Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1 v stredu 28. septembra 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 28. septembra 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa z vykonanej kontroly „Kontrola nájomných zmlúv nebytových priestorov a obecných pozemkov vo vlastníctve mesta ku dňu 31.12.2021“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavní kontrolórka mesta
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Vyplatenie odmien v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Návrh na schválenie cien tepla dodávaného SLUŽBAMI MESTA TISOVEC, s.r.o. pre rok 2022
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
13. Zmena termínu októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
14. Záver


Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 22. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2022 15:10
Autor: Správca Webu