Navigácia

Obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu príslušníka MsP Tisovec

Typ: ostatné
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu príslušníka MsP Tisovec 1 Voľné pracovné miesto: príslušník Mestskej polície Tisovec

Mesto Tisovec, zastúpené primátorom Jánom Vengrínom, MBA v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

INFORMUJE
o voľnom pracovnom mieste:

príslušník Mestskej polície Tisovec

u zamestnávateľa: Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec

 

Informácie o pracovnom mieste:

 • miesto výkonu práce: Mesto Tisovec,

 • druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú (§ 48, ods. 4, písm. a, Zák. 311/2001 Z. z. - miesto zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie),

 • rozsah pracovného úväzku: pracovný pomer na plný pracovný úväzok,

 • predpokladaný termín nástupu: 1. apríl 2023,

 • ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Povinné kvalifikačné predpoklady:

 • povinné úplné stredné odborné vzdelanie /maturita/.

 

Odborná prax:

 • prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka Policajného zboru alebo v inom ozbrojenom bezpečnostnom zbore minimálne 5 rokov.

 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 • bezúhonnosť.

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy, najmä Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné zručnosti,

 • zvládanie záťažových situácií,

 • užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),

 • vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla,

 • zbrojný preukaz.

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú žiadosť o prijatie do zamestnania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej požadovanej praxe,

 • motivačný list,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.,

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely obsadenia voľného pracovného miesta podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), ktorý je podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,

 • lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. s poukazom na ustanovenie § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (dvojzmenná prevádzka, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 ), nie staršie ako 1 mesiac,

 • kópia platného zbrojného preukazu,

 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

 

-          Záujemcovia bez odbornej spôsobilosti: čestné prehlásenie, ktorým sa uchádzač zaviaže do 3 mesiacov od prijatia  do zamestnania nastúpiť a absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície a zároveň sa zaviaže, že všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou si bude hradiť z vlastných zdrojov  

 

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec, v termíne do 10.03.2023.

Po posúdení žiadostí a životopisov budú uchádzači pozvaní na pohovor.

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 

  Bližšie informácie v kancelárii primátora mesta Tisovec, v pracovné dni od 08:00 do

15:00 hod., alebo na tel. čísle: 047/5603801.

 

 

V Tisovci dňa 28. februára 2023

 

 

 

 

 

Ján Vengrín, MBA

primátor v. r.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu príslušníka MsP Tisovec (172.4 kB)


Prílohy

Vytvorené: 28. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2023 10:52
Autor: Správca Webu