Navigácia

Obsah

O ďalší krok bližšie k požiarnej zbrojnici pre našich dobrovoľných hasičov

Typ: ostatné
V mesiaci jún bola spustená fáza rekonštrukcie objektu na požiarnu zbrojnicu pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Tisovec. Nové priestory budú odovzdané do užívania na konci mesiaca september.

Mesto Tisovec v roku 2018 podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR na podporu činností s bezpečnosťou a ochranou občanov na realizáciu projektu „Požiarna zbrojnica v meste Tisovec“. Naša žiadosť bola úspešná a získali sme podporu na realizáciu projektu vo výške 30 000 Eur.

Mesto Tisovec realizáciou projektu vytvorí zázemie pre členov nášho dobrovoľného hasičského zboru a súčasne sa vytvoria kvalitné podmienky pre ich činnosť. Priestory budú využívané členmi zboru na taktickú prípravu pri zdolávaní požiaru, ako aj pri predchádzaní a odstraňovaní škôd ďalšími živelnými pohromami. Priestory budú ďalej využívané pre aktivity základnej školy v rámci vzdelávania ochrany pred požiarmi alebo príprav žiakov na rôzne súťaže v danej oblasti. Realizáciou projektu sa súčasne vytvoria priestory na umiestnenie a údržbu hasičskej techniky a výzbroje.

Na základe výsledku verejného obstarávania dňa 2. júna 2020 mesto Tisovec uzatvorilo zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby Ivan Demian – TOVOZEK za celkovú cenu predmetu zmluvy vo výške 35 400 Eur. V zmysle zmluvy o dielo je termín odovzdania a ukončenia diela stanovený do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Rekonštruovaným objektom je budova so súpisným číslom 1190 na ulici Štefánikova. Ide o bývalú „výmenníkovú stanicu tepla“.

Výsledkom realizácie projektu bude zrekonštruovaná budova, vybudovaná vstupná brána, sociálne zariadenia a šatňa, vymenené okenné výplne, oprava poškodených vnútorných stien, vymaľovanie priestorov. Z dôvodu, že mesto získalo maximálnu výšku podpory a zázemie pre dobrovoľných hasičov bude potrebné v ďalších rokoch vylepšovať a skvalitňovať, mesto v spolupráci s členmi dobrovoľného hasičského zboru bude v pokračovať v rekonštrukciách a zariaďovaní vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice.

Ing. Tibor Tokár, prednosta MsÚ.


Vytvorené: 6. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2020 14:27
Autor: Správca Webu