Navigácia

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za druhý štvrťrok roku 2018

Typ: ostatné
Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za druhý štvrťrok roku  2018 1V priebehu druhého štvrťroka r. 2018 bolo na stanicu mestskej polície (MsP) Tisovec podaných celkom 89 oznámení, fyzickými ako i právnickými osobami. Všetky oznámenia sú evidované v protokole udalosti mestskej polície.

Oznámenia boli podávané hlavne osobne, ako aj telefonicky. Všetky boli preverené, prešetrené a boli vykonané i ďalšie opatrenia, podľa závažnosti predmetného oznámenia. Na porovnanie uvádzam, že v druhom štvrťroku 2017, bolo na MsP podaných celkom 69 oznámení. To je o 20 oznámení viac, v druhom štvrťroku roku 2018, oproti roku 2017. To znamená značný nárast oznámení, ktoré sú podávané na MsP, a ktoré musí MsP riešiť.

Mestská polícia objasňovala, v druhom štvrťroku r. 2018, celkom 35 priestupkov. Z toho celkom 23 priestupkov je zapísaných v protokole priestupkov mestskej polície. Tieto boli vyriešené uložením blokovej pokuty, ktorá bola uložená vo výške 351 eur. Jednalo sa najviac o priestupky tzv. neprispôsobivých občanov z Tisovca a m.č. Rimavská Píla, ktorí sa dopustili znečistenia verejných priestranstiev odpadom, znečistenia okolia vodných tokov. Ďalej sa dopustili priestupkov proti verejnému poriadku a to vulgárnym správaním sa na verejnosti, fajčením na zastávkach autobusu, ako i napadnutím inej osoby. Taktiež to boli priestupky v súvislosti s držaním psov. Toto všetko MsP riešila uložením blokových pokút. Pre tieto osoby je najbolestivejšie, keď prídu o peniaze. Tieto pokuty vyberá MsP najmä počas poberania soc. dávok, kde sa policajti pohybujú hlavne na námestí a pred poštou. Ďalej MsP vybavila 12 priestupkov dohováraním na mieste. Jednalo sa hlavne o vyberanie odpadu z nádob na komunálne odpady. Tieto odpady museli dať naspäť, upratať okolie kontajnerov (aj keď ich neznečistili) a z daného miesta boli tieto osoby vykázané. Viac menej sa jedná stále o tie isté osoby, ktoré sa dopúšťajú týchto priestupkov. Niekedy je ťažké finančnú pokutu uložiť, pretože napr. Božena M. nemá žiaden príjem! Stratila svoj občiansky preukaz, a tak si nemôže sociálne dávky prebrať. Na uložené pokuty si musela peniaze požičať. Ale MsP trvala na zaplatení uloženej pokuty.

Dva priestupky boli odovzdané na Okresný úrad Rimavská Sobota, ktoré budú ďalej odovzdané na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu Rimavská Sobota, nakoľko sa jedná o maloletých páchateľov.

Dňa 4.4.2018 sa traja maloletí, Jakub S. a bratia Nikolas a Andreas S. pohybovali po ulici Podhradovej, nešli do školy. Najprv slovne vulgárne napadli p. B.K., ktorá pracovala v záhrade. Vulgárne na ňu pokrikovali, a keď ich okríkla, tak začali do nej hádzať kamene a rôzne drevá. Z miesta činu ušli a ďalej, na Podhradovej ulici, slovne napadli p. B.Ch., ktorá taktiež pracovala v záhrade. Najprv na ňu pokrikovali a následne Jakub S. po nej hodil skrčený papier a zakričal na p. B.Ch., „Na,zožer ho"!

Dňa 11.5.2018 znova bratia, maloletí Andreas a Nikolas S., vytvorili nelegálnu skládku odpadu na verejnom priestranstve, na pozemku, kde bola reštaurácia Srdiečko. Odpad tam priviezli na vozíku a nahádzali na lúku.

MsP vykonala objasňovanie priestupku za použitia kamier. Zistení páchatelia miesto upratali, odpad odstránili spoločne s matkou Klárou S.

