Navigácia

Obsah

Okresný súd Rimavská Sobota hľadá prísediacich pre volebné obdobie 2022/2026

Typ: ostatné
Okresný súd Rimavská Sobota hľadá prísediacich pre volebné obdobie 2022/2026 1 Okresný súd Rimavská Sobota doručil Mestu Tisovec požiadavku na voľbu prísediacich pre Okresný súd Rimavská Sobota.

Hľadáme preto vhodných kandidátov na obsadenie miest prísediacich sudcov pre tento súd. Vážení občania, ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňate potrebné predpoklady, prihláste sa osobne na Mestskom úrade do 25.2.2022.

Ďakujeme.

 

Základné informácie k výkonu funkcie prísediaceho:

Za prísediaceho môže byť v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zvolený občan, ktorý:

  1. a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

  2. b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

  3. c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

  4. d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  5. e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.

Prísediacich volia obecné (mestské) zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.

Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov.

Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada.

Prísediaci majú tiež nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo iných povinností spojených s touto funkciou.

Prísediacim patrí okrem uvedenej náhrady za každý deň pojednávania paušálna náhrada za výkon ich funkcie.

Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie nevyžaduje charakter veci, na ktorej prejednanie bol rozvrhom práce pridelený.


Vytvorené: 11. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2022 12:15
Autor: Správca Webu