Navigácia

Obsah

Ponuka práce

Typ: ostatné
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu
- hospodárka školy a školského internátu

s termínom nástupu od 1.augusta 2018
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
- zdravotná spôsobilosť na výkon profesie
- ovládanie štátneho jazyka
Typ úväzku:
- plný pracovný úväzok
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zamestnanie s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný životopis
- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov
Náplň práce:
- príprava podkladov pre spracovanie miezd pre interných zamestnancov na pracovný pomer a dohodárov pre ÚS v Rimavskej Sobote
- práca s dochádzkou, spracovanie náhrad, dovolenky, PN, pracovné úrazy, daňový
bonus a vyhlásenia k zdaneniu príjmov
- kontrola kompletnosti vstupnej a výstupnej dokumentácie zamestnancov a ich následná správa,
- spracovanie PN-iek, ich zasielanie do sociálnej poisťovne
- spracovanie ročného zúčtovania dane
- komunikácia s príslušnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami,
štatistickým úradom, daňovým úradom
- spracovanie a predkladanie mesačných výkazov do ZP a SP
- komunikácia so zamestnancami školy
- spravovanie sociálneho fondu
- evidencia a sledovanie zmlúv školy
- evidencia majetku + zverené predmety
Úspešný uchádzač musí spĺňať tieto kritériá:
- prax v účtovníctve minimálne 2 roky
- znalosť príslušnej legislatívy
- užívateľská úroveň Word, Excel, Outlook
- analytické a logické myslenie
- spoľahlivosť, precíznosť, bezúhonnosť
- komunikačné zručnosti
Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou
najneskôr do 18. júla 2018 do 12.00 h na adresu školy.
Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky, budú písomne alebo
e - mailom pozvaní na pracovný pohovor.
Kontakt:
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
tel.: 047/5493212, 0918320440
e-mail: sostisovec@sostisovec.eu


Vytvorené: 28. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2018 10:39
Autor: Správca Webu