Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1utorok 25. októbra 2022 o 16,00h

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v utorok 25. októbra 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za III. štvrťrok 2022
Predkladá: J. Vengrín, náčelník mestskej polície
7. Správa č. 4/2022 z vykonanej kontroly „Základná umelecká škola Tisovec- kontrola personálnej agendy ku dňu 31.08.2022“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavní kontrolórka mesta
8. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
Predkladá: J. Hodoňová, riaditeľka MŠ Tisovec
A. Medveďová, riaditeľka MŠ Rimavská Píla
PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Mgr. M. Matucha, riaditeľ ZUŠ Tisovec
9. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Havarijný stav plynovej kotolne v budove mestského úradu
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Tisovec k 30.06.2022
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Ponuky na odpredaj nehnuteľností
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Záver
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 21. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2022 08:15
Autor: Správca Webu