Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci 1 25.mája 2022 o 16:00 hod.v Kultúrnom dome v Rimavskej Píle

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 25. mája 2022 o 16,00h v Kultúrnom dome v Rimavskej Píle.

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Informatívna správa o činnosti Výboru m. č. Rimavská Píla
Predkladá: Mgr. Ľ. Bagačka, predseda Výboru m. č. Rimavská Píla
7. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ základnej umeleckej školy
11. Návrh o zaradenie uchádzača do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j. na Jesenského ulici 1470 v Tisovci
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
12. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru odpredať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Návrh na odpredaj majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod autobusovou stanicou
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
16. Návrh k vydaniu súhlasného stanoviska k možnosti odkúpenia pozemkov do vlastníctva SAD a. s. Lučenec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
17. Pozvanie od partnerských miest a obcí
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
18. Kronika MESTA TISOVEC za rok 2018
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu
19. Záver
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Príloha

Vytvorené: 20. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2022 8:32
Autor: Správca Webu