Navigácia

Obsah

Poplatok za zmesový komunálny odpad pre rok 2021 vzrastie o 5,50 Eur

Typ: ostatné
ErbMestské zastupiteľstvo v Tisovci na rokovaní dňa 15.12.2020 schválilo zvýšenie poplatku za zmesový komunálny odpad pre rok 2021 na 27,50 Eur za osobu za kalendárny rok. Ak by mali byť výdavky na odpadové hospodárstvo v našom meste uhrádzané príjmom z poplatku za KO a DSO, tak poplatok by musel byť stanovený na úroveň takmer 39,00 Eur.

Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa upravujú doteraz účinné sadzby za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Tak ako pri schvaľovaní VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2019, tak aj pri schvaľovaní nového VZN sa brali do úvahy výstupy kontroly z názvom: „Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálnych odpadov“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“). Pri kontrole NKÚ poukázal na problém, ktorým bolo doplácanie finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi z vlastného rozpočtu kontrolovaných samospráv napriek tomu, že za túto činnosť majú platiť občania. Podľa NKÚ nemôže byť preto reálne splnená hlavná myšlienka nového zákona „čím viac vytriediš, tým menej zaplatíš“. Aj mesto Tisovec patrí k samosprávam, ktoré financuje odpady z vlastného rozpočtu aj napriek tomu, že táto činnosť má byť podľa zákona o odpadoch krytá výnosom z miestneho poplatku.

Prehľad vývoja predpisov, skutočných platieb a výdavkov na odpadové hospodárstvo v meste Tisovec v rokoch 2014-2019

Rok

Predpis
poplatku
podľa
rozhodnutia

Skutočná
úhrada
poplatku

Výdavky
na OH*

Doplatok
na OH
z rozopčtu mesta 

Výška
poplatku

2014

60 962 €

59 810 €

96 534 €

36 724 €

15,70 €

2015

62 337 €

57 749 €

105 012 €

47 263 €

15,70 €

2016

62 000 €

56 391 €

 98 880 €

42 489 €

15,70 €

2017

59 974 €

53 373 €

 122 802 €

69 429 €

15,70 €

2018

59 729 €

55 581 €

117 320 €

61 739 €

15,70 €

2019

58 589 €

56 930 €

115 885 €

58 955 €

15,70 €

Poznámka: * OH - odpadové hospodárstvo
 
Výška poplatku stanovená pre roky 2014 až 2019 na osobu a kalendárny deň nebola postačujúca na úhradu celkových výdavkov v sledovaných rokoch. Mesto muselo tieto výdavky vyrovnávať z iných príjmov, ktoré mohli byť použité na ďalší rozovoj mesta (napríklad pri budovaní detských ihrísk, chodníkov, rekonštrukcií budov, budovaní kontajnerových stojísk a iných).
 
Nie je správne si myslieť, že zvyšovaním poplatkov pre roky 2020 a 2021 sme chceli vyrovnávať výpadok na príjmoch z poplatkov za KO a DSO, ktoré neboli uhradené poplatníkmi. Nedoplatky poplatníkov boli vymáhané exekučne, a rovnako v tom budeme pokračovať v nasledujúcom období.
 
Dôvody zvyšovania poplatku v roku 2021:
 1. Poplatok stanovený pre rok 2020 vychádzal z predpokladu, že výdavok za zneškodňovanie KO a DSO na skláde v meste Hnúšťa bude 39,01 €/t. Výdavok za zneškodňovanie KO a DSO bol v priebehu mesiaca január 2020 zvýšený o 9,69 €/t, avšak toto navýšenie v poplatku stanovenom pre rok 2020 nebolo zohľadnené.
   
 2. Z dôvodu dočasného uzatvorenia skládky v meste Hnúšťa, mesto Tisovec bude zneškodňovať odpad na novej skládke s predpokladaným výdavkom 54,00 €/t (nárast 5,30 €/t) za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a s predpokladaným výdavkom 60,36 €/t (nárast 11,66 €/t) za zneškodnenie veľkoobjemového odpadu.
   
 3. Pre rok 2020 sa zákonný poplatok pre mesto Tisovec nemenil, zostal na úrovni 13 € / t z dôvodu, že mesto dosiahlo v roku 2019 mieru vytriedenia 30,76%. Predpokladaná miera vytriedenia za rok 2020 pre určenie zákonného poplatku v roku 2021 je nad úrovňou 50%, z toho vyplývajúci zákonný poplatok za uloženie pre rok 2021 bude 15,00 €/t (nárast 2,00 €/t). 
   
 4. Zmesový komunálny odpad budeme musieť dopravovať na väčšie vzdalenosti, z dôvodu dočasného uzatvorenia skládky, kde predpokladáme nárast výdavkov o takmer 12,50 €/t.
   

Na základe zvýšenia zákonného poplatku pre rok 2021 v závislosti od miery vytriedenia komunálneho odpadu a predpokladanej miery vytriedenia za mesto Tisovec, zvýšenia poplatku za zneškodnenie uložením 1 tony komunálneho odpadu na novej skládke, potreby prepravy vyzbieraného odpadu na novú skládku, predpokladaného množstva uloženého komunálneho odpadu na skládke na úrovni roka 2021 (cca 805 t), ostatných nákladov  na činnosti súvisiacich so zneškodnením nebezpečného odpadu a spracovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a z toho vyplývajúcih predpokladaných výdavkov na zneškodňovanie odpadu na rok 2021, ako aj uplatnenia odpustení a zníženia poplatkov pri aktuálnom počte poplatníkov by poplatok za zneškodňovanie komunálneho odpadu musel byť na úrovni 39,00 € /osoba/ rok. Takto určený poplatok by predstavoval zvýšenie poplatku z 22,00 €/osoba/rok na 39,00 €/osoba/rok, čo znamenalo navýšenie o 17,00 €/osoba/rok (77,27%).

Určenie prepokladaných výdavkov na zneškodňovanie odpadu na rok 2021 si je možné pozrieť v nasledovnej prílohe: Dôvodová správa k Návrhu VZN č. 4/2020

Poplatok za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu na rok 2021 bol schválený vo výške 27,50 €/osoba/rok. Schválenie poplatku predstavuje jeho zvýšenie z 22,00 €/osoba/rok na 27,50 €/osoba/rok, čo predstavuje navýšenie o 5,50 €/osoba/rok.

Nie je správne si myslieť, že mesto sa k tomu postavilo alibisticky a uvedomuje si potrebu motivácie obyvateľov mesta k separovaniu. Keď na jednej strane zvyšujeme poplatok, tak na druhej strane musíme obyvateľom ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre nakladanie s odpadom.

Určite si dávate otázku, ako plánuje mesto skvalitniť podmienky pre nakladanie s komunálnym odpadom? Odpoveďou na otázku by mali byť nasledovné opatrenia:

 1. Zriadenie zberného dvora, ktorého vybudovanie financujeme z vlastných zdrojov.
   
 2. Zavedenie osobitnej služby pre poctivých poplatníkov - tzv. eko-taxík, ktorá by sa poskytovala obyvateľom.
   
 3. Zavedenie elektronickej evidencie odpadov za účelom motivácie triedenia.
   

Zavedenie opatrení do praxe vyžaduje čas, rovnako vyžaduje zosúladenie s VZN o nakladaní s odpadmi na území mesta, ale máme voči Vám (poctivým poplatníkom) záväzok, aby sme ich zaviedli (realizovali) v čo najkratšom čase.

S úctou

 

Ing. Tibor Tokár
prednosta MsÚ


Príloha

Vytvorené: 17. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 12. 2020 11:49
Autor: Ing. Tibor Tokár