia boli pod vplyvom alkoholu a verbálne napadli pracovníkov SMT, s.r.o., ktorí do domu priviezli truhlu. Preto hliadka vykonávala dohľad pred, počas a po pohrebe na R. Píle. K žiadným ďalším incidentom nedošlo, nebol narušený verejný poriadok,

 

Tretí štvrťrok.

 

 • 3.7. o 19,20 hod. vykonaná kontrola časti Rimava - Kolkáreň, tu sa nachádzalo 6 detí, ktorí si vedľa cesta poskladli matrace a skákali na cestu. Nakoľko ohrozovali cestnú premávku, boli z miesta vykázaní a priestor upratali,

 • 6.7. o 14,00 hod riešený spor susedov na Muránskej ulici, kde došlo k hádke a nadávkam. Prípad riešený v rámci zákona o priestupkoch.

 • o 15,20 hod odchytený pes, ktorý prišiel do Tisovca s českými turistami zo Zbojsk. Pes následne odovzdaný majiteľovi.

 • prešetrený oznam, ktorý elektronicky na MsP podala p. Oľga M., ktorá bola na prechádzke v lokalite Vápenkou a tu našla nelegálnu skládku domového odpadu. Oznámenie bolo nasledne prešetrené, zistený pôvodca odpadu, ktorému bola uložená bloková pokuta. Taktiež priestupca nelegálnu skládku odpratal.

 • 10.7. na základe žiadosti OO PZ Hnúšťa, vykonané prehratie záznamov z kamerového systému kvoli spáchanej trestnej činnosti,

 • 11.7.o 07,30 hod na Muránskej ulici odchytené 2 psy, rasy nemecký ovčiak, umiestnené do karantennéch kotercov na Vápenke,

 • vykonaná asistencia vyšetrovateľke ÚJKP OR PZ R. Sobota, vo veci zločinu neoprávneného použitia platobnej karty. Prehratý záznam kamerového systému z mesta Tisovec.

 • 13.7. o 14,10 hod odchytený pes na Muránskej ulici, čierný labradorský retriever,umiestnený do karantenného koterca na Vápenke,

 • 14.7. vykonaný zákrok u rodiny M., na Štefánikovej 628. Oznámenie podala matka M. M., nakoľko jej syn bol doma agresívny. Prípad vyriešený v rámci zákona o priestupkoch.

 • 17.7. o 07,30 hod oznámila telefonicky oznámila p. M.zo Sládkovičovej ulice, že v záhrade majú umiestnenú klietku na odchyt líšky. Do klietky sa ale chytil pes a nevedela, čo majú robiť. Oznámenie preverené. Pes odchytený a umiestnený do karantenného koterca na Vápenke.

 • O 09,15 hod oznámila telefonicky Anna D., bytom Jesenského ulica, že má problémy so susedom P., oznámenie preverené. Na mieste A. D. uviedla, že majú so susedom spoločný plot. Tento plot ale ničia kroviny a ríbezle, ktorá rastu na susedovej strane plota. Vykonaná fotodokumentácia, zaslaná na oddelenie výstavby MsÚ.

 • Taktiež vykonaná kontrola cudzich rómov, ktorí sa v meste nachádzali a boli na "návšteve" :

 • Hviezdoslavová 320, pri Zuzane M. – dve osoby, mladistvé, 17.7.2017 pôjdu preč,

 • Partizánska 130, pri rodine T. – bolo zistené, že cez víkend tu bol na návšeteve Nikolas T., ktorý je umiestnený v DSS v Detve. V čase kontroly sa už tu nenachádzal, vrátil sa do DSS.

 • 18.7. riešená sťažnosť na prevádzku Game Pabu v Tisovci, že po 22,00 hod sedeli 4 zákazníci na terase. Peronál J. H. bola upozornená, vec na mieste vyriešená v rámci priestupkového konania,

 • ďalej počas služby opakované šetrenie na Podhradovej ulici, za účelom odťahu OMV zn. Daewoo majiteľa P. B., nakoľko vozidlo tvorilo prekážku v cestnej premávke,

 • 19.7. v súvislosti s vyplacaním sociálných dávok boli uložené blokové pokuty, a to Ivete B.,za znečistenie verejného priestranstva, Ľubovi M. za rušenie verejného poriadku a Marte B. za fajčenie na autobusovej zastávke,

 • na kamerovom systéme bolo zistené, že dňa 15.7.2017 od 12,05 hod do 12,20 hod.,vyberali odpad z kontajneru pri hornom závode CSM Juraj S. a jeho nevesta Jana T. Vec vyriešená v blokovom konaní.

 • 20.7.O 10,37 hod. oznámil telefonicky prednosta MsÚ Tisovec Tibor Tokár, že na skládke pri cintoríne v Rimavskej Píle je navozené cca 30 nákl. áut hliny. Hliadka vec preverila na mieste. Na mieste vyhotovená fotodokumentácia a elektornicky zaslaná prednostovi T. Tokárovi.

 • O 10,40 hod. oznámila na MsP Tisovec Andrea B., že pri pošte Tisovec napadol jej malé mača neznámy čierny pes ktorý je hrýzol a spôsobil jej zranenie. Hliadka vec preverila na mieste a zistila, že majiteľom psa je Peter V. Vec bola vyriešená v rámci priestupkového konania. Zabezpečený veterinár MVDr. V. Sucháč, k ošetreniu mačaťa.

 • 21.7.o 13,00 hod. hliadka vykonala asistenciu pracovníčkam Slobody zvierat u. p. F. v Tisovci, ktoré boli skontrolovať psa – nemeckého ovčiaka, na základe oznámenia. Malo sa jednať o týranie zvieraťa. Udalosť prešetrená pracovníčkami, oznámenie sa nezakladná na pravde.

 • 24.7.počas služby bol zistený a prejednaný priestupok, ktorého sa dopustil Jaroslav B.z Kokavy nad Rimavicou a to tým, že pri vypratávaní bytu na ul. Jesenského 879 v Tisovec založil v Tisovci na ul, Muránskej a Rim. Píle pri cintoríne skládky, čím porušil ustanovenie § 20/1a VZN č. 3/2016 mesta Tisovec o nakladaní s odpadmi. Páchateľ sa ku skutku pri prejednávaní priestupku priznal. Bola mu uložená bloková pokuta vo výške 30,-€,

 • O 16,50 vykonaná kontrola časti Rimava. Pri kontrole zistené, že Iveta B. vyhodila domový odpad k toku Rimavy v Kolkárni, kde býva. Uložená bloková pokuta a odpad musela opratať.

 • 27.7.na MsP sa dostavila hliadka OO PZ Hnúšťa, ktorí požiadali MsP o spoluprácu. Dňa 26.7. okolo18,00 hod malo dôjsť k pichnutiu nožom do ruky poškodeného Igora R. z Jesenského ulice, Oznámenie bolo preverené s hliadkou OO PZ Hnúšťa. Po vykonaní šetrenia bolo zistené, že Igor R. sa zranil tým, že sa nevedel dostať do svojho domu na Jesenského. Preto rukou rozbil sklo a tak sa poranil. V NsP v Rim.Sobote ale uviedol, že ho mali napadnúť nejakí rómovia a poraniť ho nožom.

 • o 13,55 hod oznámila p. H. z Bánova, že jej sused má 2 psy. O tieto psy sa vraj riadne nestará a týra ich. Jedného mal údajne chytiť s reťazou a hodiť ho o stenu domu. Oznámené inšpektorke Slobody zvierat s ktorou bude vykonaná kontrola.

 • Bol prijatý oznam od Štefana B.riaditeľa SMT, ktorý oznámil, že v cintoríne na Muránskej ulici nad futbalovým ihriskom niekto odcudzil železný kovaný plot. Vykonané objasňovanie priestupku proti majetku, preverení občania, ktorí bývajú v okolí cintorína, taktiež zberňa železného šrotu. Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia.

 • 31.7.O 08,20 hod telefonicky oznámila Anna D. z Jesenského ulice, že je týraný pes jej suseda . Oznámenie prijaté, bola vyrozumená inšpektorka Slobody zvierat, ktorá vykonaná kontrolu psa dňa 1.8.2017, spoločne s MsP.

 • O 09,40 hod oznámila Marta B. z Muránskej ulice tri sťažnosti :

1- sused pokosí trávu a pokosenú trávu dá k spoločnému plotu a jej domu, tráva následne smrdí a množia sa potkany a myši,

2 – sused M. Š. má priviazaného psa pri spoločnom plote, ktorý stále šteká a ruší ich,

3 – ďalej že sused M.Š. má na dome namontované svetlo, ktoré im svieti do okien. Svetlo ako i pes bol vyriešený na mieste s p. M.Š., sťažnosť na pokosenú trávu bude riešiť MsÚ, oddelenie životného prostredia. Oznámené telefonicky Marte B.

 • 1.8. o 08,20 hod oznámil Miroslav I. z Tisovca, že pod Rovňou odchytil psa, rasy kopov. MsP psa prevzala od M. I. a umiestnený do karantenného koterca na Vápenke. Následne bolo odchytenie psa oznámené mestským rozhlasom občanom.

