Navigácia

Obsah

Obnovenie školského vyučovania

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, rozhodlo o obnovení výučby v materských školách, základnej škole. Vyučovanie v základnej umeleckej škole sa obnovuje čiastočne. Prezenčná výučba sa obnovuje v školskom klube detí.

Mesto Tisovec, zastúpené Mgr. Irenou Milecovou – primátorkou mesta, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta Tisovec, v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 zo dňa 05.02.2021 účinnou od 08.02.2021, v súlade s manuálom „Návrat do škôl“ účinným od 8. februára 2021 a po dohode s riaditeľmi škôl a školských zariadení


r o z h o d l o
 

  1. s účinnosťou od 8. februára 2021 o otvorení (i) Materskej školy Tisovec vrátane školského stravovacieho zariadenia, so sídlom Daxnerova 1085/86, 980 61 Tisovec; (ii) Základnej školy Dr. V. Clementisa, vrátane školského klubu detí a školského stravovacieho zariadenia, so sídlom Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec; (iii) Základnej umeleckej školy, so sídlom Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec;
     
  2. s účinnosťou od 9. februára 2021 o otvorení Materskej školy Rimavská Píla vrátane školského stravovacieho zariadenia, so sídlom Vansovej 231/7, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla.
     

Mesto Tisovec dňa 4. februára 2021 v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení zvážilo miestne špecifiká, personálne, materiálne a priestorové možnosti a aktuálnu epidemiologickú situáciu. Pri obnove vyučovacieho procesu mesto a riaditelia postupoujú v súlade s manuálom „Návrat do škôl“ účinným od 8. februára 2021, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na základe pracovnej porady pedagogických zamestnancov základnej umeleckej školy s ohľadom na špecifiká školy sa rozhodlo o čiastočnom obnovení prezenčnej výučby na základnej umeleckej škole. Prezenčná výučba bude prebiehať pre žiakov navštevujúcich I. stupeň základnej školy v individuálnej výučbe hudobného odboru okrem spevu a dychových nástrojov Základnej umeleckej školy Tisovec, ktoré vyučujú nasledovní pedagogickí zamestnanci: Mgr. M. Matucha, DiS. art., Mgr. Ľ. Sabová, V. Oláh, DiS. art.

 

Úplné znenie rozhodnutia ministra ŠVVaŠ

Úplné znenie rozhodnutia mesta

 

Výučba žiakov II. stupňa základnej školy, žiakov individuálnej výučby hudobných odborov,  vrátane spevu a dychových nástrojov základnej umeleckej školy, ktoré vyučujú nasledovní pedagogickí zamestnanci: Ing. Mgr. J.  Janeková, PhD, DiS. art., J. Beľák, DiS. art., Mgr. Art. Ľ. Horváth, DiS. art. V. Oláh, DiS. art. a žiakov skupinovej výučby budú naďalej prebiehať dištančnou formou.


Prílohy

Vytvorené: 6. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2021 18:29
Autor: Ing. Tibor Tokár