Navigácia

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1Mestský úrad v Tisovci Vás informuje o troch voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby.

Mesto Tisovec, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa, 980 61 Tisovec, Vás informuje, že v súvislosti s implementáciou projektu:

Názov projektu

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Kód ŽoNFP / Kód projektu

NFP312050S147

Kód výzvy:

OPĽZ-PO5-2018-1

bude od 01.06.2019 zriadená miestna občianska poriadková služba a to prostredníctvom troch zamestnancov.

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vás mesto Tisovec informuje o troch voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „OPS v meste Tisovec“.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.05.2019. Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.06.2019

Rozsah pracovného úväzku: 100%

Predpokladaná hrubá mzda: 520,00 Eur

Trvanie pracovného pomeru: 24 mesiacov

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,

 • životopis uchádzača,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie, alebo vyššie vzdelanie (výhoda),

 • bezúhonnosť.

 

Miestom výkonu práce je územný obvod mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla.

 

Občianska poriadková služba bude zabezpečovať najmä nasledovné činnosti:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení),

 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá ma riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská)

 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a na ktorých hrozí požiar,

 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,

 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,

 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,

 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.


Prílohy

Vytvorené: 17. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2019 08:55
Autor: Správca Webu