Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 126. januára 2022 o 16,00h v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 26. januára 2022 o 16,00h v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na I. polrok 2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Správa o činnosti Mestskej polície Tisovec za rok 2021
Predkladá: J. Vengrín, zastupujúci náčelník mestskej polície
9. Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
10. Ukončenie nájomnej zmluvy
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
11. Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
12. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
14. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
15. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
16. Návrh na schválenie cien tepla dodávaného SLUŽBAMI MESTA TISOVEC, s.r.o. pre rok 2022
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ spol. SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.
17. Diskusia
18. Záver

Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 20. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 1. 2022 08:09
Autor: Správca Webu