Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
erb15.12. 2021 o 16:00 hod. Spoločenská sála MsKS

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa

15. decembra 2021 o 16,00h v Spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

PROGRAM


1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2021 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. Mário Keleti, predseda Ekonomickej komisie
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024 Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy
11. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024 Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec
Predkladá: Ing. Karol Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
13. Návrh na prevod majetku mesta formou zámennej zmluvy
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
16. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
17. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci na rok 2022
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
18. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľností
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
19. Návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
20. Diskusia
21. Záver
Mgr. Irena Milecová v. r.
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 10. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2021 08:18
Autor: Správca Webu