 • MsP vykonala kontrolu psov v časti Bánovo, spoločne s inšpektorkou Slobody zvierat.

 • 4.8.O 13,10 hod podali sťažnosť predavačky z potravín Beati, ktoré sa nechádzajú v budove MsÚ . Že im do predajne chodia rómky s viacerými deťmi, ktoré sa rozlezú po predajní a deti v predajni kradnú. Napríklad príde rómka na "nákup" i so 6 deťmi. Rodičia nedbajú na upozornenie predavačiek, aby deti do predajne nevodili. Preto požiadali MsP o pomoc. S predavačkami bol dohodnutý ďalší postup, pri riešení tejto problematiky, MsP taktiež bude častejšie vykonávať kontrolu potravín, hlavne v čase výplatý sociálných dávok. Taktiež bude využívaný kamerový systém v meste Tisovec,ako i kameravý systém v predajni.

 • O 19,10 hod. oznámil telefonicky Jaroslav K. z Rimavskej Píly, že na ul. Hlavnej v R. Píle vyberajú 2 malí rómovia z kontajnera na odevy oblečenie. Hliadka vec preverila na mieste, kde bolo zistené že sa jedná o maloletého S. a maloletého C. Boli zadržaní a vec riešená v rámci priestupkového konania.

 • 8.8.o 13,40 hod sa na MsP dostavila Monika R. z Tisovca, ktorá podala oznámenie na Jozefa K., ktorý jej 7.8.2017 o 21,00 hod vulgárne nadával. Oznámenie prijaté a oznámenie riešené v rámci priestupkového konania.

 • 9.8.o 08,20 hod. oznámila na MsP Tisovec E. C. z Tisovca, že dňa 8.8.2017 o 08,25 hod. vyberala z bankomatu SLSP Tisovec finančnú hotovosť 100€, v nominálnej hodnote 2 x 50 € a peniaze zabudla v bankomate. Skontrolovaný kamerový záznam a vytipované osoby. Zistené že peniaze zobrali Juraj S., Denis S. a Jozef M.. Osoby ku skutku vypočuté, priznali sa ku spáchaniu skutku.Peniaze vrátené majiteľke.

 • O 14,00 hod telefonicky oznámila p. H., bytom Jozefyho ulica, že majú dlhodobé problémy s rodinou B., ktorá býva susedstve. Oznámenie bolo ihneď preverené, priamo u H.. P. H.uviedla, že rodina B. rušia susedské spolunažívanie, taktiež deti sú stále na ceste, robia krik, hrajú futbal, kopu loptu do susedného domu a podobne. Akonáhle p. H. odíde z domu autom, okamžite im vojdú deti do záhrady a kradnú úrodu. Ďalej deti behajú po ceste polonahé a podobne. P. H. bolo vysvetlené, aké opatrenia boli v rámci MsÚ, TSP a MsP vykonané, voči rodine B. Následne bolo s p. H. dohodnuté, že ak pôjdu z domu preč, MsP umiestní v ich záhrade elektronické monitorovacie zariadenie.

 • Od 16,20 hod do 19,00 hod vykonaný dohľad, nad zápasom Slovenského pohára vo futbale Tisovec-Liptovský Mikuláš.

 • 10.8. zistené že na ul. Partizánskej 108 pri dome Arpáda S. je neporiadok, v okolí vstupných schodov do domu a pod schodami. Nachádzali sa tam fľaše po konzumácii alkoholu, ktorý tom konzumujú obyvatelia. Vyčistili obyvatelia domu, nakoľko sa jednalo o ich dvor a pozemok.

 • 11.8.v dobe o 17,50 hod., oznámila p. Z. z Hviezdoslavovej ulice, že rómovia z Kolkárne oproti jej domu zahatali tok rieky Rimavy, urobili tam hať. Uviedla, že sa bojí prípadnej náhlej povodne a vybreženia toku Rimavy. Oznámenie preverené hliadkou na mieste, zjednnaná nápravy. Počas oznámenie zistené, že je znečistený v okolí domu R. M. tok rieky Rimava. Rómom bolo nariadené vyčistiť tok rieky Rimavy od rôzneho odpadu. Následne vykonaná kontrola, tok Rimavy vyčistený.

 • 14.8.O 07,15 hod., bola vyrozumená oznamovateľka Monika K. z Losinca o vyriešení jej oznámenia na Jozefa K. Bola vyrozumená, že J. K. bola uložená pokuta 30.- euro. Od 07,30 hod do 10,40 hod. bola vykonaná služba na ulici Jesenského pred EGT, nakoľko bola realizovaná vykládka kamióna pre o.z. Pomocnica.

 • O 08,10 hod sa na MsP dostavila Viera K., bytom Daxnerová ulica. Podala sťažnosť na syna Dušana K., ktorý jej opitý v dňoch 12.8 a 13.8.2017 vulgárne nadával a vyhrážal sa jej. Taktiež nadával jej druhovi Jánovi K.. Oznámenie prijaté, Dušan K. bol na MsP predvolaný a vec bude riešená v rámci priestupkového konania.

 • O 08,25 hod sa na MsP dostavil osobne Ján D. bytom Francisciho ulica. Podal sťažnosť na dcéru D., ktorá je psychicky chorá. Nemôže s ňou doma vydržať, vymýšľa si, volá na neho policajtov a robí mu iné schválnosti. Vec riešená spoločne s TSP. J. D. poučený, že v prvom rade musí dcére zrušiť trvalý pobyt v byte. Takto bude môcť polícia, v prípade nutnosti, jeho dcéru z bytu vykázať preč. Vykonané ďalšie opatrenia, po dohode s oznamovateľom.

 • O 11,10 hod opakovane oznámila Viera K. z Daxnerovej ulice, že syn Dušan K. znova prišiel opitý a znova jej nadáva a uráža ju. Oznámenie preverené, Dušan K. bol opitý. MsP vykonala predvedenie Dušana K., na MsP vec riešená v rámci priestupkového konania. Taktiež poškodená Viera K. poučená, že musí synovi zrušiť v byte trvalý pobyt. V takom prípade bude môcť jej syna polícia z bytu vykázať.

 • 15.8.V čase o 10.00.hod. sa dostavila na stanicu MsP pani Anna D. z Jesenského ulice, ktorá podala sťažnosť na suseda Romana P., ohľadom občianského spolunažívania. Anna D. bola vypočutá na záznam o podanom oznámení a MsP vykonala objasňovanie priestupku proti občianskému spolunažívaniu.

 • Počas výkonu pešej obchádzkovej služby bolo zistené, že na ul. Hviezdoslavovej, oproti domu č. p. 330 sa nachádza vedľa cesty nezabezpečená šachta bez poklopu, hĺboká cca 4 metre. Spracovaná fotodomumentácia z ohliadky a zaslaná k ďalšej realizácii na MsÚ. Otvorenú šachtu MsP na mieste provizorne označila, aby nedošlo k zraneniu osôb.

 • V dobe od 14,30 hod. do 16,30 hod. vykonaná kontrola Rimavskej Píly a cigánskej osady. V cigánskej osade rozdané vrecia na odpad osadníkom, za účelom vyčistenia osady. Následne vykonaná kontrola osady, kde osada bola kompletne vyčitená od odpadu. Kontrola vykonaná spoločne s TSP Tisovec, Luciou Ivanovou.

 • Zistený a prešetrený priestupok v Deravom sude Rim. Píla, zo dňa 4.8.2017. Porušenie VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja. Uložená bloková pokuta.

 • 16.8.Bol prijatý oznam od M.Brndiara správcu futbalového štadióna, že na Muránskej ulici na chodníku je zrazená líška. Líška bola z miesta odstránená.

 • Vykonaná kontrola v bývalom, už zbúranom rušňovom depe. Bol prijatý oznam, že sa z miesta šíri neznesiteľný zápach. Počas kontroly bolo zistené, že v odkrytej jame sa nachádza uhynutá srnka, už v štádiu rozkladu. Upovedomené Poľovné združenie Hradová, ktorého členovia vykonali odstránenie uhynutej srnky.

 • 18.8.v dobe od 10,15 hod. do 11,15 hod. vykonaná v súčinnosti s TSP Huľukovou a Ivanovou kontrola v cigánskej osade Rim. Píla a na ul. Hviezdoslavovej. Kontrola rómskych rodín a detí.

 • O 13,15 hod. oznámila R. Ch.z Francisciho ulice, že na tráve pred kostolom leží opitý muž a sú u neho rómovia. Zistené hliadkou na mieste, že sa jednalo o Jána B. z Tisovca. Vyzvaný hliadkou MsP, aby opustil verejné priestranstvo. Bol schopný chôdze a išiel sám domov. Včasným oznámením od občana a zásahom hliadky MsP ku škode nedošlo, Ján B. mal všetky osobné veci u seba.

