Navigácia

Obsah

Komunitné centrum Rimavská Píla

Typ: ostatné
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, do ktorého sa zapojilo aj mesto Tisovec.

Komunitné centrum v Rimavskej Píle začalo svoju činnosť 1.4.2021. Jeho činnosť zabezpečujú traja pracovníci, Mgr. Veronika Cibuliaková ako odborný garant komunitného centra, Bc. Iveta Rukavicová ako odborný pracovník komunitného centra a Dezider Cibuľa ako asistent odborného pracovníka. 

Hlavnou náplňou práce komunitného centra je poskytovanie základného poradenstva, špecializovaného poradenstva, ochrana práv a právom chránených záujmov, realizácia skupinových a komunitných aktivít, ktoré prispievajú ku zlepšeniu situácie celej komunity. Poskytované služby môže využiť každá osoba, ktorá potrebuje profesionálnu pomoc , každý jedinec, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii, ktorá si vyžaduje odbornú pomoc alebo človek nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii, ktorú nie je schopný vyriešiť svojimi vlastnými silami. 

Všetky tieto služby sú poskytované v novo zrekonštruovaných priestoroch, kde okrem kancelárie je učebňa, herňa a kuchynka, ktoré budú využívané na aktivity s klientmi. Pre deti vo veku 3-6 rokov je Detský klub alebo Klub pre matky s deťmi. Deti vo veku 6-15 rokov môžu navštevovať rôzne skupinové aktivity, počas ktorých si môžu rozvíjať svoje zručnosti alebo si dopĺňať vedomosti cez prípravu na školské vyučovanie alebo doučovaním. Pre dospelých budú skupinové aktivity zamerané na zlepšenie finančnej gramotnosti, hygienických návykov, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu  práce, získanie nových vedomostí pri starostlivosti o rodinu a  domácnosť, rôzne preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno- patologických javov.   

V mesiaci apríl sa po uvoľnení opatrení platných počas pandemickej situácie podarilo uskutočniť prvé aktivity pre deti a aj dospelých.  Deti si robili domáce úlohy, opakovali si učivo, precvičovali si jemnú motoriku počas aktivity Šikovné ruky. Dospelým bolo poskytované sociálne a špecializované poradenstvo, pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov,  s matkami sme riešili problémy v Rodičovskej poradni a rozprávali sme sa o hospodárení s financiami, urobili sme si jednoduchú pomazánku, mladým nezamestnaným radili ako si hľadať prácu. Navštívili sme rodiny v osade v lokalite Hrb a aj v obci.

Komunitné centrum má tvoriť priestor pre všetkých obyvateľov žijúcich v komunite obce. Zabezpečovať aktivity vedúce k integrácii sociálne vylúčených osôb a svojpomoci a zároveň ich motivovať k zlepšeniu svojho života. Má prispievať k odstraňovaniu bariér, ktoré prevládajú medzi minoritou a majoritou. Tieto činnosti je možné zabezpečiť len v spolupráci s ostatnými pomáhajúcimi profesiami v meste Tisovec, s organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na jeho území a tiež aj v blízkom okolí.

Bc. Iveta Rukavicová – odborný pracovník


Vytvorené: 5. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2021 10:33
Autor: Správca Webu