Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 30.8.2023


Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať
v stredu 30. augusta 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za II. štvrťrok 2023
Predkladá: J. Barto, zastupujúci náčelník mestskej polície
8. Správa z vykonanej kontroly „Kontrola umiestnenia kontajnerov na pevný komunálny odpad na území Mesta Tisovec - stav ku dňu 31.12.2022“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 za mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy Tisovec
11. Predaj majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
12. Prenájom majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
13. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zámer predať majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
14. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zámer prenajať majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
15. Návrh Organizačného a rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Tisovci
Predkladá: PhDr. P. Čipková, prednostka mestského úradu
16. Rôzne
Informácia zamestnávateľa o vydaní Pracovného poriadku pre školy bez právnej subjektivity
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
17. Diskusia
18. Záver


Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 23. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 8. 2023 12:56
Autor: Správca Webu