 • 21.8. O 08,15 hod sa na MsP dostavila osobne Božena H. z Daxnerovej ulice. Oznámila bicykla, ktorý jej mal neznámy páchateľ odcudziť 17.8.2017 večer a to v lokalite Pod zlámancami. Bola na záhumienke a bicykel si nechala pri ceste, páchateľ toto využil a bicykel odcudzil. Prešetrovaním bolo zistené, že bicykel nebol odcudzený, iba ho jeden občan, ktorý išiel náhodou okolo odložil, nakoľko Boženu H., kvoli veľkej tráve nevidel na záhumienke. Myslel si, že bicykel tu zabudla. Bicykel vrátený majiteľke.

 • O 14,30 hod oznámila hliadka OO PZ Hnúšťa, že v časti Kučelach je vykradnutá chata majiteľky H. z P. Polhory. Požiadali MsP o spoluprácu. Spoločne s hliadkou OO PZ Hnúšťa, bola vykonaná kontrola chát na Kučelahu. Bolo zistené, že okrem chaty pani H., sú vykradnuté ďalšie dve chaty. Na miesto sa dostavila i hliadka OO PZ Brezno.

 • 22.8.v dobe od 09,30 hod. do 10,30 hod., v súčinnosti s TSP vykonaná kontrola čistoty cigánskej osady v Rim. Píle – bez závad, vyčistené a odpad uložený do kontajnera,

 • O 09,15 hod. oznámil Vladimír M., že mu v košiari na Košianove ráno cca o 03,00 hod. pes poranil pohryzením 2 ovce. Oznámenie preverené.

 • O 10,55 hod. oznámil Ján D. z Francisciho ulice, že dňa 21.8.2017 cca od 20,30 hod. do 20,45 hod. mu nezistený páchateľ odcudzil bicykel zn. Kellys Salamander. Kamerový systém - záznam v poruche, oznámené PMX net. Vyrozumené a upovedomené OO PZ Hnúšťa. Záhájené pátranie v obvode.

 • O 14,00 hod. telefonicky oznámil Tibor T. z Daxnerovej ulice, že pred bytovkou 1121 v Tisovci, nájomík Ch. zložil na verejné priestranstvo rôzny nábytok. Vec prešetrené na mieste hliadkou, nábytok bol z miesta Ch. odstránený.

 • 24.8. o 08,40 hod oznámil osobne Michal M. z Podhradovej ulice, že večer behali psy rodiny S. z Káštera, okolo 21,00 hod. Oznámenie preverené, psy neboli priviazené a nachádzali sa pred bránou rodiny S., rodina sa doma nenachádzala. Psy MsP uzatvorila na dvore domu rodiny S., aby nedošlo k napadnutiu osôb, pretože sa jedná o agresívne psy. Následne sa domov dostavili členovia rodiny S., kde MsP na mieste uložila blokové pokuty majiteľom psov. Psy priviazené na reťaze, na dvore domu rodiny S.

 • O 08,43 hod osobne oznámil Peter K. , že niekto odcudzil železný poklop z kanála, pri katolíckom kostole. Oznámenie preverené, na mieste zistené, že železný poklop odložil majiteľ domu pri kat. kostole z ČR, ktorému pracovníci Veolie robia novú prípojku na vodu.

 • O 08,55 osobne oznámil Miloš T. bytom Francisciho ulica, že ma garáž pod Vápenkou. Dňa 23.8.2017 okolo 17,00 hod zistil, že na strechách garáži hrajú nejakí chlapci futbal.Taktiež mu mali rozbiť okno na jeho garáži. Miloš T. oznámenie nechcel podať, požiadal MsP o zvýšenú kontrolu garáži pod Vápenkou.

 • O 08,59 oznámila pani C. z Muránskej ulice, že sused má psa o ktorého sa riadne nestará, pes nemá vodu a ani potravu a preto cez deň, ako i v noci šteká, zavíja a tým ruší všetkých susedov.Oznámenie preverené s L. Ivanovou, pes je v dobrom stave, dobre živený, mal vodu. L. Ivanová následne vec riešila s majiteľkou psa.

 • 25.8. O 07,50 hod telefonicky oznámila TSP Vetráková, že pani M. z Rimavy je u nej v kancelárii. Že sa nemôže dostať domov, pretože jej niekto ukradol kľúče a že túto noc strávila vonku, v záhrade. Nakoľko sa jedná o osobu v pokročilom veku, oznámenie bolo preverené, spoločne s pani M. a TSP. Bolo zistené, že pani M. má rozbité okno na verande domu. Už dňa 24.8. nemohla nájsť kľúče od domu, nemohla vyjsť z domu, preto rozbila okno a tak sa dostala von z domu. Dnu sa už ale cez okno nemohla dostať. Toto potvrdili i susedia. Bola vykonaná kontrola domu pani M., kde kľúče boli nájdené v dome, pod stolíkom. Dom bol odomknutý a kľúče boli odovzdané pani M.

 • V dobe od 13,15 hod. do 14,30 hod. súčinnosť s TSP. Odvoz psov - 5 šteniat od Zuzany B. z Podhradovej ulice, do Hačavy - Skálie, k p. Krankušovej, ktorá následne bude riešiť ich umiestnenie do útulku.

 • 28.8. vykonaná kontrola toku Rimavy, pri pošte a dome rodiny B. Gustáv B. uviedol, že cez víkend vyčistili tok Rimavy. Vykonaná kontrola, tok Rimavy vyčistený !!!! Následne vydané rodine ďalšie vrecia na odpad.

 

 

 • 30.8. o 15,45 hod z Muránskej ulice opakovene oznámila Marta B., že situácia s trávou, ktorú jej sused nanosil k jej domu sa nezlepšila, sused trávu neodstránil. Pokosená tráva hnije, zapácha a je tam veľa hlodavcov. Dňa 25.8.2017 bol sused v dome, Marta B. ho upozornila, ale nápravu nevykonal. Uvedené Marta B. oznámila už dňa 31.7.2017 na MsÚ, ale k náprave nedošlo. Predmetnú sťažnosť MsP oznámila na MsÚ.

 • O 16,10 hod sa na MsP dostavila hliadka z OO PZ Hnúšťa, ktorá vykonávala preverovanie OMV Audi, BB-171 BS. Uvedené vozidlo je už 3 týždne odstavené na parkovisku pri Kôlničke. Lustráciou bolo zistené, že tabuľky patria vozidlu Alfa Romeo a nie vozidlu Audi. Majiteľom EČ je Vladimír Š., bytom B. Bystrica, ako bezdomovec. Nakoľko jeho otec vlastnil Pod Hradovou záhradu, bolo potrebné vykonať preverenie, či sa V. Š. v záhrade nezdržiava. Bola vykonaná kontrola lokality, kde sa tu ale nikto nenachádzal.

 • 4.9. vykonaná služba od 18,00 hod do 02,00 hod, nakoľko sa začal nový školský rok. Vykonaná kontrola VP, kontrola dodržiavania zatváracích hodín Game pub, caffé Darian a Deravý sud v Tisovci. Závady nezistené.

 • 5.9.o 09,05 osobne oznámila Eva G.z Partizánskej ulice, že v dome Arpáda S. na Partizánskej ulici je v pivnici domový odpad a to značné množstvo, množia sa hlodavce a zapácha to. Taktiež oznámila, že rodine T. na Partizánskej ulici, vyteká z dvora močovka na ulicu a chodník, zapácha a znečisťuje chodník. Oznámené Ing. Janotíkovej na MsÚ, s ktorou boli tieto oznámenie E. G. preverené. Vykonaná fotodokumentácia pivnice domu Arpáda S., ako i domu rodiny T. Dom majiteľa Arpáda S. prázdny, neobývaný v dobe kontroly.

 • Následne bolo s Ing. Janotíkovou preverené oznámenie, ktoré podal dňa 4.9.2017 večer Milan K. zo Sládkovičovej ulice o uniku vody, zo septiku katolíckej fary, do jeho jamy na vodomer. Taktiež vykonaná fotodokumentácia a vykonané šetrenie. Bolo zistené, že sa jedná o spodnú vodu a nie o splašky zo septiku fary.

 • O 09,55 hod oznámil riaditeľ SMT, s.r.o, že p. B. z Kokavy n. Rimavicou kúpil byt po neb. p. Š. na Bakulíniho 879. Asi celý byt vypratával, pretože cez víkend niekto do kontajnera pri dome smútku na Muránskej ulici, nanosil periny, matrace a časti nábytku. Oznámenie preverené, pán B. sa nachádzal v kúpenom byte. V byte myl i nábytok a periny. Teda on kontajner uvedenými vecami nezaplnil.

 • O 13,40 hod oznámila osobne Monika S. z Partizánskej ulice, že sa jej hára chovná fena nemeckého ovčiaka. A každý deň je u nej na dvore pes majiteľa Karola B. z Jozeffyho ulice. Oznámenie preverené, pes sa nachádzal na dvore, na reťazi. M. S. bola poučená, že ak pes bude znova u nej na dvore, má kontaktovať MsP.

