Navigácia

Obsah

Priaznivá epidemiologická situácia otvorila v mesiaci jún brány našich škôl, vyučovanie v základnej umeleckej škole pokračuje dištančnou formou.

Typ: ostatné
Priaznivá epidemiologická situácia otvorila v mesiaci jún brány našich škôl, vyučovanie v základnej umeleckej škole pokračuje dištančnou formou.  1Na základe prieskumu, zvážení miestnych špecifík a po dohode s riaditeľmi škôl a školských zariadení, mesto rozhodlo o obnovení vyučovania v materských školách a základnej škole.

Priaznivá epidemiologická situácia a nízky výskyt nových prípadov umožnili zrýchliť proces uvoľňovania prijatých opatrení. Práve priaznivá epidemiologická situácia viedla ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní a s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 k prijatiu rozhodnutia o obnovení školského vyučovania. Minister umožnil zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.6.2020.

Podľa rozhodnutia ministra sa mesto Tisovec ako zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení mohlo rozhodnúť, vzhľadom na naše miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či školy a školské zariadenia otvoria a v akom režime.

Mesto Tisovec dňa 21. mája 2020 v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení zvážilo miestne špecifiká, personálne, materiálne a priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu.

Personálne, materiálne a priestorové možnosti Základnej školy Dr. V. Clementisa umožnili obnovenie prevádzky základnej školy v rozsahu 1. až 5. ročníka, v čase od 6:30 hod. do 15:30 hod. Vyučovanie v 6. až 9. ročníku aj naďalej prebieha dištančnou formou vzdelávania.

Personálne, materiálne a priestorové možnosti Materskej školy Tisovec umožnili obnovenie prevádzky materskej školy len v obmedzenom režime, pričom prevádzka je zabezpečená len v troch zo štyroch tried, nakoľko v jednej triede sú zamestnanci patriaci k rizikovým skupinám. Personálne, materiálne a priestorové možnosti Materskej školy Rimavská Píla umožňujú obnovenie prevádzky materskej školy len v obmedzenom režime, pričom prevádzka je zabezpečená len dopoludnia v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. Materská škola nedisponuje dostatočnými priestorovými kapacitami na absolvovanie povinného odpočinku na lôžku.

Mesto Tisovec v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení v období od 21. mája do 25. mája 2020 vykonalo prieskum záujmu zákonných zástupcov o návštevu školy a školského zariadenia ich dieťaťom/deťmi. Na základe vykonaného prieskumu budú školy a školské zariadenia navštevovať deti a žiaci nasledovne:

  • Materskú školu Tisovec bude navštevovať 41 detí,
  • Materskú školu Rimavská Píla bude navštevovať 14 detí,
  • Základnú školu Dr. V. Clementisa bude navštevovať približne 140 žiakov, z toho približne 108 žiakov využije služby zariadenia školského stravovania.

Na základe prieskumu, zvážení miestnych špecifík a po dohode s riaditeľmi škôl a školských zariadení, mesto rozhodlo o obnovení vyučovania v materských školách a základnej škole.

S obnovením vyučovania bolo nevyhnutné zo strany mesta, ako aj riaditeľov zabezpečiť splnenie prísnych hygienických opatrení, ktoré sú náročnejšie na financovanie, ale aj personálne kapacity.

Vyučovanie v základnej umeleckej škole nebude obnovené do konca aktuálneho školského roka a vyučovanie aj naďalej bude prebiehať dištančnou formou. Mesto v spolupráci s riaditeľom zvážilo personálne, materiálne, priestorové možnosti umeleckej školy. Vzhľadom na plnenie náročných hygienických opatrení v porovnaní s bežnou prevádzkou v predchádzajúcich rokoch, ktorých financovanie by bolo vysoko náročné, k značnému počtu pedagogických zamestnancov zaradených do rizikovej skupiny, ale aj na ustálený systém vyučovania dištančnou formou, mesto nepristúpilo k obnoveniu vyučovacieho procesu v individuálnej forme.

