Navigácia

Obsah

Späť

VALNÉ ZHROMAŽDENIE Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Ľ. Štúra č.1720, P.O. BOX 1

980 61 Tisovec, IČO 42198216

 

 

OZNAM

o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

 

Výbor Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo, v zmysle článku 8. odst.2. Stanov spoločenstva a § 14,odst.1 zák č. 97/2013 Zb. zákonov SR, oznamuje členom spoločnosti, že

 

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

sa uskutoční v sobotu, 12.5.2018 v kinosále Mestského kultúrneho strediska

v Tisovci s nasledovným programom:

 

 

1.        Prezentácia 900 ÷ 930

2.        Otvorenie o 930. Schválenie programu VZ

3.        Voľba Mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

4.        Voľba predsedajúceho VZ

5.        Správa Mandátovej komisie

6.        Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017; Správa o hospodárení za rok 2017

7.        Výročná správa spoločnosti od posledného konania VZ

8.        Správa Dozornej rady spoločnosti od posledného konania VZ, vrátane odporúčaní

9.        Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

10.      Hospodársky plán na roky 2018 ÷ 2019

11.      Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia

12.      Záver

 

 

 

Vladimír Pašiak                              Oľga Belušiaková

Predseda                                            podpredsedníčka

Tisovec, 16.3.2018                                    Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

 

 

 

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 25. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť