Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 115.decembra o 16:00 hod v Spoločenskej sále MsKS

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v TISOVCI

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2020 o 16,00h v Spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa č. 2/2020 o výsledku kontroly Sociálne služby Mesta Tisovec – sociálna odkázanosť a poskytovanie sociálnej výpomoci Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Návrh rozpočtu Mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2021 a 2023 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Návrh rozpočtu Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy
11. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
12. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 Základnej umeleckej školy Tisovec Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Predkladá: M. Šlajfer, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
16. Návrh splnomocnenia pre primátorku mesta na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
17. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
18. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
19. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
20. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a RR
21. Návrh uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci na rok 2020 a na doplnenie nájomných zmlúv Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
22. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľností Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
23. Kronika Mesta Tisovec za rok 2017 Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu
M. Kojnoková, kronikárka mesta
24. Návrh na predĺženie lehoty čerpania istiny úveru Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
25. Návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021 Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
- 3 -
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
26. Informácie k aktuálnym výzvam a návrh na predloženie žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
27. Informácie k aktuálnej výzve a návrh na predloženie žiadostí na poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
28. Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Tisovec Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
29. Diskusia
30. Záver
Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 24 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 16. novembra 2020.
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) vyhlášky sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 3. zákaz podávania rúk;
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia;
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Príloha

Vytvorené: 9. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2020 12:42
Autor: Správca Webu