Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Návrhy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci15.08.2016
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky13.06.2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi -NÁVRH13.06.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa08.02.2016
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 4/2015 o zákaze prevádzkovania hazardných hier30.11.2015
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30.11.2015
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2015 o miestnych daniach30.11.2015
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, ktorým sa dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec30.11.2015
NÁVRH prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia15.04.2015
Zmeny a doplnky č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Tisovci26.11.2014
Zmeny a doplnky č. 1 Organizačného poriadku Mestského zastupiteľstva v Tisovci26.11.2014
VZN č.8 o miestnych daniach pre rok 201526.11.2014
VZN č.7 o miestnom poplatku za KO pre rok 201526.11.2014
Zmeny a doplnky č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady16.10.2014
VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov16.10.2014
VZN o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov30.04.2011

Územný plán mesta

VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 01 2018 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tisovec13.02.2018
VZN 2017 04 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta15.12.2017
VZN 05 2017 ktorym sa meni a doplna VZN 08 2014 o miestnych daniach15.12.2017
VZN 06 2017 ktorym sa medni a doplna VZN o urceni financych prostriedkov urcenych na mzdy a prevadzku skolskych zariadeni15.12.2017
VZN 03 2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia29.11.2017
VZN 01 2017 ktorym sa doplna VZN o výške príspevku a sposobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách31.07.2017
VZN 02 2017 ktorym sa dopľňa o záväzných častiach územného plánu mesta Tisovec31.07.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci05.09.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky30.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi30.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa29.02.2016
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOEC č. 4/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec17.12.2015
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2015 o zákaze prevádzkovania hazardných hie17.12.2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady17.12.2015
VZN č. 01/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb27.08.2015
VZN mesta č. 6/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov10.02.2015
VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov10.02.2015
VZN Požiarny poriadok mesta06.05.2014
VZN o verejnej zeleni v meste06.05.2014
VZN o verejnom poriadku a čistote v meste06.05.2014
VZN o spôsobe zásobovania pitnou vodou06.05.2014
Smernica o vykonávaní občianskych obradov a slávností v meste Tisovec08.04.2014
VZN - PPZP07.12.2012
VZN o výške nájomného30.11.2011
VZN o miestnych daniach a poplatkoch30.11.2011
VZN o výške príspevku a spôsobe platby v školách07.11.2011
VZN - povodňový plán30.04.2011
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škôl30.04.2011
VZN o o plnení povinností školskej dochádzky30.04.2011
VZN o poskytovaní OPS30.04.2011
VZN o o výške príspevku v školách30.04.2011
Štatút Mestskej polície + zmeny a doplnky02.04.2007
VZN o zriadení Mestskej polície26.06.1992

Dodatky a prílohy v VZN

Zrušené VZN