Dňa 24.5.2018 MsP objasňovala priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, kde uvedeného dňa sa o 10,45 hod., dostavila do budovy ZŠ Oľga B., t.č. prechodne bytom vo Veľkej Británii, ohľadom dcéry Jenifer B.. Jenifer B. je problémová žiačka, ale matka Oľga B. to videla inak a vulgárne nadávala učiteľke M. R., že je kurva a švandra. Taktiež sa Oľga. B. vyhrážala, že triednu učiteľku dcéry J. J. napadne fyzicky. Páchateľka Oľga B. bola obmedzená na osobnej slobode priamo v ZŠ a následne predvedená na MsP Tisovec. Vyrozumené bolo OO PZ Hnúšťa, ale podľa ich názoru, sa Oľga B. svojím konaním nedopustila spáchania trestného činu. Preto MsP prípad riešila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Spisový materiál bol odovzdaný na Okresný úrad Rimavská Sobota.

Znova a opakovane sa MsP zaoberala riešením tzv. neprispôsobivých osôb v Tisovci a v m.č. Rimavská Píla. MsP v čase služby opakovane vykonávala kontroly lokalít, kde tieto osoby bývajú, prípadne sa zdržiavajú. Boli to kontroly verejného poriadku, pohybu týchto osôb, správanie a v neposlednom rade kontroly, poriadku a čistoty. Taktiež sledovanie domov, ktoré sú na predaj, prípadne sa už predávajú, alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v Tisovci a nemajú tu trvalý a ani prechodný pobyt. Či sa jednalo o lokality Rimava-Kolkáreň, ulicu Podhradovú, Hviezdoslavovu-pod múrom a cigánsku osadu, tak i malú stanicu a časť Kášter a katolícky kostol. MsP musela zvýšiť kontrolu ulice Partizánskej na základe sťažnosti občanov. Pretože sa zvýšil pohyb neprispôsobivých osôb na tejto ulici, sú hluční, hlasno počúvajú hudbu z mobilov. Dokonca sa sťažovala pani J.Š., ktorej zvonili na zvonec pri bráne, a to dokonca i v nočných hodinách. Taktiež bolo informované OO PZ Hnúšťa. Okrem toho v lokalitách Kolkáreň a malá stanica, boli kontroly vodných tokov, t.j. Rimava a Losinec.

Na základe predchádzajúcich stretnutí a dohovorov s vedením ZŠ Tisovec, vykonávala MsP úkony v súvislosti so školskou dochádzkou alebo skôr nedochádzkou žiakov ZŠ do školy. MsP vykonávala kontroly dodržiavania liečebného režimu žiakov a výsledky boli hlásené do ZŠ, kde ZŠ toto ďalej postúpila detskej lekárke. Taktiež vyrozumievanie rodičov detí, dovoz detí do ZŠ v súvislosti so šetrením psychologičky a pod.

V mesiaci apríl 2018, MsP vykonávala zabezpečenie OFF ROAD Tisovec 2018. Podujatie sa konalo od 19.4. do 22.4.2018. Po skúsenostiach z minulých ročníkov s usporiadateľskou službou, bol toto prvý ročník, kedy podujatie zabezpečovala MsP a usporiadatelia, ktorých vybrala MsP. Okrem troch členov MsP sa na organizácii podujatia podieľalo aj deväť usporiadateľov, ktorí boli na podujatí celé štyri dni. Myslím, že sa toto podujatie podarilo zvládnuť dobre. Či už sa jednalo o samotných účastníkov, ako i o návštevníkov, ktorí sa na podujatia zúčastnili. Hlavne v nedeľu, dňa 22.4.2018, kedy bolo v meste Tisovec zaparkovaných cca 1100 až 1200 osobných motorových vozidiel. Vozidlá sa podarilo zaparkovať tak, že miestne komunikácie boli prejazdné. Žiadne sťažnosti neboli zaznamenané.

