Navigácia

Obsah

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Typ: ostatné
Informácia pre OZ na Slovensku k novému zákonu 346/2018. 1Mesto Tisovec sa plánuje zapojiť do vyhlásenej výzvy na realizáciu projektov, ktoré majú prispieť k budovaniu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Mesto Tisovec pripravuje projektový zámer v rámci výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Prioritná os: 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho objektu na Francisciho ulici so súpisným číslom 818, ktoré bude v budúcnosti slúžiť ako centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“). Rekonštruovaný objekt je vo vlastníctve mesta Tisovec. Realizáciou projektu mesto plánuje vytvoriť CIZS, v ktorom bude dostupná všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a mládež, lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo). V rámci realizácie projektu plánujeme integrovať do CIZS liečebnú rehabilitáciu, denný stacionár, denné centrum. Prínosom projektu pre mesto a jeho občanov bude integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti na jedno miesto, nakoľko v súčasnosti sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje na dvoch miestach. Súčasné priestory, v ktorých sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť sú v nevyhovujúcom stave. Výsledkom projektu bude skvalitnenie priestorových podmienok, nie len pre ošetrujúcich lekárov a jeho personál, ale aj pre pacientov.

 

Z tohto dôvodu hľadáme lekárov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu a následne po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovať svoje služby v rámci modernizovanej zdravotníckej infraštruktúry – novovzniknutého centra CIZS.

 

V prípade záujmu, resp. získania bližších a konkrétnejších informácií kontaktujte:

Ing. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu v Tisovci

telefonický kontakt: 0911 942 421

e-mailová adresa: tibor.tokar@tisovec.com.

 

Termín uzavretia prihlášok je do 06.12.2019.

 

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Príloha

Vytvorené: 14. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2019 19:11
Autor: Správca Webu