Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 29.5.2024

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 29. mája 2024 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Rimavskej Píle.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Informatívna správa o činnosti Výboru m. č. Rimavská Píla
Prekladá: Ing. J. Belica, predseda Výboru m. č. Rimavská Píla
7. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
8. Výberové konanie na obsadenie funkcie: mestský kronikár/kronikárka
Predkladá: Mgr. M. Migaľa, vedúci odd. sociálnych služieb a školstva
9. SPRÁVA z vykonanej kontroly „ Kontrola činnosti Oddelenia výstavby - platnosť revíznych správ v objektoch vo vlastníctve mesta Tisovec
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh poplatkov v Mestskej knižnici A. H. Škultétyho
Predkladá: M. Kojnoková, vedúci mestskej knižnice
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2024 pre Základnú školu Dr. V. Clementisa
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa
12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 pre mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
13. Správa audítora ku Konsolidovanej výročnej správe mesta Tisovec za rok 2022
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
14. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2023
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
15. Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2023
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
16. Prenájom majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
17. Zmena prevádzkového času na nočný
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
18. Rôzne 18/1 Pozvanie mesta Tăuții-Măgherăuș
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
18/2 Program DNÍ MESTA TISOVEC a návrh na udelenie ceny mesta
Predkladá: M. Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu
Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
19. Diskusia
20. Záver


Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Príloha

Vytvorené: 23. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2024 14:50
Autor: Správca Webu