V mesiaci apríl MsP vykonávala opatrenia v súvislosti so sťažnosťami predavačiek predajne potravín BEATI, v budove MsÚ Tisovec. Majiteľka p. B.P. sa obrátila na MsP so žiadosťou o pomoc. Predavačky mali problémy so zákazníčkami z radov neprispôsobivých osôb z Tisovca. Tieto chodili do predajne bez peňazí, chceli tovar bez platenia, tzv. na sekeru. Ak ich predavačky odmietli, tak sa predavačkám vyhrážali. Došlo to až tak ďaleko, že predavačky sa báli chodiť do práce. MsP sa na toto zamerala, boli vykonávané a sú vykonávané časté kontroly v predajni. Osoby, ktoré tam nenakupovali, iba tam postávali, boli z predajne vykázané. Taktiež malé deti, ktoré sa po predajni pohybovali, pretože jedna matka prišla na drobný nákup so štyrmi až piatimi deťmi, ktoré sa pokúšali ukradnúť z predajne tovar. Deti, ako aj tieto osoby, boli z predajne vykázané. Situácia sa následne zlepšila.

MsP v mesiaci jún 2018, zabezpečovala priebeh Dní mesta Tisovec. Počas osláv, nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Okrem toho mala MsP na starosti i riešenie problémov, ktoré sa vyskytli v súvislosti s predajnými stánkami (voda, elektrina, vyberanie poplatkov, zabezpečenia miest stánkarov, atď.)

Apríl:

- spoločne s TSP riešenie rodiny T. z Partizánskej ulice, ktorá sa s deťmi nasťahovala do Tisovca z Hačavy. Nakoľko nie je dom vysporiadaný, bolo navrhnuté, aby sa dom pokúsil vysporiadať MsÚ Tisovec. (Na LV sú už dávno nebohí bratia S.) Následne po vysporiadaní domu a pozemku, uzatvoriť nájomnú zmluvu so starými manželmi T. a ostatných z domu vysťahovať.

- oznámené na MsÚ, katastrofálny stav budovy bývalého pneuservisu na Podhradovej ulici, kde hrozí jeho zrútenie, vykonaná fotodokumentácia, navrhnuté zbúranie budovy,

- 5.4. pomocou kamerového systému zistení páchatelia, ktorí 4.4.2018 o 21,30 hod na Sládkovičovej ulici lúpežne prepadli poškodeného Ľ. V.. Páchatelia rodina S., matka a deti z Partizánskej ulice. Prípad vyšetruje OR PZ Rimavská Sobota.

- 6.4. sa zhromaždili Rómovia o 21,00 hod. na Jozeffyho ulici, a to ako rodina B., tak i ďalšie osoby, v počte cca 20 osôb, že čakajú na skinheadov, ktorí sa mali pohybovať po Tisovci. Oznámenie preverené, žiadni skinheadi sa v Tisovci nenachádzali. Zhromaždenie bolo preto rozpustené a rómovia išli domov. Pre istotu bola upozornená hliadka OO PZ Hnúšťa.

- 6.4. až 9.4. MsP a TSP (Mgr. L. Ivanová, R. Huľuková, mená uvedené s ich súhlasom) vykonali opatrenia k vyčisteniu lokality Kolkáreň. Tu bol umiestnený veľkokapacitný kontajner a všetci obyvatelia sa podieľali na vyčistení predmetnej lokality, ako i samotného toku Rimavy.

- 9.4. zabezpečenie budovy SlSP na námestí, kde neznámy páchateľ nahlásil umiestnenie bomby,

- vykonané opatrenia na žiadosť J. H. z Papierne. Jednalo sa o neprispôsobivé osoby, ktoré sa z domu v Papierni vysťahovali, ale ostal po nich neuveriteľný neporiadok. Rodina bola zaviazaná k vyčisteniu domu, čo i vykonali,

- 23.4. vykonané opatrenia a prvá pomoc imobilnej p. M., bytom Francisciho ulica. Menovanej sa pokazili vchodové dvere a nikto sa k nej nemohol dostať. Privolaní boli hasiči, ktorí sa do bytu dostali cez balkón.

