Navigácia

Obsah

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Tisovec

Typ: Úrádná tabuľa
Návrhy VZN 06/2019, VZN 07/2019, VZN 08/2019, VZN 09/2019  1Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzných nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o miestnych daniach a Všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia č. 2/2019 a 3/2018

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 25. novembra 2019 sú na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta www.tisovec.com a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesené:

 

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o miestnych daniach.


N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.


N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách na území mesta Tisovec.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

  • písomne na adresu:                    Mesto Tisovec

                                                        Nám. Dr. V. Clementisa 1

                                                        980 61 Tisovec

  • elektronicky:                                 mesto@tisovec.com
  • ústne:                                             o zápisnice na Mestskom úrade

 

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 5. decembra 2019.

 

Ing. Tibor Tokár

prednosta MsÚ


Vytvorené: 26. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2019 12:25
Autor: Správca Webu