 • 6.9.Od 14,20 hod vykonaný odchyt dvoch psov na R. Píle, pri pani M. Odchytené psy umiestnené v koterci na Vápenke.

 • 7.9.o 10,10 hod oznámila Oľga H., že každý večer neznáme rómky vyberajú šatstvo z kontajnerov na oblečenie, ktoré sú na sídlisku Hradová. O. H. bola poučená, že má ihneď telefonicky túto činnosť oznámiť na MsP, pokiaľ tieto osoby uvidí pri kontajneri. MsP taktiež zvýšila kontrolnú činnosť v lokalitách, kde sa kontajnery nachádzajú.

 • O 14,00 hod oznámila Mariana M. z R. Píly, že ráno okolo 09,00 hod vybrala z bankomatu na námesti 100.- euro. V potravinách si kúpila ovocie. Následne prišli ku nej Emília M., Darina M. a Radoslava M., ktoré jej mali zobrať zvyšok peňazí. Malo sa to odohrať na námesti. MsP vykonala šetrenie kde bolo zistené, že Mariana M. vrátila Emílii M. sumu 20.- euro. Za zvyšné peniaze, cca 50.- euro urobila nákup v Jednoste SD Rimavská Píla. Toto potvrdila predavačka. Mariana M. nechcela povedať pravdu p. B., ktorý sa o nich stará a tak si vymyslela, že jej peniaze zobrali. Oznámené p. B.Taktiež tu pomohol kamerový systém, ktorý je v Tisovci nainštalovaný.

 • 8.9.o 14,30 hod telefonicky oznámil Martin K., že na ulici Partizánskej sa už 3 dni pohybuje pes, rasy nemecký ovčiak. Oznámenie preverené, spoločne s L. Ivanovou vykonaný odchyt psa, ktorý bol následne umiestnený do karantenného koterca na Vápenke.

 • 12.9.o 09,40 hod v Rimave oznámila Blanka M., ktorá prerába rodinný dom č.p.326 na Hviezdoslavovej ulici, že v susedstve býva rodina V. Títo nemajú septik a ani kanalizáciu, všetok odpad z WC, ktoré majú v dome ide do ich záhrady, ktorá sa nachádza vedľa domu Blanky M. Šíri sa veľký zápach a množia sa potkany. MsP oznámenie preverila, oznámenie sa zakladalo na pravde. Následne na MsÚ oznámené Ing. Janotíkovej, referentke ŽP. Spoločne s pracovníčkami MsÚ vykonaná kontrola u M. Majiteľ domu F. V. predvolaný na MsÚ. Vec bude riešiť Ing. Janotíková v zmysle zákona o ŽP.

 • 11.9.Počas služby v dobe od 10,00 hod. do 11,30 hod. vykonaná asistencia s TSP pri doručovaní potravinových balíčkov z Červeného kríža a to na Rim. Píle a v Tisovci, ul. Partizánskej a Hviezdoslavovej.

 • 13.9.od 09,40 hod preverené onámenie, spoločne s TSP na Kozáku, kde mal napádať svoju rodinu i maloleté deti Dušan M. Vec na mieste vyriešená.

 • Následne vykonané prešetrenie podozrenia, že prevádzkovateľ Game Pubu na námesti Ľ. K. sfalšoval podpisy občanov ulice Malinovského, ktorí mu mali podpismi odsúhlasiť zmenu zatváracích hodín Game pubu. Bolo vykonané prešetrenie u Želmíry K. a Ľudmily K., Aleny D. a Jolany B., všetky bytom Jozefyho ulica. Boli zistené nezrovnalosti v tom, čo bolo napísané v žiadosti o zmenu zatváracích hodín a tom, čo na mieste uviedli dotknutí občania. Z vykonaného šetrenia spracovaný záznam, ktorý bol odovzdaný na MsÚ.

 • O 19,15 hod telefonicky oznámil Ľubomír B. z R. Píly, že na konaný občianský výbor R. Píla prišiel opitý p. K., bytom na Hlavnej ulici. Tento sa správal vulgárne, riešil nepostatné veci a sťažoval jednanie výboru. Preto bolo vykonané prešetrenie oznámenia. K. sa už v budove kultúrného domu R. Píla nenachádzal. Ľ. B. a ani nikto s prítomných členov občianského výboru, nechceli podať oznámenie.

 • Od 20,30 hod vykonaná pešia obchádzková služba, kontrola námestie, Partizánska. Tu bolo zistené, že po hlavnej ceste tečie veľké množstvo odpadovej vody. Bolo vykonané šetrenie, kde bolo zistené, že odpadová voda vyteká od domu Lýdie O., bytom Partizánska ulica. Ďalej bolo zistené, že L. O. takto vypúšťala odpad a splašky zo žumpy, ktorá sa nachádza na dvore jej domu. L. O. sa ale doma nenachádzala. Bolo zistené, že sa nachádzala v caféé Daniele, bola pod vplyvom alkoholu. Bola preto predvolaná na MsP na 14.9.2017. Vec bude riešená ako priestupok proti životnému prostrediu.

 • 19.9.v dobe od 13,30 hod. do 14,30 hod. súčinnosť s TSP pri vykonávaní administratívy a riešenie sociálnej problematiky u sociálne slabých rodín v Tisovci.

 • 21.9.o 07,40 hod telefonicky a následne i osobne oznámil Peter V., bytom Partizánska ulica, že v dobe od 24,00 hod do rána mu nezistený páchateľ, z garáže v jeho dome odcudzil 2 motorové píly. Jednalo sa o Husquarnu a Stihl. Škoda cca 800.- eur. Oznámenie prijaté, prehraté kamerové záznamy v časti Rimava a na námesti. Prípad oznámený hliadke OO PZ Hnúšťa.

 • O 09,10 hod oznámila osobne Iveta B. z Muránskej ulice, že na jej majetku v Rovni jej mal niekto zváľať staré humno. Zo strechy humna mal následne odcudziť asi 200 ks plechov. I. B. vyrozumená, že MsP vykonaná kontrolu časti Rovne 26.9.2017 a na mieste bude vykonaná fotodokumentáciu. Oznamovateľka B. na mieste nebola, mala jej to oznámiť iná osoba.

 • O 10,50 hod opakovane podala sťažnosť Eva G. z Partizánskej ulice, na odpad v dome Arpáda S. a okolo domu rodiny T. Tu sa množia podkany a šíri sa zápach. E. G. bola vyrozumená, že vo veci už koná MsÚ Tisovec.

 • 22.9.o 14,00 hod telefonicky oznámila Lena B. z Muránskej, že nejaké deti sa hrabú v kontajneroch na TKO, na Muránskej, pod mostom. Oznámenie preverené, deti sa tam už nenachádzali. Bolo dohodnuté s L. B., že nabudúce deti odfotí a následne bude informovať MsP.

 • 25.9.v dobe od 14,00 hod. do 15,00 hod. vykonaná asistencia pri šetrení Ing. Janotíkovej z MsÚ Tisovec, odd. životného prostredia. Šetreni vykonané v Losinci - pani Š., Rimave – kontajner, Hviezdoslavova – rodina V., Partizánska – rodina T.

 • 26.9.Služba bola vykonaná za účelom preverenia sťažnosti p. Ivety B. z Muránskej ulice. Menovaná na MsP podala sťažnosť, že na jej majetku v Rovni, NP strhol humno a následne mal odcudziť okolo 200 ks plechov, ktoré boli na streche. Oznámenie preverené, na mieste vykonaná fotodokuemntácia celého majetku, ako i poškodeného humna. Dňa 27.9.2017 bola vyrozumená pani K., matka I.B., nakoľko sa táto v Tisovci nenachádzala. Ďalej hliadka MsP vykonala kontrolu chát v časti Roveň- bez závad.

 • Hliadka ďalej vykonala kontrolu časti Burda, chaty na Burde. Tu sa nachádzali p.Pochop a E. Denešová. Obaja podali sťažnosť na nečinnosť polície. Podľa ich vyjadrenia, okolo zrubu každú noc jazdia džípy, smerom od Závadky n. Hronom , ako i P. Polhory. Zrejme sa jedná o pytliakov, ktorý tade na autách prechádzajú. Oznámenie prijaté, dňa 27.9.2017 bol vyrozumený o tomto riaditeľ OO PZ Hnúšťa.Následne sa hliadka MsP presunula cez Zbojská do časti Strieborná, kde bola tatkež vykonaná kontrola chát, kontrola pohybu osôb. Závady neboli zistené.

 • 27.9.o 19,15 hod sa na MsP dostavila I. B., ktorá bola oboznámená so stavom jej nehnuteľnosti v Rovni, taktiež jej boli odovzdaná fotodokumentácia, ktorá bola vykonaná v časti Roveň, na majetku oznamovateľky. Bolo jej odporučené podanie trestného oznámenia, na OO PZ Hnúšťa.

