Navigácia

Obsah

Metodické dni akordeón, priečna flauta, gitara, zborový spev a hra v orchestri

Typ: ostatné
Konali sa 12. a 13. februára 2018. Organizátormi podujatia boli ZUŠ TISOVEC a OZ Musae Taxovia (Múzy Tisovca), spoluorganizátori: Mgr.art. Miriam Žilková Timčová zo ZUŠ Lipany a Mgr. Ihor Vlakh z Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Konali sa 12. a 13. februára 2018. Organizátormi podujatia boli ZUŠ TISOVEC  a OZ Musae Taxovia (Múzy Tisovca), spoluorganizátori: Mgr.art. Miriam Žilková Timčová zo ZUŠ Lipany a Mgr. Ihor Vlakh z Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Lektori a hostia Metodických dní 2018:

Mgr. Ihor Vlakh, Mgr. Martin Vaculčiak, Mgr. art. Michal Červienka, ArtD: akordeón.

Laura Nagyová Dis.: priečna flauta.

Mgr. art. Jozef Vohár, Jozef Guldán Dis.art.: gitara.

PaedDr. Jana Dobrocká, Bc. Veronika Veverková Stachurová DiS. art.: zborový spev. Mgr.art.  Miriam Žilková Timčová: orchester.

Akordeónový orchester ZUŠ Lipany.

Metodické dni sme zorganizovali ako pomoc žiakom a pedagógom základných umeleckých škôl v rámci PMU (Pódium mladých umelcov, Paleta mladých umelcov- nadregionálna umelecká súťaž, ktorej sa zúčastňuje 14 ZUŠ regiónov Novohrad, Gemer, Malohont, Hont, Pohronie). Konali sa už po štvrtýkrát. V tomto roku sme rozšírili ponuku o priečnu flautu, gitaru, zborový spev a tvorivé dielne. Naším cieľom je podporiť kreativitu žiakov i pedagógov za pomoci skúsených lektorov, ale aj na základe spolupráce všetkých zúčastnených. Cez  koncert pre verejnosť i výchovné koncerty pre školy: ZŠ Dr. V. Clementisa, EGT, SOŠ sa usilujeme rozvíjať talenty a šíriť umenie. Na koncertoch zazneli  spoločné  skladby:  mladší žiaci ZUŠ: Eugen Suchoň - Keď sa vlci zišli (úprava pre zbor a orchester Mgr. art. Miriam Žilková Timčová); starší žiaci ZUŠ, študenti konzervatória: Juraj Hatrík - V cirkusovej aréne; úprava pre komorné zoskupenie. Garantmi projektu boli jednotliví lektori: pedagógovia.  Účelom prezentácie zborového spevu i hry v orchestri je povzbudenie mladých talentov a obnovenie tradície zborového spevu i muzicírovania.

Jana Dobrocká ako lektorka nám napísala:„....boli to chvíle, keď sme  jeden druhého obohatili, poučili, kde naši žiaci mali možnosť spolupracovať a dostávať cenné rady od profesorov, ktorí svoje pedagogické majstrovstvo i  skúsenosti počas metodických dní rozdávali štedrými priehrštiami. Aj workshop s dirigentkou Veronikou Veverkovou Stachurovou, skúsenou zborovou dirigentkou – bývalou žiačkou tisovskej ZUŠ,  bol pre nás tiež veľmi inšpiratívny. Skúška spevákov i nášho DSZ Nádej s vychýreným Lipanským akordeónovým orchestrom bola pre deti zaujímavým a nevšedným zážitkom. Popoludňajší koncert bol "čerešničkou na torte" . Metodické dni majú obrovský zmysel a hodnotu do budúcna...sú pre deti i nás dospelých liekom proti stresu a disharmónii. SPOLUPATRIČNOSŤ a VYTVÁRANIE krásnych harmónii v kolektíve prináša veľké bohatstvo pre všetkých zúčastnených. Ako v záverečnom slove na koncerte povedala p. Ľubica Sabová...Slovania nepoznali zbrane. Ich "zbraňou“ boli HUDOBNÉ NÁSTROJE. Každý z nás môže prispievať ku vyliečeniu nášho sveta LÁSKOU a HUDBOU.“

