Navigácia

Obsah

Petícia „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“

Typ: ostatné
Petícia „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“ 1Mesto Tisovec, spolu s ďalšími dotknutými samosprávami a subjektami, sa rozhodlo vyjadriť svoj nesúhlas s navrhovanou zonáciou formou petície, ktorú adresujme vláde SR

V mesiaci január 2020 bol zverejnený zámer vyhlásiť Národný park Muránska Planina a jeho zóny a návrh Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina. Preštudovaním zverejnenej dokumentácie sme zostali zaskočení a rozhorčení nad obsahom, ktorý nezodpovedal schváleným dohodám z obdobia rokov 2016 – 2018. Nový zámer zonácie  výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života občanov nášho mesta, i celého dotknutého regiónu.

Čo svojim podpisom na podpisovom hárku podporujeme?

  • sme zásadne proti zverejnenému zámeru vyhlásiť Národný park Muránska Planina a jeho zóny a návrhu Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina, ktoré boli oznámené Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. j. OU-BB-OSZP1-2020/007031-3-Ku zo dňa 24.01.2020
  • žiadame zastaviť proces vyhlásenia Národného parku Muránska Planina
  • prepracovať zámer vyhlásiť Národný park Muránska Planina a jeho zóny a návrh Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina za účasti odborníkov i verejnosti a v súlade s platnou legislatívou s cieľom minimalizácie sociálno-ekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska;
  • žiadame prehodnotiť súčasný Národný park Muránska planina v zmysle §20a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako prírodný park, čomu územie Muránskej planiny plne zodpovedá.


Prečo vyjadrujeme svoj nesúhlas s návrhom zonácie formou petície?

Nezamestnanosť

Žijeme v regióne s počtom takmer 34 500 občanov, z ktorých časť našla uplatnenie v lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle a iných oblastiach, ktoré ich priamo alebo nepriamo podporujú. Sme presvedčení, že navrhovaný zámer a návrh programu starostlivosti, ktorými sa navrhuje zásadné rozšírenie bezzásahového režimu na úkor dnešných hospodárskych lesov spôsobí okamžité zvýšenie nezamestnanosti. Náš región územne zasahuje do štyroch okresov, z ktorých dva patria do najmenej rozvinutých okresov. Poukazujeme na štúdiu „Koľko stojí divočina“, vypracovanú Inštitútom environmentálnej politiky, ktorý je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia, podľa ktorej vyhlasovanie bezzásahového režimu aj v časoch expanzie ekonomického cyklu, spôsobí problémy so zamestnanosťou v niektorých vybraných regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti.

Náš región má bohatú historickú tradíciu v lesnom hospodárstve, ktoré zamestnáva stovky vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne a nezaslúžia si, aby boli dehonestovaní. Historicky je dané, že človek na území Muránskej planiny hospodáril celé stáročia a nedotknuteľných lokalít je minimum. Väčšina lesov bola vypestovaná človekom, a teraz tieto lesy chceme zaradiť do 5. stupňa ochrany (tzv. bezzásahová zóna). Ak lesníci dopestovali krásne, ochrany hodné lesy raz, tak to dokážu znova. Alebo naozaj niekto verí tomu, že uschnuté smrečiny dokážu plniť tak prepotrebné environmentálne služby, ako je napríklad zadržiavanie zrážkovej vody v lese, produkcia kyslíka, či ukladanie uhlíka v dreve? To všetko dokáže len zdravý, zelený les. V neposlednom rade sa v suchom lese zvyšuje ohrozenie turistov padajúcimi stromami.

Netransparentnosť a arogancia moci pri vyhlasovaní zámeru

Petíciou poukazujeme, že vyhlásený zámer a návrh programu starostlivosti je v zásadnom rozpore s dohodami vlastníkov uzatvorenými počas prípravného procesu zonácie z rokov 2016 – 2018. Myslíme si, že k vypracovaniu takýchto strategických dokumentov by sa malo pristúpiť vysoko zodpovedne, starostlivo a s náležitou odbornosťou a komunikáciou. Vyhováranie sa zástupcov Štátnej ochrany prírody, Správy Národného parku Muránska planina v znení: „ .... museli sme sa prispôsobiť novej legislatíve účinnej od 1.1.2020“ nie je na mieste a je v absolútnom rozpore so zodpovednosťou, starostlivosťou a bez náležitej odbornosti, bez zohľadnenia relevantných dopadov na región s vysokou mierou nezamestnanosti.