 

 

Štvrtý štvrťrok

- 3.10. zabezpečenie cestnej premávky a výpomoc hasičom pri požiari rodinného domu,

na Hviezdoslavovej ulici,

 • zabezpečenie cestnej premávky pri výkladke kamióna na Jesenského, pri EGT, ktorý priviezol tovar pre O.Z. Pomocnica,

 • 4.10. Počas služby v dobe od 14,00 hod. do 15,00 hod. vykonaná súčinnosť s TSP pri doručovaní oznámení o konaní volieb a to na Bánove /Benčík, Hrivnák/ a Zbojskej /Vetráková/.

 • O 15,05 hod. prijate oznámenie od p. M., Štefánikova 628. Oznámenie preverené hliadkou na mieste. Oznámila, že jej syn Marian Mušuka robil večer dňa 3.10.2017 doma opitý krik na napádal rodinných príslušníkov. V čase preverovania oznámenia sa M. M. nenachádzal doma. Bol zastihnutý počas služby hliadkou, na ul. Partizánskej. Bol hliadkou poučený a upozornený na potrebu liečiť sa na psychiatrii. Vec vybavená pohovorom, nakoľko nikto z rodiny nechcel podať vo veci oznámenie.

 • O 15,50 hod. oznámil Ján D., bytom Daxnerova ulica, Tisovec že na povale uvedenej bytovky jeho syn Peter D. spolu s kamarátmi, sú opití, popijú alkohol a taktiež tam fajčia. Uviedol, že sa bojí aby nezapálili povalu bytovky. Oznámenie preverené na mieste. Peter D., Norbert F. a Jana K. vykázaní hliadkou MsP z bytovky, nakoľko tam nemajú čo robiť a upozernení aby sa nedopúšťali uvedeného konania, nakoľko to nie je ich nehnuteľnosť a ani nie su spoluvlastníkmi uvedenej nehnuteľnost kde sa zdržiavali.

 • O 15,25 hod. oznámila p. K., z Daxnerovej ulice, že jej syn Dušan K. je u nej doma v byte a opitý jej nadáva. Vec preverená na mieste. Oznamovateľka upovedomená o možnostiach podania oznámenia. Konanie Dušana K., bolo riešené v rámci priestupkového konania. Taktiež bol z bytu vykázaný, nakoľko mu matka, na odporúčanie MsP, zrušila v byte trvalý pobyt.

 • O 16,15 hod. oznámil Róbert B., z Muránskej ulice, že dňa 3.10.2017 cca o 17,30 – 18,00 hod. jeho syn nechal na ul. Podhradovej horský bicykel a poprosil hliadku o prezretie kamerového systému, kde syn bicykel nechal, poprípade kto uvedený bicykel zobral. Kamerový záznam prehliadnutý s negatívnym výsledkom, čo bolo oznámené telefonicky aj R. B. Na mieste ako uviedol syn R.B. sa žiadný bicykel nenachádzal.

 • O 18,30 hod. oznámila Zlata M. z Partizánskej ulice, že dňa 2.10.2017 vo večerných hodinách pes suseda F., ktorý mu ušiel z dvora napadol a usmrtil na jej dvore jej psa. Vec prešetrená hliadkou na mieste kde bolo zistené že psa pustil Marcel F. Prípad riešený v rámci priestupkového konania.

 • 5.10.o 12.40.hod.bol prijatý tel. oznam od M.Š. z Daxnerovej ulice, že jeho syna aj s kamarátom počas cesta zo školy, naháňal nejaký muž v čiernom oblečení s obuškom. Malo sa to stať pri lavičkách, pred predajňou knihy na tržnici. Boli vypočutý D.Kojnok, O.Miháliková, predavačka z predajne Chovprodukt, ako aj zamestnanec ZŠ. Nikto nič nevidel. So zistenými skutočnosťiami bol oboznámený M.Š. Deti si to vymysleli.

 • 6.10. o 17.15.hod.bol prijatý oznam, že Marek B., pred základnou školou obťažuje občanov sediacich na lavičke. M. B. bol z miesta vykázaný.

 • 9.10.V dobe od 10.00 hod. do 11,30 hod.spoločne s TSP, vykonaná kontrola cigánskej osady.Zistené závady, hlavne domový odpad bol ihneď v osade odprataný osadníkmi.

 • doručené oznámenia o voľbách, ulice Hviezdoslavova, Sládkovičova, Podhradová.

 • O 13,45 hod. oznámila Anna D. z predajne zmiešaného tovaru na Nám. Dr. Clementisa že jej NP odcudzil umelé kvety v kvetináčoch z priestoru pred predajňou. MsP zistila páchateľov, kvety vrátene poškodenej. Vec riešená v rámci priestupkového konania.

 • O 13,55 hod. oznámil Juraj H. z Papierne, že susedia rodina M.znečisťuje ovzdušie pálením odpadu. Z komína mu ide čierny dym a smrad. Vybavené na mieste.

 • V čase o 17.45.hod.sa dostavil na stanicu MsP Pavel C. bytom na Muránskej ulici, ktorý oznámil, že sa mu rómske deti dostali do jeho domu a zobrali z chodby rôzne sladkosti, cigarety a manželkyne okuliare. Šetrením bolo zistené, že sa jednalo o deti Ivety B. a jej sestry Silvie S. S poškodeným bol spísaný záznam o podanom oznámení. Prípad bude riešený s komunitnými socialnymi pracovníčkami a OO PZ Hnúšťa, ktorému bol prípad oznámený.MsP vymohla na rodičoch detí náhradu spôsobenej škody, ktorá bola poškodenému vyplatená.

 • 10.10.V dobe o 16,20 hod. oznámil telefonicky Ivan K,, výpravca žel. stanice Tisovec, že za budovou o.z. Zubačka sú malí rómovia a poškodzujú a rozbíjajú, starú budovu patriacu železniciam. Túto informáciu mu zatelefonovala pani D. Oznámenie preverené hliadkou na mieste. Po príchode na miesto sa tam nikto nenachádzal. Ani obsluha na rampách, tam nikoho nevidela. Prehratý záznam kamerového systému, kde nikto sa tam nenachádzal. Vyrozumení členovia o.z. Zubačka.

 • O 14,20 hod prijatý oznáma od Milan R., bytom Štefániková ulica, že dňa 12.10.2017 medzi 14,00 hod a 18,00 hod ho mali v pizzérii Meredith okradnúť o 160.-euro nejaké crómky. Oznámenie preverené, prehratý kamerový záznam. Personál pizzérie uviedol, že M. R. už do pizzérie prišiel značne opitý a objednané jedlo, ktoré mu bolo pripravené, už nemal čím zaplatiť. Do podniku prišiel už bez peňazí.

 • 16.10.o 12,30 hod osobne oznámila Petra S., že nezistený páchateľ vykonal krádež vlámaním do ich domu na Podhradovej 201. Vykonaná ohliadka, fotodokumentácia. Oznamovateľka P. S. poučená, že má podať trestné oznámenie na OO PZ Hnúšťa. Oznámené OO PZ Hnúšťa.

 • O 19,00 hod. oznámil Martin K., že pri predajni Minimix na ulici Hviezdoslavovej, stojí pani M. a nechce ísť domov. Nakoľko sa jedná o sobu vyššieho veku, hliadka preverila oznámenie na mieste. Pani M. uviedla že nič od nikoho nechce a že domov nejde. K veci bol spísaný hliadkou úradný záznam. O 21,15 hod. bola vykonaná hliadkou opätovne kontrola pri predajni, kde sa stále nachádzala pani M. Bola hliadkou po dohováraní, odvezená domov do miesta bydliska.Vyrozumená telefonicky TSP Mgr. Ivanová, aby dňa 17.10.2017 vykonali TSP kontrolu u pani M.

 • 17.10.O 17,32 hod. oznámil Tibor T.,že pred bytovkami na ul. Daxnerovej sa volne pohybujú 2 veľké psy. Hliadka oznámenie prijala. Zistené že sa jedná o psy majiteľa Michala D. z Jesenského ulice, ktorý bol hliadkou MsP vyzvaný aby si psy odviedol domov, čo aj urobil.

 • O 20,03 hod. oznámil Ľ. H., že na ul. Partizánskej v Tisovci je zrazený pes ktorý tvorí prekážku cestnej premávky. Oznámenie preverené, pes z cesty odstránený.

 • O 20,50 hod. počas obchôdzkovej služby hliadkou zistené, že na rodinnom dome č.p. 77 na ul. Jozeffyho je otvorené, nezabezpečené okno. Vyrozumený hliadkou majiteľ domu Juraj V., ktorý si prišiel okno zavrieť a zaistiť.

 • 18.10. večer zvýšený výkon služby v okolí domu rodiny B. na ulici Jozeffyho, nakoľko tu vo veľkom prebiehala oslava sociálných dávok. Hudba, alkohol a spev, taktiež veľká návšteva. Ale zábavali sa výlučne doma, v dome. Hliadka toto monitorovala až do ukončenia služby o 20,00 hod, verejný poroadik narušený nebol. Pri ukončení služby MsP, informovaní policajti z OO PZ Hnúšťa.