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nás akoukoľvek formou podporili. Ďakujeme všetkým lektorom, hosťom, osobitne Miriam Žilkovej a Ihorovi Vlakhovi za spoluprácu pri organizovaní podujatia. Vďaka patrí žiakom a pedagógom ZUŠ, študentom Konzervatória J. L. Bellu, ktorí sa aktívne zúčastnili otvorených hodín i koncertov. Nepedagogickým zamestnancom ZUŠ za pomoc pri organizácii podujatia. EGT Tisovec za poskytnuté priestory, oddeleniu kultúry a športu MsÚ Tisovec za poskytnutie priestorov, ozvučovaciu techniku, Michalovi Stejskalovi za premietnutie filmu hosťom. Mamičkám ďakujeme za chutné koláče, Jánovi Krekáňovi za pomoc pri občerstvení i sponzorstvo. Vďaka patrí OZ Múzy Tisovca za poskytnutie financií.   Osobitne ďakujeme rodičom detí účinkujúcich na koncertoch za ústretovosť, rovnako ako vedeniu ZŠ Dr. V. Clementisa za spoluprácu.

za kolektív ZUŠ Tisovec Ľubica Sabová

 

NÁŠ AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER HOSŤOVAL V TISOVCI

„ Keď náš akordeónový orchester dostal pozvanie účinkovať v dňoch 11. – 13.2.2018 ako hosťujúce teleso na 3.ročníku METODICKÝCH DNÍ AKORDEÓN, GITARA, ZBOROVÝ SPEV, HRA V ORCHESTRI A PRIEČNA FLAUTA v Tisovci, všetci sme sa tomu veľmi potešili. Takéto akcie ponúkajú totiž veľa nových možností. Okrem troch nádherných koncertov, na ktorých sa okrem nášho orchestra predstavili aj rôzne komorné zoskupenia, zbory a sólisti, sme mali možnosť zúčastniť sa na akordeónových kurzoch u profesorov Mgr. Ihora Vlagha, Mgr. art. Michala Čevienku, ArtD. a Mgr. Martina Vaculčiaka. Veľkou inšpiráciou nám boli profesionálne výkony študentov Banskobystrického Konzervatória, s ktorými sme si aj my mohli zahrať pri spoločnej skladbe od E. Suchoňa – Keď sa vlci zišli. Na pódiu sa tu spojil cca.60 členný orchester spolu s 2 zbormi. Cestou do Tisovca sme navštívili krásne priestory kaštieľa BETLIAR a oddýchli sme si aj pri večernom kine, ktoré nám ponúkli organizátori festivalu. Za veľa nových skúsenosti a nádherných zážitkov zo srdca ďakujeme hlavným organizátorom Met. dní v Tisovci, pani Ľubici Sabovej a pánovi Milanovi Matuchovi, našej Zuš v Lipanoch a rodičom detí, za ich podporu.“ M. Žilková, dirigentka „V Tisovci som sa cítil veľmi dobre. Mali sme útulné ubytovanie a dobrú stravu. Naučil som sa veľa nových vecí a odniesol si veľa spomienok. Som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto akcie.“ Ján Molnár, člen orchestra „ Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť s akordeónovým orchestrom na Metodických dňoch v Tisovci. Získali sme veľa nových skúseností, poznatkov a veľa pekných spoločných zážitkov, za čo ďakujeme našej dirigentke Miriam Žilkovej Timčovej. Verím, že do Tisovca budeme mať možnosť sa ešte vrátiť.“ Natália Filipová, členka orchestra „ Bola to veľmi dobre usporiadaná a náučná akcia. Výborne sa o nás starali. Veľa som sa toho naučila pri pozorovaní vyučovacích hodín s pánom Červienkom. Zažila som veľa zážitkov a bola som tam šťastná.“                                                                                                Dominika Struková, členka orchestra


Príloha

Vytvorené: 5. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2018 11:32
Autor: Správca Webu