Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 127. októbra 2021 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2021 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa školských zariadení o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 Predkladá: J. Hodoňová, riaditeľka Materskej školy Tisovec
A. Medveďová, riaditeľka Materskej školy Rimavská Píla
PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Mgr. M. Matucha, riaditeľ ZUŠ Tisovec
8. Správa č. 2/2021 z vykonanej kontroly „Kontrola nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu v k. ú. Tisovec a Rimavská Píla“ Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 6 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Zaradenie do návrhu poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j. na Jesenského ulici 1470 v Tisovci
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
13. Návrh na odpredaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
16. Informácia o zverejnených výzvach a zámere mesta zapojiť sa do vyhlásených výziev
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
17. Diskusia
18. Záver
Mgr. Irena Milecová v. r.
primátorka MESTA TISOVEC

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 16. augusta 2021. Pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. c), e) až k) rovnako.
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
e) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
f) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
g) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
h) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
i) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
j) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.


Vytvorené: 21. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2021 08:31
Autor: Správca Webu