Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 25.10.2023

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 25. októbra 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za III. štvrťrok 2023
Predkladá: J. Barto, poverený náčelník mestskej polície
8. Správa z vykonanej kontroly „Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie závad zistených pri kontrole prevádzky služobných motorových vozidiel“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023
Predkladá: J. Hodoňová, riaditeľka MŠ Daxnerova 1085, Tisovec
A. Medveďová, riaditeľka MŠ Vansovej 231, Tisovec
PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Mgr. M. Matucha, riaditeľ ZUŠ Tisovec
10. Projekt ,,Modernizácia Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec“
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
12. Informácia o vydaní Pracovného poriadok Mestského úradu v Tisovci
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
14. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC
Zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle (§ 12 ods. 4 zákona) dňa 19.10.2023


Príloha

Vytvorené: 19. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2023 11:54
Autor: Správca Webu