Navigácia

Obsah

Nové učebne a knižnica pre našu základnú školu

Typ: ostatné
Nové učebne a knižnica pre našu základnú školu 1Žiadosť mesta Tisovec na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec“ bola schválená s výškou nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 118 689,47 Eur.

Mesto Tisovec v roku 2017 podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Modernizácia technického vybavenia základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec“ realizovaného v rámci výzvy Integrovaného operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Dňa 3.7.2020 bolo mestu Tisovec doručené rozhodnutie o schválení žiadosti s výškou nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 118 689,47 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 124 936,28 Eur. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej  školy Dr. V. Clementisa Tisovec prostredníctvom modernizácie technického vybavenia školy, čo bude dosiahnuté realizáciou nasledovných aktivít projektu:

  1. Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne pre anglický a nemecký jazyk;
  2. Materiálno-technické vybavenie knižnice(obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov);
  3. Materiálno-technické vybavenie IKT učebne;
  4. Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební a knižnice.

Realizácia projektu výrazne pomôže v plánoch základnej školy, ktoré má,  nakoľko niektoré materiálno technické vybavenie je nepostačujúce. Realizáciou projektu sa bezpochyby skvalitní výchovno-vzdelávací proces, a to rekonštrukciou 4 učební. Projektom navrhované aktivity vyriešia len nevyhnutné potreby školy v súvislosti s nepriaznivou východiskovou situáciou v oblasti materiálovo – technického zabezpečenia. Aj samotný Školský vzdelávací program školy je zameraný na kvalitnú výučbu jazykov, vybudovanie učební a tým na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.  V kvalitne vybavených učebniach má učiteľ ďaleko lepšie podmienky pre individuálny prístup k žiakom, čo prinesie lepšie vyučovacie výsledky žiakov, lepšie výsledky v medzinárodných testovaniach, testovaniach piatakov a deviatakov, ako aj v pozitívnej motivácii žiakov k učeniu, k práci. V neposlednom rade očakávame aj lepšie umiestňovanie žiakov na stredné školy, hlavne žiakov so zdravotným znevýhodnením a  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Projekt umožní inovovanie a zefektívnenie obsahu a metód výučby s dôrazom na skvalitnenie výstupov vzdelávania. Vytvorí sa podnetné učebné prostredie. Implementáciou projektu budú vytvorené podmienky pre inováciu a aplikáciu nových vzdelávacích postupov a metód, zvýšia sa zručnosti a kľúčové kompetencie žiakov ako aj pedagogických zamestnancov.

Veľmi sa tešíme, že sme získali podporu. Avšak ešte nás čaká dlhá cesta úspešnej realizácie projektu  sprevádzaná procesmi verejných obstarávaní, schvaľovaní týchto procesov a realizáciou nevyhnutných stavebných úprav učební. 

Ing. Tibor Tokár, prednosta MsÚ.


Vytvorené: 6. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2020 15:14
Autor: Správca Webu