Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci 127. apríla 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 27. apríla 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za I. štvrťrok 2022
Predkladá: J. Vengrín, náčelník mestskej polície
8. Návrh na pridelenie voľného bytu v 30 b. j. na Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
9. Návrh na ukončenie zmlúv o nájme nebytových priestorov
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
10. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
11. Návrh k vydaniu súhlasného stanoviska k možnosti odkúpenia pozemkov do vlastníctva SAD a. s. Lučenec
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
12. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru odpredať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
14. Návrh na odkúpenie časti pozemku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Rozhodnutie primátorky mesta na zmenu tajomníka stálej pracovnej komisie mestského zastupiteľstva
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
16. Záver
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC

 

 


Vytvorené: 21. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2022 11:52
Autor: Správca Webu