Navigácia

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1 Mestský úrad v Tisovci so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa, 980 61 Tisovec, Vás informuje o troch voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby.

Mesto Tisovec, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa, 980 61 Tisovec, Vás informuje, že v súvislosti s implementáciou projektu:

Názov projektu

Občianska poriadková služba 2v meste Tisovec

Kód ŽoNFP / Kód projektu

NFP312080BGL7

Kód výzvy:

OPĽZ-PO8-2021-1

 

 

bude od 01.03.2022 zriadená miestna občianska poriadková služba a to prostredníctvom troch

 zamestnancov.

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vás mesto Tisovec informuje o troch voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „OPS v meste Tisovec“.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18.02.2022. Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.03.2022

Rozsah pracovného úväzku: 100%

Predpokladaná hrubá mzda: 683,00 Eur

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu člen občianskej poriadkovej služby:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie, alebo vyššie vzdelanie (výhoda),
 • bezúhonnosť.

 

Miestom výkonu práce je územný obvod mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla.

 

Občianska poriadková služba bude zabezpečovať najmä nasledovné činnosti:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá ma riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a na ktorých hrozí požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii  kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,
 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

 

Mesto Tisovec rozhodne o obsadení voľných pracovných miest na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon člena miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Tisovec.

 

Príloha č. 1  Formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov

 


Príloha

Vytvorené: 14. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2022 11:28
Autor: Správca Webu