 • 19.10.V čase o 14.30. oz námila Denisa M. pracovníčka MsÚ, že J. B. z Rimavskej Píly nafotil, jako Ľubomír P.sype do toku rieky Rimava domový odpad. Ľ. P. predvolaný na MsP, reišené v rámci zákonu o priestupkoch a v rámci tzv. vodného zákona.

 • V čase o 18.00.hod.bol prijatý tel oznam od Zdena M., že mu niekto od pizzérie Meredit odcudzil bicykel. Po vzhliadnutí kamerového záznamu bolo zistené, že bicykel odcudzil F. H., bytom na Daxnerovej ulici . Bicykel MsP našla odstavený za vedľajším bytovým domom, ako býva F. H., kde ho páchateľ odstavil. Nakoľko bol F. H. v silne opitom stave, vec bola riešená dňa 20.10. uložením blokovej pokuty za priestupok proti majetku. Bicykel vrátený poškodenému majiteľovi.

 • 20.10.hliadka ďalej ziskala informáciu, že do domu na Partizánskej, sa opätovne nasťahovala Klára S. s deťmi. Informácia bola preverená bolo zistené, že K. S. riadi uvedený dom, kde sa chce s deťmi nasťahovať. Taktiež sa tu nachádzali rómovia z Muráňa, ktorí uviedli, že K. S. pomáhajú. Odpad z domu dávali do pivnice, ktorá už je plná odpadu. Taktiež bol odpad na chodníku, pri dome. K. S. upozornená, odpad odpratala do pivnice. Bola upozornená, že si má objednať kontajner a takto vyviesť odpad, ktorý má v pinici. Opadu je za plný kontajner. Počas služby bola opakovane vykonaná kontrola domu poobede, všetci sa nachádzali pri rodine J. S. na Kášteri.

 • Následne vykonaná kontrola ulice Sládkovičovej. Tu bolo zistené, že ku kontajnerom pri jhornom závode CSM, niekto vyviezol staré matrace z domu, cca 12 kusov a vytvoril nelegálnu skládku odpadu. MsP vykonala prešetrovanie, kde bolo pomocou kamerového systému zistené, že sa jednalo o Evu K. a jej druha Júliusa P. Uložená bloková pokuta. Matrace z miesta odstránili.

 • 23.10.o 12,30 hod osobne oznámila p. M., bytom Štefániková ulica, že bola na cintoríne v Rimave. Počas víkendu asi Dagmar D., zobrala z jej hrobu umelé kvety, ktoré dala na iný hrob. Oznámenie preverené u Dagmar D. doma, za prítomnsoti otca. Vec na mieste vyriešená. Taktiež MsP bude vykonávať častejšie kontroly cintorína.

 • Na žiadosť Mgr. L. Ivanovej bola vykonaná preprava 2 odchytených psov na Hačavu, ku p.Krankušovej.

 • 24.10.V čase od 08.30.do 10.00.hod. bol riešený priestupok na Rim. Píle, kde bol pri cintoríne zložený rôzny odpad, vytvorená nelegálna skládka odpadu. Pomocou kamerového systému na R. Píle bol zistený páchateľ nelegálnej skládky odpadu. Priestupcovi bola uložená bloková pokuta 30.- euro, ktorú na mieste zaplatil.Opad odstránil.

 • V čase o 12.20.hod.bol prijatý oznam od riaditeľky ZŠ, že v škole sa nenachádzajú Robo B., Jenifer B. a Ľuba B.. Bola vykonaná kontrola v mieste bydliska, kde sa však ani jedno z detí nenachádzalo. Ani rodičia nevedeli kde sa ich deti nachádzajú. Deti boli vyhlásené za nezvestné.Bola vykonaná kontrola cigánskej osady, kde bolo zistené podľa vyjadrenia Jany B., že v čase 12.30hod. ich videli na autobusovej stanici v Hnúšti. Zistená skutočnosť oznámená rodičom detí, do základnej školy ako aj hliadke štátnej polície, ktorí vykonali pátranie v Hnúšti. Deti následne nájdené.

 • O 18,30 hod MsP zistila, že v MsKS sa koná diskotéka študentov EGT, ktorá nebola na MsP oznámená. Nakoľko sa tu a v okolí MsKS nachádzalo veľa študentov, hliadka opakovene, do ukončenia služby o 22,00 hod vykonávala kontrola pri MsKS a okolí, pretože študenti sa nachádzali i na námesti, tržnici a pred ZŠ. O 22,00 hod oznámená akcia hliadke OO PZ Hnúšťa, ktorí vykonávali službu v Tisovci do 02,00 hod.

 • 25.10. vykonaná služba v Hnúšti, kde bola vykonaná dopravná výchova pre žiakov 3. ročníka ZŠ Tisovec, na dopravnom ihrisku. Táto dopravná výchova bola následne vykonaná ďalšie dva dni, pre všetky 3. triedy ZŠ.

 • 26.10. o 12,00 hod sa podarilo, pri kontrola zadržať Dagmaru D. priamo na cintoríne v Rimave, pri premiestňovaní kvetov z hrobu na hrob. D. D. uložená bloková pokuta a z cintorína bola dôrazne vykázaná,

 • 27.10.Na MsP sa dostavila hliadka OO PZ Hnúšťa . Oznámili, že nezistený páchateľ vykonal krádež vlámaním do dielne Radoslava K. z Hviezdoslavovej ulice, ktorý mu odcudzil 1000.- euro tak, že rozbil okno na garáži domu na Hviezdoslavovej ulici. Bolo vykonané šetrenie s hliadkou OO PZ Hnúšťa. Následne MsP vykonala prezretie kamerového systému na Hviezdoslavovej ulici. Ďalej MsP vykonala preverenie Magdy S. a jej druha Gustáva G. Taktiež MsP vykonala zúkolovanie predavačiek v obchodoch Jednota námestie, zmiešaný tovar, mäsiareň a potraviny Beati.

 • 30.10. MsP vykonala kontrolu mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla po silnej veternej búrke, ktorá sa prehnala. Našťastie nedošlo k škodám na majetku, prípadne zraneniam.

 • O 14,30 hod. preverené oznámenie Patrika M., Tisovec, Sládkovičova ktorý oznámil, že mu odcudzil neznámy páchateľ zo záhrady 2ks ríbezľovách kríkov. Hliadka oznámenie preverila na mieste kde bolo zistené že vec už realizuje OO PZ Hnúšťa,kde to tiež poškodený oznámil.

 • O 18,30 hod. oznámil Jaromír H., zo Štefánikovej ulice, že sused Marián M., bývajúci nad ním, hrá hlasno na klávesových nástrojoch. Oznámenie preverené. Bolo zistené, že je v bytovke kľud počas preverovania oznámenia. Oznamovateľ upovedomený o tom, že ak dôjde k rušeniu nočného kľudu po 22,00 hod., môže podať oznámenie na MsP, prípadne OO PZ Hnúšťa.

 • 31.10.V čase o 13.45.hod.bol prijatý oznam, že v objekte bývalého závodu VMKP sú nejaké osoby. Oznam bol prijatý. V čase preverovania oznamu, sa tam nenachádzali žiadné osoby. Následne bola vykonaná kontrola v zberni železa, kde sa v tom čase nachádzal Marían B.,so svojou ženou Agátou, ktorý doniesli 45kg železa. Zistené skutočnosti oznámené strážnej službe v závode Calmit. Aby si toto železo, ktoré priniesli, prišli skontrolovať pracovníci firmy Calmit, prípadne SBS-ka firmy Calmit.

 • Dňa 1.11.2017 na súkromný mobil Martiniaka oznámil Ivan K., že v časti Dielik je vytvorená nelegálna skládka domového odpadu. Oznámenie preverené, nelegálnu skládku odstránili pracovníci VPP.

 • O 08,40 hod oznámil Ing. Bálint, že niekto vysypal do 1100 l kontajnera na Muránskej, pod železničným mostom stavebný odpad. Kvoli tomu, smetiari nemohli vysypať kontajner. Oznámenie preverené,kontajner bol prázdny. Na mieste bolo umiestnené elektronické zariadenie.

 • 3.11.Od 09,30 hod. do 10,30 hod. previerka miesta nelegálnej skládkyv Tisovci časť Pasiečka. Miesto lokalizované, vykonaná a spracovaná fotodokumentácia. Na mieste sa nachádza pozinkovaný plech v strihaný na pásiky. Oznámené prednostvi MsÚ.

 • O 13,14 hod. oznámil Rudolf P., že v byte jeho švagra prespávajú cudzie osoby. Oznámenie preverené. Zistené že sa jedna o Jána T., ktorý má od uvedeného bytu kľúč. Bol vyzvaný MsP a kľúč odovzdal Rudolfovi P., ktorý byt zabezpečil výmenou vložky, za prítomnosti MsP.

 • O 13,30 hod. oznámila Agáta P., že v ambulancii MUDr. Bindasovej zamkli v čakárni Zuzanu M.. Oznámenie vybavené, MUDr. Bindasová odomkla a Zuzana M. mohla z čakárne odísť.