Obraciame sa na Vás, členov Vlády Slovenskej republiky, aby ste pri vyhlasovaní rozšírenia a novej zonácie Národného parku Muránska Planina brali do úvahy Ústavu Slovenskej republiky, podľa ktorej „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo.“ Je nevyhnutné starostlivo zvažovať existenciu verejného záujmu, a takéto obmedzenie zo strany štátu musí vždy rešpektovať spravodlivú rovnováhu medzi všeobecným záujmom na strane jednej a ochranou práva žiť, pracovať a pôsobiť v našom regióne, na strane druhej.

Vlastnícke právo garantované Ústavou Slovenskej republiky

Upozorňujeme, že prebiehajúce konanie týkajúce sa Vyhlásenia Národného parku Muránska planina a jeho zonácie, predložený zámer a návrh programu starostlivosti je protiústavný, nerešpektujúci základné ľudské práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Obmedzenie našich subjektívnych práv je realizované výrazne nad nevyhnutnú mieru, čo zjavne porušuje zákonné požiadavky a požiadavky zakotvené v čl. 20 ods. 4 Ústavy. Neexistuje žiadny legitímny dôvod pre takýto postup. Obmedzenie sa vzťahuje tak na nás, ako vlastníkov lesných a nelesných pozemkov, ako aj vlastníkov rekreačných chát, ktorých okolie a prístupové cesty k nim,  majú byť zaradené do 5. stupňa ochrany.

História regiónu a jej tradície

Ochrana prírody je hodnota našich predkov, ktorú ľudia u nás dostávali už s materským mliekom. Bez zodpovednej ochrany nášho prírodného dedičstva by sa nevytvorila táto obrovská prírodná hodnota, ktorú už dnes bez akejkoľvek regulácie chránime pre budúce generácie. Naopak, navrhovaná regulácia zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky túto tradíciu zabíja.


Čo chceme petíciou dosiahnuť?

Očakávame, že predkladatelia i príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Vláda Slovenskej republiky stiahne predložený zámer vyhlásiť Národný park Muránska Planina a jeho zóny a návrh Programu starostlivosti o Národný park Muránska Planina.

Aby predkladatelia za účasti odborníkov i verejnosti a v súlade s platnou legislatívou vypracovali nový návrh zonácie s cieľom minimalizácie sociálno-ekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Respektíve, aby predkladatelia prehodnotili súčasný Národný park Muránska planina v zmysle §20a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako prírodný park, čomu plne zodpovedá územie Muránskej planiny.


Dňa 11. mája bola spustená petícia s názvom „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“, ktorou občania regiónu, ktorých sa návrh zonácie bezprostredne týka, môžu podporiť petíciu svojim podpisom.

Podpisové hárky sú v našom meste a m. č. Rimavská Píla dostupné na nasledovných miestach:

  • na Mestskom úrade v Tisovci, na prízemí pri vchode do budovy od reštaurácie Centrál;
  • v Knihe Gramo,
  • v oboch predajniach potravín v mestskej časti Rimavská Píla.

Touto cestou by sme chceli osloviť dobrovoľníkov, ktorí sú stotožnení s obsahom petície, aby pomohli našej samospráve pri zhromažďovaní podpisov. Podpisové hárky môžu dobrovoľníci získať na vyššie uvedených verejne prístupných miestach. Vyplnené podpisové hárky dobrovoľníci doručia na Mestský úrad v Tisovci, respektíve na vyššie uvedené verejne prístupné miesta.

Upozorňujeme občanov nášho mesta, že zhromažďovanie podpisov sa uskutoční za prísnych protiepidemických opatrení.

Mestský úrad Tisovec


Vytvorené: 15. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2020 19:50
Autor: Správca Webu