Navigácia

Obsah

Informácie k zápisu detí do materskej školy a k zápisu prvákov do základnej školy.

Typ: ostatné
Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 1Mestský úrad v Tisovci informuje obyvateľov mesta o termínoch a spôsoboch vykonania zápisu na školský rok 2020/2021.

Mesto Tisovec, v nadväznosti na rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030 ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, oznamuje obyvateľom mesta, že


1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Vyplnenú žiadosť bude možné predložiť

(i) elektronicky odoslaním vyplnenej žiadosti na e-mailovú adresu: mesto@tisovec.com;

(ii) v papierovej forme odovzdaním vyplnenej prihlášky v kancelárii terénnej sociálne práce na Mestskom úrade v Tisovci (vchod sa nachádza v zadnej časti budovy úradu).

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je elektronicky dostupné v prílohe tohto oznamu. V prípade, ak nemáte možnosť na vytlačenie tejto žiadosti, môžete si ju vyzdvihnúť v kancelárii terénnej sociálnej práce.

1.2 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

1.3 Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na školský rok 2020/2021 sa na základe rozhodnutia primátorky mesta Tisovec č. 1233/2020 uskutočnia od 15. apríla 2020 do 17. apríla 2020 s tým, že

2.1 Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis bude možné vykonať spôsobmi, a to
(i) elektronicky prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na webovej stránke školy (adresa internetovej stránky školy je https://zs-tisovec.edupage.org)

(ii) v papierovej forme odovzdaním vyplnenej žiadosti do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do školy. Tlačivo „Žiadosť do 1. ročníka“ je elektronicky dostupné v prílohe tohto oznamu, alebo na internetovej stránke školy v sekcii Dokumenty na stiahnutie. V prípade, ak nemáte možnosť na vytlačenie tejto žiadosti, môžete si ju vyzdvihnúť v kancelárii terénnej sociálnej práce na Mestskom úrade v Tisovci (vchod sa nachádza v zadnej časti budovy úradu).

2.2 Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

2.3 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.

2.4 Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Rozhodnutie ministra

Ziadost o prijatie dietata na predprimarne vzdelavanie MS Tisovec

Ziadost o prijatie dietata na predprimarne vzdelavanie MS RimPila


Prílohy

Vytvorené: 6. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2020 11:34
Autor: Správca Webu