Navigácia

Obsah

Mesto Tisovec zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2016, dňa 20.9.2016 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 13005 – WYP verejnú súťaž na stavebné práce predmetu zákazky „Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.

„Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu“

Mesto Tisovec zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2016, dňa 26.07.2016 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 11498 – MST verejnú súťaž na tovary predmetu zákazky „Mestská kompostáreň Rudov dvor.“

„Mestská kompostáreň Rudov dvor.“

 

Profil zadávateľa

Obec Plzeň je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestský úrad Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Tel: 047/5603 801
e-mail: info@tisovec.comzastúpené:
IČ: 00319155 
Ing. Peter Mináč - primátor mesta

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Tisovec v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Plzeň, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.