- 24.4. vykonaný sprievod Mariána M., ktorý bol eskortovaný na psychiatriu v Banskej Bystrici,

- 24.4. vykonané opatrenia ohľadom sťažnosti p. B. z Partizánskej ulice. Pretože jej nikto nevedel pomôcť, tak sa obrátila na MsP. Na susednom dome majiteľky p. F. sa rozpadali komíny, kde kusy tehál a omietky padali do dvora p. B. a mohlo dôjsť k zraneniu. Vykonané šetrenie, fotodokumentácia, p. F. upozornená, že sa môže dopustiť trestného činu ublíženia na zdraví, neúmyselným konaním. Do týždňa bol jeden komín odstránený a jeden opravený.

Máj:

-9.5. MsP oddeleniu výstavby oznámila, že je poškodené zábradlie na mostíku, ktorý spája ulicu Podhradovú s ulicou Partizánskou. Závada nie je doposiaľ odstránená, občania sa stále sťažujú.

-9.5. riešený M. B., ktorý si opitý " ustlal" na ceste I. triedy pri rybníku a ohrozoval ako bezpečnosť svoju, tak bezpečnosť cestnej premávky. Z cesty odstránený, vyriešený blokovou pokutou.

-9.5. večer vykonávané kontroly v časti Rimava-Kolkáreň. V bufete Minimix sa nachádzalo množstvo neprispôsobivých, kde dospelí sedeli v bufete a pili, ale deti behali po ceste. Deti z cesty vykázané. Do ukončenia služby do 22,00 hod., nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Následne informovaná hliadka OO PZ Hnúšťa.

-10.5. vykonávaná kontrola Šťavice, kde sa konalo sochárske sympózium

-10.5. poskytnutá prvá pomoc ľahko zranenej staršej žene, ktorú pri cúvaní auta zrazila vodička na parkovisku pri JSD na Daxnerovej ulici. Následne zrazená žena bola odovzdaná záchranárom.

- v mesiaci máj 2018 riešené 2 prípady, kedy vodičky osobných vozidiel poškodili dopravnú značku " jednosmerka" na Jozeffyho ulici. Obe vodičky škodu nahradili do pokladne MsÚ. Do dnešného dňa však nová značka nie je na mieste osadená.

- 11.5. zistený trestný čin krádeže, ktorého sa dopustili maloletí bratia Nikolas a Andreas S. z Partizánskej ulice. Prípad odovzdaný kriminálnej polícii OR PZ Rimavská Sobota.

- 14.5. na veľkej železničnej stanici zadržané dve osoby, sestry Ivona a Slavomíra B., z cigánskej osady Litava, okr. Krupina. Na uvedené osoby bolo vyhlásené celoštátne pátranie. Sestry boli odovzdané hliadke OO PZ Hnúšťa. Už mali v úmysle ostať v Tisovci, pretože tu už mali obidve vážnych priateľov, s ktorými žili.

-uvedeného dňa riešené správanie žiačky ZŠ Ľuby B. z Tisovca, ktorá sa v ZŠ správa agresívne voči spolužiakom. Spoločne s TSP (Mgr. Ivanová a R. Huľuková) boli v ZŠ vykonané opatrenia k vyriešeniu situácie.

-15.5. riešený priestupok- znečistenie verejného priestranstva pri Srdiečku maloletými bratmi Nikolasom a Andreasom S.. Spisový materiál odovzdaný na sociálnu kuratelu.

-16.5. riešená sťažnosť p. G. z Krivej, ktorému tzv. maďarský obchodníci sľúbili namontovať čatorňu za sumu 25.- eur. Po vykonaní práce ale už požadovali sumu 250.- eur! Poškodený im dal podľa dohody 25.- eur, ale Maďari sa mu vyhrážali, že po zvyšok peňazí si prídu a nebude sa mu to páčiť. Starý p. G. mal strach a požiadal MsP o pomoc. Boli dohodnuté opatrenia, spoločne s OO PZ Hnúšťa. Maďari však doposiaľ neprišli.

-18.5. počas vyplácania sociálnych dávok bolo zistené, že po námestí sa pohybujú deti, ktoré mali byť v škole. Okamžite oznámené do ZŠ, taktiež upozornení rodičia. Deti boli následne odoslané do ZŠ.

