Navigácia

Obsah

Registrácia zvierat bez pôvodu - usmernenie

Typ: ostatné
Registrácia zvierat bez pôvodu - usmernenie 1Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (d'alej len ,,ŠVPs sR"1
podl'a 9 6 ods. 2 písm' a) a písm' p) zákona č.39/2oo7 Z. z. o Veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Veterinárnej starostlivosti") usmerňuje regionálne
veterinárne a potravinové správy (d'alej len ,,RVPS"), Plemenárske služby Slovenskej republiky,
š'p. (d'alej len ,,PS SR") a všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelbv, právnické osoby
V procese registrácie zvierat ovce, kozy, ošípané bez známeho pôvodu, neoznačené, resp.
neregistrované V Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (d'alej len ,,CEHZ").
Podl'a 5 L9 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá
identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v CEHZ'
Podl'a 9 40a zákona o veterinárnej starostlivostivlastník hospodárskych zvierat, držitel'
hospodárskych zvieratá alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je
povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat'
Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané Vo
vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. I8l2o7z
7. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vĺdieka Slovenskej republiky č. L7l2oI2
Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v zneníneskorších predpisov.
V súvislosti s uvedenými právnymi predpĺsmi na identifikáciu a registráciu oviec, kôz
a ošípaných, ŠVPs sR usmerňuje postup registrácie oviec, kôz a ošípaných, ktoré sú
neoznačené, bez známeho pôvodu, resp' neregistrované v CEHZ nasledovne:
odo dňa ol.o5'2022 nebudú môcť držitelia zvierat druhu ovca, koza a domáca ošípaná nahlásiť
do registrovaného chovu v CEHZ, zviera, ktoré nemá známy pôvod. To znamená, že nebude možné nahlásiť do CEHZ zvieratá, ktoré pochádzajú z chovov neregistrovaných v CEHZ alebo
zvieratá pochádzajúce z iných krajín, ktoré nesprevádza veterinárne osvedčenie, osvedčujúce
alebo preukazujúce pôvod zvierat.

Po 01.05.2022 v CEHZ nebudú spracované tlačivá ,,Hlásenie zmien oviec/kôz a Hlásenie zmien
v počte ošípaných", ktoré budú obsahovať udalosť s kódom:
21 zaregistrova n ie staršieho žijúceho barana
22zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice pre ovce a pre kozy
23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
24 zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
20 nahlásenie počiatočnéhos tavu/počtu novo označených ošípanýchp re ošípané.
Hlásenia s uvedenými kódmi prijaté do CEHZ po 01. máji 2022 nebude môcť CtHz
spracovať. o prijatom hlásení s požiadavkou registrácie oviec, kôz, ošípaných s neznámym
pôvodom CEHZ informuje e-mailovou poštou príslušnúR VPS.
RVPS vykonaním úradnej kontroly identifikácie a registrácie zvierat na mieste preverí
dôvod zaslania hlásenia o zvieratách bez pôvodu.
Riaditelia regionálnych veterinárnych a potravinových správ zabezpečia, aby toto
usmernenie mali k dispozícií všetci úradní veterinárni lekári - veterinárni inšpektori, ktorí
vykonávajú veterinárne kontroly na úseku identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat,
zdravia a ochrany zvierat, úseku hygieny potravín živočíšnehop ôvodu a na úseku vedl'ajších
živočíšnycphr oduktov, v pôsobnosti RVPS a dodržiavali vyššie uvedené postupy.


Príloha

Vytvorené: 14. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2022 16:08
Autor: Správca Webu