Navigácia

Obsah

Informácie o povinnostiach súvisiace s chovom zvierat

Typ: ostatné
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota informuje obyvateľov – chovateľov ošípaných, psov mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat nasledovne:

A) Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná. dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu, ktoré sa nachádza aj na MsÚ v Tisovci, sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

B) Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred plánovou zabíjačkou /ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy/ na telefónne číslo: 0915/474 745 na RVPS Rimavská Sobota.

C) Povinnosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca /pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá/ zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi. Povinnosť vlastník psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t. j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekármi pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá (§ 54 g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z).

tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 4. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2018 09:08
Autor: Správca Webu