Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné | Oznamy
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 27.6.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať
v utorok 27. júna 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na II. polrok 2023
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu MESTA TISOVEC za rok 2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Záverečný účet MESTA TISOVEC za rok 2022
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy Tisovec
12. Vyradenie uchádzačky z návrhu LXXXI. Poradovníka o pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
13. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľností
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
14. Odpredaj nehnuteľností
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
15. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru mesta prenajať majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec tel. č. 047/5603888; www.tisovec.com
e-mail: mesto@tisovec.com
2
16. Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru mesta predať majetok mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
17. Návrhy nájomných zmlúv
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
18. Informácia o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, určenie volebných okrskov a volebných miestností a určenie zapisovateľov okrskových volebných komisií
Predkladá: D. Mániová, zamestnankyňa mestského úradu zodpovedná za voľby do NR SR
19. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy Tisovec
Predkladá: PhDr. P. Čipková, prednostka mestského úradu
20. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
Predkladá: Mgr. M. Svobodová, členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
21. Návrh Zmluvy o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta
22. Diskusia
23. Záver


Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 22. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2023 9:04
Autor: Správca Webu