Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 131. marca 2021 o 16:00 hod v Spoločenskej sále MsKS

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 31. marca 2021 o 16,00h v Spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Odborné stanovisko NP Muránska Planina k vyplateniu pomernej časti finančnej náhrady na území NPR Šarkanica za rok 2020 Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
Prizvaný: Ing. J. Šmídt, riaditeľ správy NP Muránska Planina
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec za rok 2020 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na I. polrok 2021 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka
10. Správa č. 3/2020 z vykonanej kontroly „Prideľovanie mestských nájomných bytov – dodržiavanie príslušnej legislatívy“ Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 za Mesto Tisovec Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
13. Návrh na predaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Návrh na schválenie dodatku k nájomnej zmluve Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
16. Žiadosť o predaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
17. Návrh o zaradenie do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
18. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
19. Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci na rok 2021 Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
20. Účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. za rok 2020 a Plán hospodárenia spoločnosti na rok 2021 Predkladá: Ing. K. Kubíni, riaditeľ Mestských lesov Tisovec, s.r.o.
21. Účtovná závierka spoločnosti SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o. za rok 2020 a Plán hospodárenia spoločnosti na rok 2021 Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ SLUŽIEB MESTA TISOVEC, s.r.o.
22. Informácia o končiacom funkčnom období riaditeľky Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec a riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
23. Diskusia
24. Záver
Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 131 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 22. marca 2021.

Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) vyhlášky sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 3. zákaz podávania rúk;
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia;
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Príloha

Vytvorené: 25. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2021 14:55
Autor: Správca Webu