Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 129.6.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 29. júna 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správy hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu MESTA TISOVEC za rok 2021
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Záverečný účet MESTA TISOVEC za rok 2021
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 za Mesto Tisovec a čerpanie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Návrh VZN č. 1/2022 o nájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MESTA TISOVEC
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
13. Návrh na prenájom majetku mesta
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
14. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
2
15. Návrh na vydanie stanoviska k prevádzkovaniu kurzových stávok spol. TIPSPORT SK a.s.
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
16. Otvorenie prevádzky
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
17. Žiadosť o vydanie súhlasu s používaním symbolov mesta
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
18. Návrh členov komisie za účelom vyhodnotenie výsledkov verejného obstarávania
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
19. Návrh na odpredaj majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
20. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
21. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru odpredať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
22. Návrh Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
23. Žiadosti o odkúpenie rodinného domu a pozemkov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
24. Žiadosť o prenájom pozemku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
25. Návrh na udelenie CENY MESTA
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu
26. Určenie finančného pásma pre školské stravovanie
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
27. Záver
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 23. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2022 18:41
Autor: Správca Webu