 • 4.11. MsP zabezpečovala priebeh volieb do VÚC a to v dobe od 06,00 hod do 22,00 hod.

 • O 17,05 hod. sa dostavil na MsP Tisovec Ján D., Tisovec, Francisciho ulica a oznámil, že v dobe od 11,00 hod. do 16,00 hod. mu nezistený páchateľ odcudzil, z vchodu bytovky horský bicykel zn. Kellys, oranžovej farby. Kontrola kamerového záznamu negatívna. Informovaný príslušníci OO PZ Hnúšťa o popise bicykla. Bicykel vypátraný príslušníkmi OO PZ Hnúšťa v R. Brezove. Oznamovateľ bol upovedomený a bicykel mu bol vrátený.

 • 6.11.O 06,55 hod oznámil osobne Vlado M., že v sobotu poobede mu nezistený páchateľ poškodil pätlicu na dverách, do jeho časti domu na Daxnerovej ulici. Oznámenie preverené, bolo zistené, že pätlicu poškodili deti A. K., ktorí bývajú v susedstve. Pri dverách sa strkali a takto poškodili pätlicu.

 • V čase od 07.30.hod.do 08.00.hod.bol vykonaný dohľad pred ZŠ, tu bol odchytený pes, kríženec Sibirského haskyho. Pes odtrhol reťaz, na ktorej bol priviazaný. Pes odovzdaný susedke majiteľa na Malinovského ulici, pretože majiteľ psa nebol doma.

 • O 15,00 hod preprava odchytených dvoch psov, na Hačavu k p. Krankušovej,

 • 9.11.o 14,02 hod. oznámil SBS-kár Calmit, že v areále bývalého VMKP sa pohybujú 3 rómovia a kradnú železo. Hliadka v dobe od 14,10 hod. do 16,00 hod. preverila oznámenie na mieste. Prepátraný objekt bývalého VMKP, vykonaná kontrola smolného jazera. Nebol zaznamenaný pohyb žiadnych osôb.

 • Počas kontroly ulice Partizánskej, bola vykonaná kontrola rodinného domu na ul. Partizánskej č. 108 kde býva Klára S., svojimi maloletými deťmi. Na mieste bolo hliadkou zistené, že WC nemajú a potrebu vykonávajú celá rodina do vedra s vodou. Následne na to, takýto odpad vylievajú do toku rieky Rimavy. Klára S. riešená v zmysle zákona o priestupkoch. MsP spoločne s TSP bolo s Klárou S. dohodnuté, že do konca masiaca bude mať postavenú latrínu. Do konca novembra 2017, bola latrína na dvore postavená.

 • 20.11.o 08,40 hod oznámil T. Tokár, že dňa 19.11. Anton A. havaroval na OMV v časti Šťavica a pri DN, zničil autobusovú zastávku, ktorá patrí mestu. Oznámenie bolo preverené, na mieste vykonaná fotodokumentácia. Ďalej MsP vykonala šetrenie pri Antonovi A.. Z vykonaného prešetrovania spísanýzáznam, ktorý bol spoločne s fotodokumentáciou odovzdaný T. Tokárovi, prednostovi MsÚ.

 • O 10,10 hod telefonicky oznámil a požiadal MsP o pomoc občan L. N. z Nižného Skálnika. Pokazilo sa mu na Bánove jeho OMV a nebolo schopné ďalšej jazdy. Vozidlo MsP na Nive odtiahla až na parkovisko, pri hornom závode CSM. Tu bolo vozidlo odparkované.

 • Vykonaná asistencia vyšetrovateľovi OR PZ Rimavská Sobota , ktorý vypočuval Ivetu B. a Lindu S., ako aj ich deti, ktoré sa dopustili prečinu porušovania domovej slobody. Nakoľko sa na výsluch nedostavili, MsP ich zabezpečila vyšetrovateľovi, aby ich mohol vypočuť.

 • 22.11.O 08,05 hod. oznámila na MsP Tisovec zástupkyňa riaditeľky ZŠ Tisovec, že Róbert B. sa nedostavil do školy a majú testovanie. Požiadala o súčinnosť MsP Tisovec. Róbert B. sa nachádzal doma. Vozidlom MsP Tisovec, bol so súhlasom matky Ivety B. prevezený do ZŠ Tisovec za účelom testovania.

 • Počas obchádzky na Partizánskej ulici zistené, že u Kláry S., Partizánska 108 sa zdržiava Veronika T.z Galanty, spolu s dvoma maloletými deťmi. Zistené, že je u Kláry S. na návšteve. Uviedla, že na návšteve bude do víkendu. Nakoľko bolo podozrenie, že to môže byť „trvalá“ návšteva, po víkende znova vykonaná kontrola, Veronika T. sa tam už nenachádzala.

 • 23.11.O 09,30 hod oznámili telefonicky z OO PZ Hnúšťa, že po Revúcej chodí podvodník, ktorý sa vydáva za zamestnanca sociálnej poisťovne a láka od ľudí peniaze. Ďurec uviedol, že je možnosť, že sa podvodník presunie i do Tisovca. Na základe tohoto oznámenia spísaná relácia do ms rozhlasu, ktorú ihneď vyhlásila Ida Krišková.

 • 28.11.V čase o 09.30.hod. bol prijatý oznam od Viery K., bytom na uliciv P.Šífrika, že cestou zo školy, kde bola odprevadiť svojho syna, asi o 08.00.hod., ju nejaký muž sledoval, až kým neprišla domov. Bol prehratý kamerový záznam, kde bolo zistené že údajný muž prišiel do Tisovca autobusom o 07,30.hod. a následne o 07.52,hod., išiel smerom na Muránsku ulicu, za V.K. Mal oblečené modré rifle a čierny kabát, s kapucou, ktorú mal pretiahnutú cez hlavu.Na nohách mal čierne topánky. Následne bola vykonaná kontrola na ulici Muránska, ako aj v okolitých uliciach aj s hliadkou štátnej polície, ale bez výsledku, muž sa už tu nenachádzal.

 • v čase o 10.00.hod. bol prijatý oznam od Ing. Š.Bálinta z firmy SMT, s.r.o., že smetiari nemôžu vysypať kontajnery, pred b.j.č.1083 na Daxnerovej ulici,pretože v tesnej blízkosti kontajnerov, stojí zaparkované osobné auto. Zistený vodič, auto preparkoval.Tu sa naplno prejavil akutný nedostatok parkovacích miest v tejto lokalite.

 • v čase o 12.00.hod. bol prijatý oznam od Petra R., zamestnanca MsÚ, že po Tisovci sa pohybujú nejaký poliaci a núkaju po reštauračných zariadeniach, sady nožov. Oznam bol preverený, kde bolo zistené, že podomový predajcovia boli v Café Darian, kde si jedna z obsluhujúceho personálu, kúpila od nich sadu nožou. Následne z predajne odišli. Šetrením bolo zistené, že poliaci boli dvaja a boli na mot. vozidle značky WV Pasat striebornej metalízy, s poľskymi EČ. Bolo vykonané pátranie po domových predajcoch, aj s hliadkou štátnej polície, ale už sa v Tisovci nenachádzali.

 • 28.11. bola počas obchádzky upovedomená Eva K. zo Sládkovičovej ulice o tom, že je potrebné do nemocnice v Revúcej, odniesť jej matke osobné veci. MsP o toto požiadal personál NsP Revúca.

 • O 14,30 hod. hliadka preverila oznámenie OO PZ Hnúšťa, ktorí oznámili, že na ul. Muránskej, smerom ku železničnej stanici, niekto hádže petardy. Vec preverená na mieste a zistené že petardy hádzal mal. Róbert B. a Žaneta B.. Vec vybavená na mieste v zmysle priestupkového konania.

 • O 16,04 hod. oznámil Miroslav B., že opitý Jozef J. sa vyhráža svojej matke, napáda ju. Vec hliadkou preverená a zistené, že sa jedná o podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Vyrozumená hliadka OO PZ Hnúšťa. Policajti z OO PZ Hnúšťa sa dostavili do Tisovca a prípad, prevzali na realizáciu.

 • 29.11.o 10,30 hod. oznámila na MsP Tisovec Martina V., bytom Tisovec, Daxnerova ulica, že ju obťažuje bývalý priateľ Marek B. a to tým, že jej chodí neustále vyzváňať na byt. Marek B. predvolaný, vec bude riešená v blokovom konaní.

 • O 12,34 hod. telefonicky oznámil MUDr. Šuran, že do vozidla mu nacúvala vodička a poškodila mu držiak na EČ. Zistené a preverené hliadkou na mieste. Vec bude vyriešená v blokovom konaní, nakoľko vodičká odparkovala svoje OMV na vyhradenom parkovacom mieste pre lekárov. K poškodeniu vozidla nedošlo.