 

PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy: „Dlho sme čakali, kým sa otvoria brány škôl. Nakoniec sa vrátili žiaci 1.-5. ročníka. Žiaci 6.-9. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne. 1. júna nastúpilo do školy približne 70% žiakov. Žiaci sa tešili na svojich spolužiakov, ale aj učiteľov. Život v škole je trochu iný. Ráno  všetci prechádzame zdravotným filtrom, nosíme rúška, dodržiavame rozostupy, deti sa učia v blokoch, obedujú len so svojou triedou. Všetko sa vždy dezinfikuje. Napriek tejto netradičnej situácii, zvládame všetko s prehľadom a úsmevom na tvári. Aj keď sa nám smejú  oči, lebo ústa nám skrývajú rúška.“

 

Mgr. M. Matucha, riaditeľ základnej umeleckej školy: „Od 16. marca 2020, kedy bola základná umelecká škola uzavretá, prešli všetci pedagógovia základnej umeleckej školy na formu dištančného vzdelávania. Vyučovanie touto formou v domácom prostredí je náročné na prípravu notového materiálu, nahrávanie inštruktážnych videí, vypracovávanie pracovných listov, ale najmä na technické zabezpečenie online  videohovoru, počas ktorého je úlohou žiaka správna interpretácia nacvičenej skladby na hudobnom nástroji v „priamom prenose“ alebo zopakovanie tanečného prvku podľa inštruktážneho videa, ktoré posiela žiakom učiteľ tanečného odboru. Úlohou pedagóga je vyhodnotenie dosiahnutého výkonu, korektúra prípadných chýb a motivácia žiakov do ďalšieho nácviku.

Po počiatočných technických problémoch a ustálení rozvrhu videohovorov s jednotlivými žiakmi, sa forma dištančného vzdelávania stala základnou formou vzdelávania. Zaznamenali sme so strany žiakov aj rodičov veľmi pozitívne ohlasy na tento spôsob vyučovania, čo nás viedlo k rozhodnutiu, aby sme aj napriek otvoreniu individuálneho vyučovania, pokračovali až do konca  školského roka v jeho dištančnej forme. Nebol to však jediný dôvod. Museli sme zvážiť aj rizikovú skupinu našich pedagógov, priestorové, personálne a finančné možnosti.   

Chcem sa všetkým rodičom poďakovať za ústretovosť a promptné riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré vznikli pri zavádzaní vyučovania cez internet. Som presvedčený, že spoločnými silami zvládneme záver školského roka a s úsmevom sa stretneme opäť v septembri pri otvorení nového školského roka. Samozrejme, už v našej hudobnej školičke s Vašimi detičkami!“

 

J. Hodoňová, riaditeľka materskej školy Tisovec:Zabezpečenie prevádzky MŠ sme rozpracovali  v  Pokynoch pre zákonných zástupcov. Deti preberajú poverení zamestnanci pred vchodom a odvedú do tried, pričom všetci dodržiavame sprísnené bezpečnostné a hygienické podmienky. Od marca, kedy sa prerušila prevádzka, spolupracujeme so zriaďovateľom – mestom, ktorý nám pred otvorením  zabezpečil ochranné a dezinfekčné prostriedky, nevyskytli sa žiadne problémy.“

 

A. Medveďová, riaditeľka materskej školy Rim. Píla: „Pravdou je, že sme sa obávali otvorenia materskej školy za takých prísnych epidemiologicko- hygienických podmienok. V pondelok nastúpilo z 15 detí 13, ktoré učiteľky s ochrannými štítmi, preberali od zákonných zástupcov pri vchode do budovy, vykonali ranný filter, rúška si deti odložili do skriniek. V triede sme podľa možností v skupinkách vykonávali výchovno – vzdelávacie aktivity, za priaznivého počasia na školskom dvore. Pravidelne dezinfikujeme hračky, zariadenie, priestory školy, aj záhradné vybavenie. Je to náročné na zvládnutie pri daných opatreniach, ale pre spokojnosť rodičov a radostné hry detí s kamarátmi to určite zvládneme.“


Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2020 09:06
Autor: Správca Webu