-21.5. riešený prípad krádeže vlámaním na povalu domu na ulici Partizánskej. Bol zistený páchateľ, maloletý Nikolas S.. Prípad oznámený kriminálnej polícii OR PZ Rimavská Sobota. Časť odcudzených vecí vrátených poškodenému.

- uvedeného dňa riešený prípad napadnutia poškodeného Š. B. z Daxnerovej ulice, ktorého na námestí fyzicky napadol Gustáv B. Napadnutý Š.B. sa bránil legálne držanou zbraňou. Vykonaný služobný zákrok na námestí. Následne poškodený vypočutý. Prípad oznámený na OO PZ Hnúšťa, kde policajti OO PZ Hnúšťa skonštatovali, že Gustáv B. sa nedopustil spáchania trestného činu výtržníctva. Preto prípad riešila MsP. Následne vyriešené uložením blokovej pokuty Gustávovi B.

- uvedeného dňa o 19,10 hod. oznámil O.G. z Rimavy, že mal návštevu a počas návštevy, niekto poškodil ich motorové vozidlo. Prehratý záznam kamerového systému, zistený vodič vozidla, ktorý sa dopustil poškodenia. Upovedomený majiteľ poškodeného vozidla, ako i OO PZ Hnúšťa.

- 24.5. riešená sťažnosť starého pána Z. M., ktorému maloletí Rómovia nahádzali do záhradky na Daxnerovej ulici rôzny odpad, staré drevá, plasty, kamene a iné. Vec na mieste riešená s rodičmi detí a poškodeným Z. M., k spokojnosti poškodeného. Páchatelia všetok odpad vyzbierali. Z. M. oznámenie nechcel podať.

- uvedeného dňa riešená sťažnosť vedúcej pošty, že niekto poškodil novovybudovaný murovaný plot okolo pošty. Oznámenie preverené, jednalo sa o maloleté deti rodiny B. od pošty. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu, prípad bol odovzdaný OO PZ Hnúšťa.

-uvedeného dňa preverené oznámenie, že rodina Ján B. sa nasťahovala do domčeka na Daxnerovej ulici, oproti bývalej predajni XPC. Bolo zistené, že domček im dala do prenájmu s následným odkúpením pani B., bytom na Daxnerovej ulici.

-25.5.preverovanie oznámenia, že traja mladiství, neprispôsobiví, hádzali skaly do dvora a do domu majiteľa R. O., bytom Malinovského ulica. Zistený páchateľ, mladistvý Lukáš M. z Podhradovej ulice. Vec bola riešená na mieste za prítomnosti majiteľov domu, rodičov Lukáša M.. Majiteľ domu trestné oznámenie nechcel podať.

-28.5. MsP zabezpečila vyčistenie dvora pošty od rôznych odpadkoch, ktoré tu boli nahádzané. Dospelí z rodiny B. sa samozrejme vyhovorili na deti, ale dvor upratali Jolana A. a Agáta P. Následne MsP, za prítomnosti vedúcej pošty, dvor skontrolovali.

-uvedeného dňa oznámila Helena S. z Daxnerovej, že je u nej nejaký muž, ktorý od nej žiada sumu 40.- eur a vydáva sa za veterinárneho lekára . Oznámenie okamžite preverené, kde sa jednalo naozaj o pracovníka RVPS Rimavská Sobota MVDr. J. G., ktorý H. S. uložil pokutu, za nezaočkované mačky proti besnote! Čo nemá zaočkované asi nikto.

-31.5. riešený roj včiel, ktoré sa usadili pri chodníku okolo ZŠ. Vyrozumení včelári, ktorí včely odstránili.

Jún:

- 1.6. zistené, že rodinný dom na Partizánskej ulici od majiteľky Evy G. odkúpil za sumu 17 000.- eur Ivan F., trv. bytom Tisovec, Hviezdoslavova 320 a už sa aj nasťahovali.

