Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ 22.2.2023

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 22.2.2023 1 v stredu 22. februára 2023 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať
v stredu 22. februára 2023 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MESTA TISOVEC za rok 2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Zaradenie uchádzača do LXXXII. PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
9. Návrhy Zmlúv o výpožičke
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
10. Návrhy Dodatkov k nájomným zmluvám o prenájme pozemkov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
11. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
12. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
13. Návrh na vyradenie kníh z knižničného fondu Mestskej knižnice A. H. Škultétyho
Predkladá: M. Kojnoková, vedúca Mestskej knižnice A. H. Škultétyho
14. Diskusia
15. Záver
Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 20. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2023 11:45
Autor: Správca Webu