 • 30.11.V čase služby bolo vykonané zabezpečenie cestnej premávky pri Srdiečku, na žiadosť OO PZ Hnúšťa, nakoľko boli Zbojská neprejazdné, z dôvodu silného sneženia. Hliadka MsP do 12,30 hod zastavovala autá pri Srdiečku. Hliadka OO PZ sa nachádzala na Zbojskách a Bánove a hliadka MsP pri Srdiečku. Okolo obeda, sa podarilo sprejazdniť Zbojská aspoň pre osobnú dopravu. Hliadku MsP, vystriedala hliadka OO PZ Hnúšťa.

 • Poobede vykonaná v Tisovci kontrola zimnej údržby, kde bolo zistené, že miestne komunikácie nie sú odhrnuté. A sú veľmi ťažko zjazdné. Toto oznámené primátorovi ako i prednostovi MsÚ. Taktiež boli v tomto smere, zaznamenané mnohé sťažnosti od občanov mesta Tisovec.

 • O 14,50 hod. bolo preverené oznámenie Jána T., Partizánska ulica z OO PZ Hnúšťa, kde oznámil že ich chcú zbiť susedia Ján B., Lubomír B. a Ján M. Vec preverená ne mieste. Šetrením na mieste zistené, že členovia rodiny T. sú podozriví zo znásilnenie zdravotne ťažko postihnutej Gabriely M. Okamžite informované OO PZ Hnúšťa, kde policajti prípad prevzali okamžite na mieste.

 • 1.12.v čase o 13.00.hod. bolo zistené, že za Tisovcom smerom na Brezno pri vyvieračke, je cez cestu spadnutý strom a blokuje jeden jazdný pruh. Bol vyrozumený správca cesty a bola zabezpečená premávka, počas odsraňovania stromu z cesty.

 • 4.12.o 08,15 hod., sa na MsP dostavila Iveta B. z Muránskej ulice, ktorá oznámila, že dňa 1.12.2017 ráno, jej niekto asi odcudzil psa, rasy Kaukazský ovčiak. Vo veci bolo vykonané šetrenie, kde sa odcudzenie nepodarilo potvrdiť. Pes mohol z dvora ujsť, prípadne ho mohla pustiť matka oznamovateľky. Šetrenie bolo vykonané u susedov, ako i v časti Losinec.

 • vykonané opatrenia s TSP L. Ivanovou, ohľadom Nikolasa T. Jedná sa o psychický chorú osobu, ktorá sa dopäšťa páchania trestnej činnosti. Bolo dohodnuté s primátorom, že mesto poskytne vozidlo a MsP N. T. dňa 6.12.2017 odvezie do DSS Detva.

 • v čase o 17.30.hod.bol prijatý oznam od Ľubomíra K. majiteľa Game Pubu, ktorý oznámil, že v jeho podniku sa nachádza opitý Marek B., ktorý tam leží na zemi a má rozbitú hlavu. M.B. odmietol ošetrenie, odmietol aby bola privolaná RZP-čka. Preto bol na vozidle MsP odvezený domov, kde si ho prevzal jeho brat aj s matkou.

 • 6.12.Ján P. oznámil na MsP, že 5.12.2017 o 19,15 hod., vykonali traja páchatelia krádež vlámaním, do jeho skladu na Košianove. Odcudzili mu zo skladu motorovú pílu. Nakoľko ma sklad monitorovaný kamerou, požiadal MsP o vzhliadnutie záznamu a prípadnu identifikáciu osôb. Následne bol prehratý záznam kamier MsP, kde bolo zistené, že páchateľmi sú Marián B. z Tisovca, Ondrej R. z Klenovca, a tretí doposiaľ nezistený páchateľ. Poznatky oznámené na OO PZ Hnúšťa.

 • 7.12.o 08,05 hod požiadal MsP o spoluprácu npráp.Barto z OO PZ Hnúšťa. Požiadal o vyrozumenie rodiny T. z Partizánkej ulice, aby Marekovi a Nicolasovi T. doručili, na OO PZ Rimavská Sobota potraviny. Obaja boli zadržaní v cele predbežného zadržania. Rodina T. uviedla, že nemajú peniaze, nič im nedonesu. Oznámené telefonicky na OO PZ Hnúšťa.

 • Na žiadosť TSP Ivanovej, vykonané spoločné šetrenie u Márie M. na ulici Štefánikovej. Tu bolo zistené, že u Márie M. bývajú okrem jej priateľa z Muráňa, aj jeho brat a matka. Mária M. uviedla, že chce aby z jej bytu odišli preč. Jednalo sa o Vlastu O.,Jozefa C. a Rolanda C. z Muráňa. Uviedli, že do konca roka 2017 budú pri Márii M. a potom pôjdu domov. MsP hneď v januári vykoná kontrolu u Márie M., či naozaj odišli do Muráňa.

 • O 11,10 hod oznámil p. H. z Papierne, že k jeho domu večer chodia rôzne OMV, ktoré sa postavia k domu a svietia mu do okien. Robia to naschvál. Podozrenie má na susedov M. S p. H. dohodnuté, že MsP vykonaná asistenciu a on upozorní rodinu M., aby sa z domu, ktorý on už kúpil, vysťahovali. Pretože toto svietenie súvisi z predmetnou rodinou, ktorá tu býva, ale musí sa vysťahovať.Ďalej má oznamovateľ, ak sa toto bude opakovať, okamžite kontaktovať políciu.

 • 8.12.riešená situácia na Podhradovej ulici, ktorá nebola odhrnutá a ani posypaná. Boli zaregistrované sťažnosti občanov, ako na MsP, tak i na MsÚ.

 • V priebehu služby, bol riešený odsun Nikolasa T.do DSS Detva.

 • O 15,40 hod sa na MsP dostavil Juraj H. Papierne. Požiadal MsP o spoluprácu, na doručenie výzvy na vysťahovanie, rodine M. z Papierne z rodinného domu, ktorý kúpila rodina H. Výzva bola doručená, podpisom potvrdil prevzatie výzvy Viliam M. Podpísaná doručovacia obálka, bola následne doručená p.H.

 • 12.12.O 19,05 hod. oznámila telefonicky Marcela V., že jej telefonoval otec Ján D. z Daxnerovej ulice a oznámil jej, že sa mu dobíja do bytu opitý syn Peter D. Vec okamžite preverená na mieste. Peter D. už spal na povale bytového domu. J. D. oznámenie nepodal, bol poučený, že v prípade problémov ma telefonovať MsP alebo na OO PZ Hnúšťa.

 • O 19,40 hod. telefonicky oznámili z OO PZ Hnúšťa, že mu predavačka z potravín Revúčan oznámila, že na ulici robia nejaké osoby krik. Oznámenie hliadkou preverené na mieste. Na mieste zistené, že došlo k potýčke na ul. Daxnerovej medzi Ľubomírom V.a Karolom B.s Jánom P. Ku zraneniu nedošlo, škodu na svojom majetku nechcel oznamovateľ Ľubomír V. riešiť. Karol B. s Jánom P. boli pod vplyvom alkoholu a boli hliadkou vykazaní z miesta.

 • O 20,15 hod. oznámil opakovane telefonicky Ján D. z Daxnerovej ulice, že sa mu opakovane dobíja do bytu syn Peter D. napriek tomu, že ho nechce do bytu pustiť. Oznámenie hliadkou preverené na mieste. Peter D., bol hliadkou MsP z bytovky vykázaný. Ján D. oznámenie nepodal.

 • 13.12. doprovod vozidlom MsP, pri presune nadmerného nákladu z CSM-ky na štadión FKM Tisovec.

 • 14.12.v čase o 11.00.hod. prišiel na stanicu MsP Jozef T., že mu niekto vykradol garáž, ktorú má na Podhradovej ulici. Z garáže mu ukradli rôzne železo. Skutok nechcel nahlasovať, lebo dom ako aj garáž, sú dlhodobo neobývané. Bolo vykonané šetrenie vo veci, záznam kamerového systému, taktiež kontrola v zberni železa na Partizánskej ulici, preverení susedia a ďalšie osoby.

 • v čase o 12.00.hod. sa dostavil na stanicu MsP Vladimír N. oznámiť že keď bol vo výčape Centrál, prišiel ku nem opitý Gustáv B. dal mu facku za to, že mu obťažuje manželku. S oznamovateľom spísaná zápisnica o podanom oznámení. Bolo vykonané šetrenie v pohostinstve, kde majiteľ R. B. uviedol, že sa tam nič také nestalo.

 • 15.12.o 08,37 hod sa na MsP dostavila osobne Helena S., ktorá podala oznámenie na Ivetu B., ktorá ju ma obviňovať z toho, že jej ukradla psa. H. S. bola vypočutá na záznam o podaní oznámenia. Večer vypočutá i Iveta B., k predmetnej veci.

 • MsP vykonala šetrenie k oznámeniu Juraja H. z Papierne, že rodina M. sa asi z domu v Papierni vysťahovala, pretože tri dni je už dom prázdny. MsP zistila, že rodina M. zobrala do prenájmu dom na Podhradovej. Dom im dala do prenájmu Petronela S. z Tisovca. Oznámené telefonicky J. Hlodákovi.

 

Ján Martiniak

náčelník MsP


Vytvorené: 23. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2018 14:28
Autor: Správca Webu