-4.6. vykonané opatrenia po silnej búrke, ktorá sa prehnala cez Tisovec, v Slávči zatopilo pivnice rodinných domov Maroša D. a Štefana C., na Daxnerovej ulici okolie domov Jozefa D. a Jozefa Š.. Privolaní boli hasiči, ktorí vykonali odčerpanie vody zo zaliatych priestorov.

-5.6.preverenie oznámenia Miroslava P. z Muránskej ulice, že v toku Losinca je veľký nános blata a taktiež vŕba aj s koreňmi. Po vykonaní ohliadky okamžite oznámené prednostovi MsÚ.

-11.6. poskytnutá prvá pomoc Júliusovi O., ktorý odpadol na tržnici. Po poskytnutí prvej pomoci bola privolaná RZP-čka, ktorá J. O. previezla do NsP Revúca.

- riešené oznámenie mladistvej M. M. zo Sládkovičovej ulice, že na Daxnerovej ulici ju slovne, a potom aj fyzicky napadla Irena P. Nakoľko došlo k zraneniu, bola poškodená odoslaná na lekárske ošetrenie. Následne sa ale na MsP už nedostavila, oznámenie už nechcela podať, že sa s I. P. dohodla.

-12.6. spoločne s TSP riešená rodina Kláry S., ktorá prejavila veľký záujem odísť z Tisovca bývať do Jelšavy. MsP a TSP jej poskytli všemožnú pomoc, ale nakoniec do Jelšavy neodišla.

-20.6. riešený oznámenie na Mariána M., ktorý sa v noci vyhrážal rodine zabitím a po Daxnerovej ulici sa pohyboval s nožom v ruke. Oznámenie preverené, M. M. zadržaný a prípad oznámený na OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o trestný čin.

-25.6. preverené oznámenie Vladimíra M., že má vykopnuté vchodové dvere na svojej časti domu na Daxnerovej ulici. Bolo zistené, že dvere poškodil a do domu vošiel sused Dušan M.. Oznámené na OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jedná o trestný čin.

-26.6. preverenie oznámenia, že v Losinci je zlomený drevený stĺp el. vedenia. Nakoľko el. vedenie bolo funkčné a na zemi, bolo zabezpečené miesto a vyrozumená havarijná služba SSE, ktorí odstránili poruchu.

-27.6. na základe žiadosti ODI OR PZ Rimavská Sobota, že v časti Bánovo došlo k dopravnej nehode a vodič z miesta ušiel, bol prehratý kamerový systém. Bolo zistené vozidlo z Revúcej.

-uvedeného dňa preverené oznámenie, že pri kontajneroch bytového domu č.622 na Štefánikovej ulici je skládka rôzneho odpadu. Preverením bolo zistené, že skládku tam vytvoril J. S. z Revúcej, ktorý predal byt v bytovke. Predvolaný na MsP, kde mu bola uložená bloková pokuta. Odpad z miesta odstránil.

Kamerový systém: okrem horeuvedených prípadov, kde boli použité záznamy z kamerového systému, by som uviedol ďalšie prípady :

- zistený páchateľ dopravnej nehody v Hnúšti, ktorý z miesta odišiel, zistení traja páchatelia krádeže chleba z pekárne Pod Hradovou, opakovane zistení páchatelia a uložené pokuty zaodpad na pozemku býv. Srdiečka, strata peňaženky L.O., ktorú stratila pred pekárňou Pod Hradovou, páchateľa znečistenia verejného priestranstva pri hornom závode CSM

Na základe dožiadaní Okresného súdu Rimavská Sobota, súdnych exekútorov, MsÚ, ZŠ vykonala MsP šetrenie k osobám, prípadne doručovanie písomnosti povinným osobám v celkom 22 prípadoch.

Na záver by som chcel vysloviť poďakovanie Mgr. Lucii Ivanovej a jej manželovi Milanovi Ivanovi (mená uvádzam z ich súhlasom), za starostlivosť o odchytených psov. Do tejto činnosti vkladajú svoj voľný čas a aj finančné prostriedky.

 

Ján Martiniak

náčelník MsP

 


Vytvorené: 5. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2018 08:35
Autor: Správca Webu