Navigácia

Obsah

Späť

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2017 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

 

N á v r h

Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2017

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

tu ku stiahnutiu

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2014 o miestnych daniach

tu ku stiahnutiu

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec

tu ku stiahnutiu

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

  • písomne na adresu:Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

 

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 07. decembra 2017 na Mestskom úrade v Tisovci.

 

 

 

                                                                                                    Ing. Tibor Tokár

                                                                                               prednosta MsÚ Tisovec

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť