Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
 Pozvánka na zasadnutie MsZ 129. september 2021 o 16,00h v Zasadačke MsÚ

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 29. septembra 2021 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 za Základnú umeleckú školu Tisovec Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ základnej umeleckej školy
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2019 o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
9. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
10. Návrh na prevod majetku mesta formou zámennej zmluvy Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
11. Návrh na prenájom majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
12. Návrh na zverejnenie zámeru odpredať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Prečíslovanie dodatkov k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Informácia o zverejnených výzvach a zámere mesta zapojiť sa do vyhlásenej výzvy
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
15. Zmena člena Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a informácia o určení tajomníčky Ekonomickej komisie
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
16. Diskusia
17. Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 16. augusta 2021. Pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. c), e) až k) rovnako.

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
e) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
f) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
g) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
h) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
i) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
j) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec

Dokumentácia


Vytvorené: 23. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2021 08:04
Autor: Správca Webu