Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 27.9.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať
v stredu 27. septembra 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec
Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec
9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Tisovec k 30.06.2023
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
10. Konsolidovaná výročná správa Mesta Tisovec za rok 2022
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
11. Predaj nehnuteľností
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
12. Prenájom nehnuteľností
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
13. Žiadosti na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie soc. služieb a školstva
14. Vstupná správa pre spracovanie Aktualizovaného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MESTA TISOVEC na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030
Predkladá: PhDr. P. Čipková, prednostka mestského úradu
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 22. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2023 9:34
Autor: Správca Webu