Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 130.september 2020 o 16:00 hod v zasadačke MsÚ v Tisovci

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v TISOVCI

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 30. septembra 2020 (v stredu) o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM


1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a vyhlásenie nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu prvej náhradníčky na poslankyňu mestského zastupiteľstva
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
8. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Tisovec za rok 2019 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
9. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 Základnej umeleckej školy Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
10. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci, mimoriadne za obdobie od 01.06.2020 do 31.08.2020
Predkladá: J. Martiniak, náčelník Mestskej polície v Tisovci
11. Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
12. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Návrh na zaradenie do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
14. Návrh žiadosti o kúpu, respektíve prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Tisovec
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
15. Návrh na zmenu ceny tepla dodávaného obchodnou spoločnosťou Služby Mesta Tisovec, s.r.o. na regulačné obdobie
Predkladá: Ing. Š. Bálint, riaditeľ obchodnej spoločnosti Služby Mesta Tisovec, s.r.o.
16. Návrh dodatku č. 16 k nájomnej zmluve na prenájom lesných pozemkov
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
17. Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
18. Informácie k vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
19. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku a dopravného ostrovčeka
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
20. Informácia k podpísaniu protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva mesta
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
21. Zvolenie predsedu stálej – pracovnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
22. Poverenie poslanca na vykonávanie občianskych sobášov
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
23. Záver

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Vytvorené: 24. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2020 08:11
Autor: Správca Webu