Navigácia

Obsah

SOŠ Tisovec - Obchodná verejná súťaž

Typ: ostatné
na prenechanie nebytových priestorov do nájmu za účelom prevádzkovania školského bufetu.

Stredná odborná škola
ul. Jesenského č. 903
980 61 TISOVEC
VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenechanie nebytových priestorov do nájmu za účelom prevádzkovania školského bufetu.
Súťažné podmienky:
Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola
ul. Jesenského č. 903
980 61 Tisovec
Zastúpený: Ing. Anna Kožiaková, riaditeľka školy
IČO: 00161632
DIČ: 2021292834
Telefón/fax: 0475493212, 0918320440
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kožiaková
E-mail: sostisovec@sostisovec.eu
1. Predmet súťaže:
* nebytový priestor o výmere 14m2 , miestnosť v budove školy
* účel nájmu - prevádzkovanie školského bufetu počas dní školského vyučovania v čase
od 7:30 hod. do 12:00 hod., výhradne pre žiakov a zamestnancov školy
* doba nájmu : od 01.09.2018 do 30.06.2021
* minimálna výška nájomného je 8,30 € za m2/rok
Vo výške nájomného nie je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s prevádzkovaním školského bufetu / el. energia, voda /. Určená bude kalkulačným listom, ktorý bude súčasťou zmluvy o nájme.
* splatnosť nájomného bude polročne, vždy vopred do 5. dňa príslušného mesiaca
2. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži:
* Súťaž začína 23. 07. 2018 zverejnením na úradnej tabuli mesta Tisovec, na internetovej
stránke SOŠ v Tisovci a v regionálnej tlači.
* V obálke účastník predloží:
- doklad preukazujúci totožnosť účastníka: fyzická osoba predloží overenú kópiu občianskeho preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu s obchodného registra,
Telefón Fax E-mail Internet Adresa
ústr.047/5493212 047/54 94 635 sostisovec@sostisovec.eu sostisovec.eu Jesenského 903
riaditeľ 0918320440 IČO: 00161632 DIČ: 2021292834 980 61 Tisovec BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TISOVEC

- písomný návrh obsahujúci návrh resp. súhlas s cenou nájomného za 1 m2 ročne za nájom nebytového priestoru, ktorý je uvedený v predmete obchodnej verejnej súťaže. SOŠ nie je platcom DPH, navrhovaná minimálna cena je cenou konečnou.
* Účastník nemôže údaje svojho návrhu označiť ako dôverné.
* Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v súťaži.
3. Spôsob a miesto podávania súťažných návrhov:
Súťažný návrh je možné zaslať poštou alebo doručiť osobne do 06. 08. 2018 15:00 hod.
/ vrátane / na adresu vyhlasovateľa. Rozhodujúci je dátum a čas fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky.
Navrhovateľ je povinný doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením:
„Obchodná verejná súťaž – Prevádzkovanie školského bufetu“
„NEOTVÁRAŤ!“
Do súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené po termíne určenom v súťažných podmienkach a ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam.
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní meniť ani dopĺňať.
4. Vyhlásenie výsledkov súťaže
Otváranie obálok sa uskutoční 07. 08.2018, o 8:00 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
Zúčastniť sa ho môžu všetci navrhovatelia. Kritériom hodnotenia je najvýhodnejší návrh z hľadiska výšky ceny nájomného.
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom
v nasledujúci pracovný deň po vyhodnotení OVS.
Nájomná zmluva s víťazným uchádzačom bude uzatvorená po udelení a doručení súhlasu predsedom ÚBBSK.
5. Informácie o možnosti obhliadky priestorov k prenájmu
poskytujú p. Linda Mojžišová alebo Ing. Anna Kožiaková osobne, alebo
na t.č. 0475493212, 0918320440, e-mail: sostisovec@sostisovec.eu
6. Výhrada zrušenia súťaže a odmietnutia návrhov
SOŠ v Tisovci si vyhradzuje právo kedykoľvek túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, alebo všetky predložené súťažné návrhy odmietnuť. Vyhradzuje si právo vyjadriť svoj súhlas – nesúhlas s predmetom podnikania.
O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí svoje návrhy podali, písomne informovaní.
Tisovec, 18. 07. 2018 Ing. Anna Kožiaková
riaditeľka školy


Príloha

Vytvorené: 18. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2018 12:58
Autor: Správca Webu